Sijoitusstrategiat

Turha kaupankäynti pois täyden valtakirjan salkuista

Miten sijoittaja voi varmistua että varainhoitaja tekee ainoastaan hänen sijoitustoimintaa hyödyttäviä muutoksia salkussa, kun varainhoitajalla on kannuste käydä aktiivisesti kauppaa asiakkaan varoilla?

Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa asiakas antaa varainhoitajalleen sopimuksen nojalla valtuudet hoitaa varallisuuttaan ennalta määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna päätäntävallan luovuttaminen ulkopuoliselle varainhoitajalle on suuri luottamuksen ja kunnioituksen osoitus kyseistä omaisuudenhoitajaa kohtaan. Siten asiakas luottaa, että hänen sijoitusvarallisuuttaan hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla sijoitusammattilaisen toimesta.

Parhaimmillaan täydenvaltakirjan omaisuudenhoito tarjoaa asiakkaalle tehokasta sijoitustoimintaa ammattimaisesti toteutettuna. Useille henkilöille, yrityksille tai instituutioille sijoittaminen on varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolella, joten siihen ei haluta uhrata aikaa. Usein myös sijoittaminen koetaan olevan nykyaikana sen verran vaativaa, että se halutaan siirtää ulkopuoliselle taholle.

Monissa varainhoitosopimuksissa on määritelty eri omaisuusluokille minimi- ja maksimitasot, joiden välillä varainhoitaja voi ottaa allokaationäkemystä parhaaksi katsomallaan tavalla suhteessa vallitsevaa markkinatilanteeseen. Varainhoitaja voi siis yrittää hyötyä markkinoilla esiintyvistä hinnoitteluvirheistä ja/tai säätää asiakkaan salkun riskiprofiilia markkinatilanteen mukaan. Parhaimmillaan varainhoitaja voi siis tuottaa asiakkaalle parempaa tuottoa ottaen huomioon vallitsevat riskitasot ja ehkäistä salkun altistumista suurille riskeille (esim. salkun nopea arvonlasku). Myös asiakkaan allokaation säätäminen esimerkiksi tasaisin väliajoin vastaamaan varainhoitosopimuksessa tavoiteltua tasoa on hyvin perusteltua.

Täyden valtakirjan varainhoito ja sijoitussalkun kiertonopeus

On selvää, että sijoituskohteiden vaihtaminen ja salkun allokaation muuttaminen aiheuttavat kaupankäyntiä. Kaupankäynti rasittaa lähes aina sijoittajan saamaa tulosta niin rahastojen, osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen kuin muidenkin sijoitusinstrumenttien kaupankäyntikustannusten kautta. Erityisen suureksi kustannukset muodostustuvat, jos kaupankäyntikustannukset ovat korkeat ja salkun sijoituskohteita sekä allokaatiota muutetaan hyvin aktiivisesti. Tällöin varainhoitajan muutoksilla saavuttama hyöty asiakkaalle pitää olla erittäin merkittävä, jotta aktiivisesta sijoituskohteiden ja allokaation muutoksista saatava hyöty on kustannuksia suurempi.

Alla on esimerkki erään meidän asiakkaamme täyden valtakirjan varainhoidossa olleesta sijoitussalkusta. Kuvassa on havainnollistettu asiakkaan sijoitussalkun vuosittaista kiertonopeutta, eli kuinka usein asiakkaan sijoitussalkun omistukset ovat vaihtuneet vuoden aikana varainhoitajan näkemyksen mukaisesti. Esimerkiksi 200 % kiertonopeus tarkoittaa, että asiakkaan omistukset on kertaalleen ostettu ja myyty vuoden aikana.

TVK-varainhoito

Kuvasta on nähtävissä, että asiakkaan salkulla on käyty hyvin aktiivisesti kauppaa. Pelkkä salkun korkea kiertonopeus ei tietysti ole pahitteeksi, jos siitä on ollut merkittävää hyötyä korkeimpien tuottojen tai alentuneen riskin muodossa. Erityisen huolestuttavaksi korkean kaupankäynnin on kuitenkin tässä tapauksessa tehnyt seikka, että asiakkaan täydenvaltakirjan sijoitusratkaisut on toteutettu rahastojen kautta, joissa osasta on peritty normaalit rahastojen merkintä-, vaihto- ja lunastuspalkkiot. Toisin sanoen varainhoitaja on saanut palkkioita itselleen muuttamalla asiakkaan omistuksia tai allokaatiota – olivatpa muutokset onnistuneita tai ei.

Edellä mainittu seikka asettaa suuren (tai ainakin potentiaalisen) ristiriidan asiakkaan edunmukaisen omaisuudenhoidon ja varainhoitajan liiketoiminnan toteuttamisen välille. Miten asiakas voi täysin luottaa siihen, että varainhoitaja tekee ainoastaan hänen sijoitustoimintaa hyödyttäviä muutoksia salkussa, kun varainhoitajalla on kannuste käydä aktiivisesti kauppaa asiakkaan varoilla?

Kyseinen tapaus on hyvä esimerkki yksilöllisten palveluidemme sisällöstä, jonka tavoitteena on aina olla vain ja ainoastaan sijoittajan puolella. Palveluidemme avulla asiakkaamme tietävät mm. mitä heidän varainhoidossa on tapahtunut ja mistä he itse asiassa maksavat. Esimerkin asiakas hyötyi tekemästämme kustannus- ja lisäarvoanalyysistä suoraan alempien varainhoidon kustannusten muodossa.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Sijoittaja.fi-sivustolla 7.5.2014.

Kommentoi
Ylös
>