Makrotalous

Perustulokokeilu alkaa – valitaan satunnaiset 2000 henkilöä

Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvittää, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa.

Kela on julkaissut hallituksen esityksen mukaisesti otantakoodin, jolla perustulokokeilun satunnaisotanta tehdään joulukuussa 2016.

Perustulokokeilun on tarkoitus alkaa 1.1.2017. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kokeilun alkaminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy lain ja tasavallan presidentti vahvistaa sen.

Kelan mukaan perustulokokeiluun valitaan satunnaisotannalla 2 000 henkilöä. Satunnaisotantaan osallistuvat kaikki 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela oli maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet kyseistä etuutta lomautuksen vuoksi.

Kokeiluun valittavalla henkilöllä ei saa olla otantahetkellä maksussa perustulon saamisen estävää etuutta, esimerkiksi eläkettä, tai muuta laissa määrättyä rajoitusta.

Satunnaisotanta tarkoittaa sitä, että kaikilla perustulokokeilun kriteerit täyttävillä henkilöillä on yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi kokeiluryhmään.

Kokeiluun osallistuminen olisi pakollista, jotta kokeilusta saatavat tulokset eivät olisi vääristyneitä. Perustulon tasoksi esitetään 560 euroa kuukaudessa. Koska kyseessä olisi pakollinen kokeilu, alimman kokeiltavan perustulon taso tulisi asettaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan tasoa vastaavaksi. Perustulo olisi saajalleen verovapaata tuloa. Perustulon maksaisi Kela.

Perustulon vaikutuksia arvioitaessa kokeiluryhmää verrattaisiin verrokkiryhmään, joka koostuisi niistä kohdejoukkoon kuuluvista, jotka eivät saa perustuloa.

Kelan mukaan kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa malli, jolla perustulokokeilu voidaan toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio kustannuksista.

Perustulon ideana on tarjota kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Syyperustainen sosiaaliturva on kokonaan tai osittain korvattu. Olleellista perustulossa on se, että perustulon määrä ei vähene tulojen noustessa, jolloin se kannustaa henkilöitä vastaanottamaan työtä. Tulojen kasvaessa perustulosta saatu hyöty peritään takaisin verotuksen kautta.

Perustulo on saanut osakseen myös kritiikkiä. Sen on väitetty tulevan yhteiskunnan kannalta liian kalliiksi ja sen on väitetty vähentävän työn arvostusta. Liian korkealle asetettu perustulo saattaisi vähentää matalapalkkaisten töiden tarjontaa.

Kommentoi
Ylös
>