Makrotalous

Köyhyysriski Suomessa selvästi EU:n keskitasoa alhaisempi

Köyhyys- ja syrjäytymisriski on Suomessa alhaisempi kuin useimmissa muissa EU-maissa. Silti yli 900 000 suomalaista elää köyhyys ja syrjäytymisuhan alla.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia ovat pienituloiset, vakavaa aineellista puutetta kokevat tai vajaatyöllisessä taloudessa asuvat henkilöt.

Tilastokeskuksen mukaan Euroopan Unionin 28 jäsenmaan kansalaisista 23,7 prosenttia eli köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla vuonna 2014. Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 16,8 prosenttia kotitalousväestöstä, noin 904 000 henkilöä. Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta, jossa Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aineistoon.

Tilastokeskuksen mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriski oli Euroopassa suurin Makedoniassa, Serbiassa, Romaniassa ja Bulgariassa, pienin Islannissa.

Suomen osuus on EU-maiden viidenneksi matalin.  Valtaosassa maita pienituloisuus on näistä yleisintä. Pienituloisiin kotitalouksiin kuului Tilastokeskuksen mukaan 17,3 prosenttia EU:n jäsenmaiden väestöstä vuonna 2014.

Suomen osalta köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on saatavilla tietoja jo vuodelta 2015. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 16,6 prosenttia väestöstä eli 896 000 henkilöä vuonna 2015. Osuus siis laski hieman edellisvuodesta. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus on vaihdellut Suomessa 16 ja 17,9 prosentin välillä vuosina 2005–2015. Suomen köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävien osuudesta suuri osa selittyy pienituloisuudella: keskimäärin kolme neljästä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevasta on pienituloisia.

Köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävien henkilöiden osuus EU-maissa

köyhyys ja syrjäytymisuhka EU-maat talous

Köyhyys- tai syrjäytymisuhan (AROPE) alla elävien henkilöiden osuus EU-maissa ja eräissä muissa Euroopan maissa vuonna 2014. Lähde: Tilastokeskus

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eläväksi määrittyvät henkilöt, jotka kuuluvat pienituloiseen kotitalouteen, kotitalouteen, jonka työpanos on vuoden aikana vähäinen tai joiden kotitalous kärsii vakavaa aineellista puutetta. Vähintään yhdellä kolmesta mittarista huono-osaiseksi määrittyvä henkilö katsotaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä eläväksi. Pienituloisiksi katsotaan kaikki henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden on alle 60 prosenttia kansallisesta keskitulosta.

Kommentoi
Ylös
>