Asunnot ja kiinteistöt

KTI Kiinteistötieto: Asuntojen kokonaistuotto 8,6 prosenttia vuonna 2012

Viime vuonna asuntojen kokonaistuotto ylsi kiittävän korkealle, kertoo KTI Kiinteistötiedon kiinteistöindeksi. Asunnot olivat parhaiten tuottanut kiinteistötyyppi.

Suomalaisten kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaistuotto oli 6,0 prosenttia vuonna 2012, KTI kertoo. Kokonaistuotto nousi toimistoissa ja teollisuuskiinteistöissä, kun taas muissa pääkiinteistötyypeissä kokonaistuotto jäi edellistä vuotta matalammaksi. Kokonaistuottoa painoi alaspäin tuottovaateiden hienoinen nousu, joka johti markkina-arvojen laskuun.

Asunnot olivat viime vuonna edelleen parhaiten tuottanut kiinteistötyyppi 8,6 prosentin kokonaistuotollaan. Toimistokiinteistöjen kokonaistuotot jäivät 4,9 prosenttiin.

Suomen Vuokranantajien mukaan yleisesti ottaen asuntojen vuokratuoton vaihteluväli on 3-10 prosenttia. Asuntojen kokonaistuotto riippuu vuokratuoton lisäksi asuntojen arvonnoususta.

KTI Kiinteistöindeksi mittaa suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuottoa, joka koostuu kahdesta komponentista: nettotuottoaste mittaa kiinteistöjen vuokratuoton suhdetta markkina-arvoon ja arvonmuutos kiinteistöjen vuosittaista arvojen kehitystä.

Kiinteistösijoitusten vuoden 2012 nettotuottoaste oli aavistuksen edellistä vuotta korkeampi ja päätyi 6,3 prosenttiin, mikä on kansainvälisesti vertaillen sangen korkea taso.

KTI:n mukaan sopimusvuokrat jatkoivat nousuaan, joskin hitaammin kuin vuonna 2011. Käyttöasteet laskivat hieman vuoden aikana kaikissa kiinteistötyypeissä. Koko vuoden tasolla kiinteistösijoitusten markkina-arvoihin kirjattiin keskimäärin hienoinen, 0,3 prosentin lasku. Eri alueiden ja kiinteistösektoreiden arvonkehityksessä oli kuitenkin suuria eroja.

Toimistokiinteistöt

Toimistokiinteistöt ovat perinteisesti suurin kiinteistösektori instituutiosijoittajien salkuissa, ja siksi toimistojen haastavat markkinanäkymät heijastuvat koko Kiinteistöindeksin tuloksiin, KTI kertoo markkinakatsauksessaan.

Toimistokiinteistöjen markkina-arvot painuivat tuottovaateiden nousun seurauksena alaspäin jo viidettä vuotta peräkkäin. Keskimäärin arvoihin kirjattiin koko maan tasolla 1,2 prosentin lasku, joka oli kuitenkin edellisvuotta maltillisempi.

Nettotuottoaste nousi sopimusvuokrien nousun ja markkina-arvojen laskun tukemana 6,1 prosenttiin. Matalat ja edelleen laskeneet käyttöasteet painoivat toimistojen tuottoja etenkin Helsingin ydinkeskustan ulkopuolisella pääkaupunkiseudulla.

Liiketilat

Liiketilojen kokonaistuotto jäi 5,7 prosenttiin vuonna 2012, kun niiden markkina-arvoihin kirjattiin 0,6 prosentin lasku. Kauppakeskuskiinteistöjen tuotot olivat edelleen muita liikekiinteistöjä korkeampia, mutta niidenkin tuottoja rasittivat korkeat korjaus- ja kunnossapitokulut sekä aktivoidut perusparannusinvestoinnit.

Markkina-arvot kehittyivät vahvimmin Espoon liiketiloissa, joissa arvonmuutos oli 2,9 prosenttia. Liiketilojen nettotuottoaste oli keskimäärin 6,4 prosenttia. Nettotuottotasossa on kuitenkin merkittäviä eroja eri alueiden ja erityyppisten liiketilakiinteistöjen välillä.

Vuokra-asunnot

Vuokra-asuntojen vahva kysyntä edesauttaa asuntosijoitusten menestystä edelleen. Korkea käyttöaste sekä asuntovuokrien jatkuva nousu pitivät nettotuottoasteen 5,4 prosentissa. Asuinkiinteistöjen markkina-arvot nousivat 3,0 prosenttia. Asuntosijoitusten kokonaistuotot jäivät kuitenkin vuoden 2011 tasoa matalammiksi.

Lähde: KTI Kiinteistötieto Oy

Kommentoi
Ylös
>