Sijoitusstrategiat

Tunne tärkeimmät perusasiat yrityksestä johon sijoitat

Osakeindeksin voittaminen osakesijoituksilla on erittäin haastavaa. Jotta tämä voisi onnistua, on sijoittajan syytä tuntea perusfaktat yrityksestä jonka osakkeita ollaan ostamassa.

Tutkimusten mukaan sijoitusten oikea ajoitus on ylivoimaisesti tärkein sijoitussalkun tuottoon vaikuttava tekijä. Oikein toteutettu osto- ja myyntitoimeksiantojen ajoitus on kuitenkin monen asiantuntijankin mukaan lähes mahdotonta. Jos ajoitus ei onnistu, millä keinoilla sijoittaja voi ylläpitää sijoitusalkkua, joka vuodesta toiseen hakkaa tuotoissa yleisindeksin?

Moni arvosijoittaja luottaa osakepoimintaan. Tällöin sijoittaja yrittää löytää mielestään aliarvostettuja osakkeita. Jos sijoittaja haluaa mennä sieltä missä aita on matalin, hän poimii osakkeita esimerkiksi jollain yksinkertaisella osakepoiminnan työkalulla (stock screener), jossa osakkeet valitaan muutaman tunnusluvun perusteella.

Mutta ihan näin helppoa osakesijoittaminen ei ole. Monet sellaiset menestyneet sijoittajat kuten esimerkiksi Warren Buffet, eivät luota noin yksinkertaiseen strategiaan. Buffet tutustuu yhtiöön perinpohjaisesti ennen kuin sijoittaa siihen. Buffetin mukaan osakesijoittaja ei osta vain osakkeita, vaan omistusosuuden yhtiöstä. Siksi sijoittajan on tunnettava yhtiöstä muutakin kuin mennyt kurssikehitys ja arvostustaso.

Mitä perusasioita osakesijoittajan tulisi siis tietää yhtiöstä, johon on sijoittamassa?

Street Authority -verkkolehti listasi 8 perusfaktaa, jotka on syytä selvittää yhtiöstä, jonka osakkeiden ostoja ollaan harkitsemassa. Nämä faktat ovat monelle sijoittajalle itsestäänselvyys, mutta niiden kertaaminen ei liene pahitteeksi. Perusfaktat ovat seuraavat:

Toimitusjohtajan pätevyys

Sijoittajan on syytä selvittää toimitusjohtajan työkokemus. Onko kokemus riittävä ja ennen kaikkea, onko se oikeanlainen tarkasteltavan yhtiön johtamiseen?

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli on yksikertaistaen se strategia, jonka avulla yritys pyrkii kannattavaan liiketoimintaan. Se on yksinkertaistettu kuvaus yhtiön ansaintalogiikasta, siis siitä miten yritys saa liiketoiminnastaan kannattavaa. Se kertoo, mitä tuotteita tai palveluita yhtiö tarjoaa, kenelle tätä tarjotaan ja miten se käytännössä toteutetaan. Liiketoimintamalli yhdistää asiakkaan tarpeen ja yrityksen tarjoaman ratkaisun, ja siinä voi yhdistyä monia innovaatioita ja keinoja kilpailuedun kehittämiseen.

Sijoittajan tulee selvittää, millainen yhtiön liiketoimintamalli on, ja onko se sellainen jonka sijoittaja voi hyväksyä.

Kilpailuetu

Kilpailuetu tarkoittaa yrityksen suhteellista etua kilpailijoihinsa ja potentiaalisiin kilpailijoihinsa nähden jossain liiketoiminnan menestykseen vaikuttavassa kyvyssä, toimintatavassa tai muussa menestystekijässä.

Yhtiö voi saavuttaa kilpailuedun silloin kun se toteuttaa sellaista lisäarvoa tuottavaa strategiaa, jota kukaan nykyinen tai potentiaalinen kilpailija ei toteuta tai ei ole mahdollisuutta toteuttaa. Kilpailuetu voi syntyä eri tavoin; se voi perustua kilpailijoita alhaisempiin kustannuksiin tai tuotteiden tai palveluiden differointiin eli erilaistamiseen. Parhaimmillaan kilpailuetu syntyy jostain sellaisista tekijöistä, joita kilpailijoiden on hankala kopioida.

Myyntituotot

Yrityksen tulos syntyy myyntituottojen ja kulujen erotuksena. Kustannuksia karsimalla yhtiö voi parantaa kannattavuuttaan vain lyhyen aikaa. Pitkällä aikavälillä kannattava liiketoiminta edellyttää myyntitulojen kasvattamista. Laskevat myyntituotot saattaa olla signaali yhtiön kilpailuedun asteittaisesta murenemisesta.

Nettotulos

Vuosittain kasvava nettotulos on positiivinen signaali sijoittajalle. Se kertoo, että yritys tietää kuinka myydä tuotteitaan tai palvelujaan tehokkaasti. Sijoittajan on syytä kuitenkin seurata sitoutuneen pääoman määrää. Tuloksen kasvu saattaa syntyä massiivisilla investoinneilla. Siksi nettotuloksen lisäksi on syytä seurata myös pääoman tuoton kehitystä.

Voittomarginaali

Voittomarginaali kertoo kuinka paljon yritys tekee voittoa suhteessa liikevaihtoonsa. Tasainen tai kasvava voittomarginaali kertoo, että yritys yrityksellä on joko hinnoitteluvoimaa tai yritys pystyy tehokkaasti kontrolloimaan käyttökulujaan.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus kertoo yhtiön tappionsietokyvystä sekä kyvystä selviytyä taloudellisista sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä. Mitä korkeampi yrityksen omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu. Korkea velkaantuneisuus on riski, joka rajoittaa yrityksen kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa – ja lisää yhtiön konkurssiriskiä.

Arvostustaso

Ei riitä että sijoittaja löytää hyvän yhtiö, sen tulee olla myös hyvä osake. Tämä tarkoittaa sitä että hyvä yhtiö ei aina ole hyvä sijoitus. Monet sellaiset yhtiöt joilla on ylivoimainen kilpailuetu ja tehokas strategia, ovat jo löytäneet arvonsa sijoitusmarkkinoilla. Tälläinen yhtiö saattaa olla siis pörssissä hinnoiteltu varsin hintavaksi.

Sijoittajan tulee siis selvittää mikä on yhtiö arvostustaso, esimerkiksi P/E- ja P/B -luvuilla mitattuna. Yleensä on myös syytä verrata arvostustasoa kilpailijoihin, toimialaan ja koko markkinaan. Myös nykyisen arvostustason vertaaminen osakkeen historialliseen keskiarvoon on usein hyödyllistä.

Kommentoi
Ylös
>