Sijoittajan verotus

Vähennykset arvopaperien pääomatuloista

Arvopaperien myyntivoitoista syntyneet luovutusvoitot ja osinkotulot ovat pääomatuloina veronalaista tuloa. Pääomatulojen verotuksessa verottaja hyväksyy kuitenkin useita eri menoja vähennyksinä. Osa näistä menoista on aina vähennettävissä ja osa on verottajan harkittavissa sijoitustoiminnan laajuudesta riippuen.

Tulonhankkimismenot

Pääomatuloista saa vähentää niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi sijoittajan ammattikirjallisuus, tietoliikenneyhteys ja tietokoneen hankintameno. Muita mahdollisesti vähennyskelpoisia eriä voivat olla esimerkiksi internetlíittymän maksut, työhuonevähennys, yhtiökokouskulut, sijoituskirjallisuus, sijoituslehdet ja jäsenmaksut (esim. osakesäästäjien keskusliitto, veronmaksajain keskusliitto).

Verottaja käyttää harkintaa vähennyskelpoisissa erissä. Verottaja katsoo että menojen on oltava järkevässä suhteessa tavoiteltuun hyötyyn nähden ollakseen verotuskäytännössä vähennyskelpoisia.

Arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä johtuneet menot ovat vähennyskelpoisia vain 50 euron ylittävältä osin. Näitä kuluja ilmoitettaessa kannattaa muistaa, että omavastuuosuuskin on vähennyskelpoinen erä. Jos kulut ovat alle 50 euroa ei niitä kannata ilmoittaa.

Lähdeverotettavan korkotulon hankkimisesta johtuneet menot eivät ole vähennyskelpoisia.

Korkomenot

Arvopapereiden pääomatuloista vähennyskelpoisia korkoja ovat tulonhankkimislainan korot. Tulonhankkimislaina kohdistuu sellaiseen varallisuuteen, joka kerryttää verotettavaa tuloa.

Korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos verovelvollisella ei ole pääomatuloja, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Tästä alijäämästä myönnetään alijäämähyvitys ansiotulojen veroista. Alijäämähyvitys on pääomatuloveroprosentin suuruinen osuus syntyvästä alijäämästä.

Alijäämähyvitys

Alijäämähyvitys on pääomatuloveroprosentin (30 %) suuruinen osa pääomatulolajin alijäämästä eli siitä määrästä, jolla pääomatuloista verovuonna tehtävät vähennykset ylittävät pääomatulojen määrän.

Korot vähennetään ensisijassa pääomatuloista. Jos sijoittajalla ei ole pääomatuloja, muodostuu pääomatulolajin alijäämä. Tästä alijäämästä myönnetään alijäämähyvitys ansiotulojen veroista.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa. Enimmäismäärää korotetaan 400 euroa yhden elätettävänä olevan lapsen osalta. Kahden tai useamman lapsen osalta korotus on yhteensä 800 euroa.

Hankintameno-olettama

Hankintamenon ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärän sijasta luovutusvoitto voidaan laskea vähentämällä luovutushinnasta ns. hankintameno-olettama. Tämä voi olla sijoittajalle edullisin vaihtoehto silloin kun sijoituksen arvonnousu ei ole ollut huomattava. Hankintameno-olettama tarkoittaa sitä, että luovutusvoittoa laskettaessa luovutushinnasta vähennetään aina vähintään

  • 20 prosenttia luovutushinnasta, jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä alle 10 vuoden ajan; ja
  • 40 prosenttia luovutushinnasta, jos luovuttaja oli omistanut omaisuuden luovutushetkellä vähintään 10 vuoden ajan.

Hankintameno-olettama vähennetään hankintamenon ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärän sijasta, jos hankintameno-olettaman mukaan laskettu vähennys on yhteismäärää suurempi. Voitto lasketaan siis verovelvolliselle edullisemmalla tavalla. Voittoa laskettaessa vähennetään siis joko hankintamenon ja voiton hankkimisesta olleiden menojen yhteismäärä tai hankintameno-olettaman mukaan laskettu vähennys, mutta ei molempia. Hankintameno-olettaman lisäksi ei siis saa vähentää (todellista) hankintamenoa tai voiton hankkimisesta olleita menoja (myyntikuluja).

Luovutustappiot

Omaisuuden myynnistä syntyneet luovutustappiot ovat rajoitetusti vähennyskelpoisia. Ne voidaan vähentää luovutusvoitoista tappion syntymisvuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Ennen vuotta 2010 syntyneet luovutustappiot ovat vähennettävissä luovutusvoitoista kolme vuotta tappiovuodesta.

Muista pääomatuloista luovutustappiota ei voida vähentää. Luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun muun kuin tavanomaisena koti-irtaimistona käytetyn omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ja luovutushinnat ovat molemmat enintään 1 000 euroa.

Lähde: www.vero.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös