Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö suosii osakkeita ja kiinteistöjä

Hollantilaisen varainhoitoyhtiön ING Investment Managementin ennusteen mukaan vuosi 2015 on täynnä haasteita.

Valtiot lähtevät yhä vahvemmin eri suuntiin harjoittamassaan politiikassa. Ensi vuosi on kuitenkin myös kestävimmän elpymisen vuosi sitten finanssikriisin. Investoinnit Yhdysvalloissa ja Japanissa lähtevät nousuun. Kehittyvien markkinoiden vauhti hiljenee edelleen. Suurimpana riskinä on Kiina.

Hollantilaisen varainhoitoyhtiö ING IM:n mukaan aiemmat talouden epätasapainot ja epävarmuus tulevasta kasvusta varjostavat edelleen maailmantalouden näkymiä. Julkisen ja yksityisen sektorin velkaantumisen vähentämisen aiheuttamat, kasvua hidastavat vastatuulet ovat kuitenkin heikentymässä, ja työmarkkinoilla nähdään laajalti parantumista. Nämä yhdistettynä öljyn hinnan laskuun auttavat maailman taloutta kiihdyttämään taas kasvua vuonna 2015.

ING IM ennustaa, että ensi vuonna kehittyneiden markkinoiden yritysten luottamus tulevaisuuteen kasvaa. Tämän ansiosta ne eivät enää keskity vähentämään velkaantumistaan vaan kääntävät katseensa yhä vahvemmin yritysjärjestelyihin ja investointeihin varsinkin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Liittyykö Eurooppa joukkoon riippuu osittain siitä, onko alueella poliittista tahtoa lisätä julkisia investointeja vanhentuvaan infrastruktuuriin sekä onnistuuko tämä lisäämään julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä investointihankkeita.

Yhtiön ennusteen mukaan kehittyvien markkinoiden kasvu hidastuu edelleen lukuun ottamatta maita, joissa rakenteita uudistetaan ja hallintotapaa parannetaan. Kehittyvien markkinoiden kehittymisen tiellä on globaaleja ja kotimaisia esteitä. Kiina on suurin huolenaihe sijoittajille, sillä epävarmuuden odotetaan jatkuvan sen kiinteistö- ja pankkimarkkinoilla.

Riskisijoituskohteet edelleen houkuttelevia

ING IM:n ennusteen mukaan osakkeet ja kiinteistöt ovat vahvimmat omaisuusluokat vuonna 2015. Yhdysvalloissa korot voivat nousta jonkin verran nykytasosta keskuspankin tiukentuvan politiikan takia. Saksassa ja Japanissa joukkolainojen tuottoihin kohdistunee nousupainetta.

”Vuoteen 2015 mentäessä maailman epätasapaino painaa vielä kasvua ja sijoittajien tunnelmia, mutta keskuspankkien epätavallinen politiikka pitää markkinoiden likviditeetin hyvänä, ja sekä Yhdysvallat että Japani ovat valmiita kasvamaan yli potentiaalinsa. Japanin keskuspankin setelirahoitus tukee todennäköisesti japanilaisia osakkeita. Japani on edelleen markkinoista suosikkimme”, sanoo ING IM:n multi asset -sijoitusten johtaja Valentijn van Nieuwenhuijzen.

Vaikka euroalueen ahdinko ei ratkea täysin vuonna 2015, alueen osakkeista on saatavissa edelleen hyvää tuottoa. Kiinan talouden hidastumiseen ja Euroopan deflaatioon liittyvät pelot latistavat väistämättä sijoittajien tunnelmaa. ING IM on kuitenkin optimistinen, sillä kehittyneiden markkinoiden elpyminen on kestävimmällä pohjalla sitten finanssikriisin ja riskipreemiot näyttävät houkuttelevilta.

”Uskomme pelon puhkeavista kuplista olevan liioiteltua, ja näemme liian korkeita arvostuksia vain korkospreadtuotteissa. Alhainen nimelliskasvu ja ikääntyvät väestöt saavat kuitenkin sijoittajat etsimään tuottoa, kun maksukykyongelmia ei juurikaan odotetaan. Markkinoiden muissa osissa, kuten valtionlainoissa, kiinteistöissä ja osakkeissa, riskipreemio on edelleen pitkän aikavälin keskiarvossa tai sen yläpuolella. Maailmantalouden kasvun kiihtyminen tukee yleensä riskipitoisia omaisuusluokkia vuoden 2015 alussa.”

Osakemarkkinoiden painottuminen Yhdysvaltoihin heikkenee

ING IM arvioi yritysten tuottojen kasvun hidastuvan Yhdysvalloissa ja nopeutuvan euroalueella ja Japanissa vuonna 2015.

”Odotamme osakemarkkinoiden painottuvan ensi vuonna aiempaa vähemmän Yhdysvaltoihin yritysten tuottojen kasvun hidastumisen ja kiristyvän rahapolitiikan takia. Euroalueen ja Japanin osakkeet hyötyvät löyhästä rahapolitiikasta ja valuuttakursseista, jotka saavat yritysten tuottonäkymät kirkastumaan. Yleensä ottaen yrityksillä on rahaa käytettäväksi, mutta näemme kuitenkin osakkeiden arvostusten erojen kasvavan eri alueiden välillä”, sanoo ING IM:n osakestrategi Patrick Moonen.

”Yhdysvalloissa arvostukset ovat kalliinpuoleisia, vaikkakaan eivät lähelläkään kuplatasoa. Takaisinostojen nousu Yhdysvalloissa voisi jopa tasapainottaa voittojen kasvun heikentymistä. Euroalueen tulevaisuus riippuu poliitikkojen kyvystä toteuttaa uudistuksia, mutta alueelta on saatavissa sekä osinkotuottoja että kasvua.”

Kiina suurin huolenaihe kehittyvillä markkinoilla

ING IM uskoo kehittyvien markkinoiden tiellä olevan merkittäviä esteitä vuonna 2015 varsinkin Kiinan talouden näyttäessä hidastumisen merkkejä. Tämä vaikuttaa muihin kehittyviin markkinoihin lähinnä kaupankäynnissä, kun Yhdysvaltain rahapolitiikan normalisoituminen lisää paineita kehittyvien markkinoiden pääomavirroille. Kehittyvien markkinoiden päättäjien kyky vielä uudistuksia läpi on selvä talouden kasvuun ja markkinoiden toimimiseen vaikuttava tekijä.

”Kehittyvien markkinoiden kasvuun kohdistuu jatkuvasti paineita, vaikka kehittyneiden markkinoiden kysyntä paranee. Tulevaisuuteen katsottaessa kaksi tärkeintä globaalia riskiä ovat Kiinan talouden hidastuminen ja Yhdysvaltain rahapolitiikan normalisoituminen. Olemme tunnistaneet myös kolme markkinoiden sisäistä kasvun estettä: velkaantumisen nopea kasvu, joka aiheuttaa makrotalouden epätasapainon ja altistaa järjestelmän ongelmille; kehittyvien markkinoiden taloustilanteen pysyminen hankalana; ja huono sijoitusilmapiiri ja kilpailukyvyn heikentyminen. Ilman uudistuksia tarvitaan todennäköisesti lisää devalvaatioita kasvun luomiseksi”, sanoo ING IM:n kehittyvien markkinoiden strategi Maarten-Jan Bakkum.

Kommentoi
Ylös
>