Sijoittajan verotus

Tutkimuslaitos: Suomen yritysverotus vääristää yritysten päätöksiä

VATT:n mukaan nykyisenlainen yritysverotus suosii velkarahoitusta oman pääoman kustannuksella ja investointikohteista erityisesti raskaita koneinvestointeja.

Suomen yritysverotus vääristää yritysten rahoitus- ja investointipäätöksiä, VATT toteaa.

VATT:n mukaan nykyisenlainen yritysverotus suosii velkarahoitusta oman pääoman kustannuksella ja investointikohteista erityisesti raskaita koneinvestointeja. Nämä epäneutraalisuudet ohjaavat vääristyneeseen resurssien kohdentumiseen, mikä voi aiheuttaa hyvinvointitappioita taloudessa.

Vaihtoehtoiset mallit eivät ole ongelmattomia

VATT:n Selvityksessä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista yritysveromallia, jotka ovat saaneet laajan kansainvälisen huomion.

ACE-mallissa yritys voi vähentää oman pääoman laskennallisen kustannuksen.

Kumpikin järjestelmä poistaa oman pääoman syrjimisen, mutta kumpaankin malliin liittyy ristiriitaisia kannusteita. ACE-mallin käyttöönotto tarkoittaisi tällöin yhteisöverokannan nostamista, mikä puolestaan heikentäisi monikansallisten yritysten kannusteita sijoittua Suomeen ja vahvistaisi kannusteita siirtää voittoja ulkomaille.

CBIT-mallissa puolestaan velan korkojen vähennysoikeus on poistettu. Malli tarjoaisi mahdollisuuden verokannan alentamiseen, millä olisi myönteinen vaikutus kansainvälisten yritysten investointi- ja voitonsiirtokannusteisiin.

Toisaalta kotimaisten yritysten investointikannustin heikkenisi. CBIT-mallin etuihin lukeutuu, että se estää yritysten verosuunnittelun, jossa siirretään voittoja kevyen verotuksen maihin korkovähennyksen avulla.

Viron ja Ruotsin veromallit

Selvityksessä tarkasteltiin myös Viron jaetun voiton yhteisöveroa ja Ruotsin voittovarausta. Viron mallissa yritykset maksavat verot vasta voitonjaon yhteydessä, eivät toteutuneesta tuloksesta.

Viron mallin selvä etu VATT:n mukaan on yksinkertaisuus. Malli kuitenkin syrjii uutta osakepääomaa muihin rahoitusmuotoihin nähden. Näillä muutoksilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia kasvuyritysten riskirahoitukseen ja ulkomaisten yritysten kannusteisiin sijoittua Suomeen.

Viron järjestelmään sisältyy myös kannustin siirtää taloudellista toimintaa yksityistalouden piiristä yrityksen nimiin.

Ruotsin voittovarausmallissa yritys voi lykätä veronmaksua, ja varauksen voi siten tulkita tarjoavan yritykselle mahdollisuuden matalakorkoiseen veroluottoon.

VATT:n mukaan yrityksen taloudellinen hyöty on Ruotsin mallissa luoton matalakorkoisuudesta kertyvä korkosäästö varauksen pitoajalta. Laskelmien valossa etu on kuitenkin pieni.

VATT:n mukaan useimpien yritysten näkökulmasta vastaava verotusta keventävä vaikutus voitaisiin toteuttaa suoraviivaisemmin alentamalla hieman yhteisöverokantaa.

Varauksella voisi olla hyödyllinen rooli tappiontasausjärjestelmän täydentäjänä, mutta tämänkin toteuttamiseen on tarjolla suorempia tapoja, VATT toteaa.

Kommentoi
Ylös
>