Makrotalous

Elinkeinoelämän Keskusliitto esittää uudenlaista perustulomallia

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valmistelemassa perustulomallissa yhdistetään asumis- ja toimeentulotuki sekä selkeytetään sekavaa tukijärjestelmää.

EK:n mallissa työnteko parantaa aina toimeentuloa, koska mallissa työtulot leikkaavat asumisosaa sosiaalituloja kevyemmin, johtaja Ilkka Oksala painottaa.

EK:n perustulo koostuu perus- ja asumisosasta. Perusosa olisi viimesijainen tuki, joka vastaisi nykyistä perustoimeentulotukea. Asumisosalla korvattaisiin nykyiset asumisen tuet. Työtulot leikkaisivat asumisosaa muita tuloja vähemmän. Asumisosa sisältäisi myös asumiskulujen omavastuun.

Oksala perustelee uutta perustuloa sosiaaliturvan selkiyttämisellä, kustannustehokuudella, byrokratian vähentämisellä ja kannustavuuden parantamisella. Nykyinen asumismenoja korvaava tukijärjestelmä on sekava ja passivoiva. Sekä Kela että kunnat korvaavat asumismenoja ja vastaavat viimesijaisesta turvasta. Etuuksien määräytymisperusteet ja asumismenojen käsitteet vaihtelevat maksajan mukaan.

”Uusi malli olisi nykyiseen verrattuna selkeästi parempi tukia tarvitseville, työllisyydelle, hyvinvointiyhteiskunnan kestävälle rahoitukselle ja tuen myöntäjille”, Oksala tähdentää.

Kaikille maksettavaa tasasuuruista perustuloa Oksala pitää mahdottomana toteuttaa.

”Tasasuuruisen perustulon tulisi korvata monet nykyiset sosiaaliturvan etuudet. Tällöin sen kustannukset nousisivat kohtuuttoman suuriksi. Lisämenot olivat vähimmilläänkin selvästi yli miljardi euroa vuodessa. Tällainen etuus myös vaarantaisi hyvinvointiyhteiskunnan edellyttämän korkean työllisyyden. Toisaalta matala ja kustannuksiltaan kohtuullinen perustulo kaatuu siihen, että se lisäisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ei ole sattuma, ettei kaikille maksettavaa perustuloa ole missään muodossa käytössä Suomeen verrattavassa maassa”, Oksala toteaa.

Perustulon ideana on tarjota kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ehdoitta rahaa toimeentuloa varten. Syyperustainen sosiaaliturva on siinä kokonaan tai osittain korvattu. Olleellista perustulossa on se, että perustulon määrä ei vähene tulojen noustessa, jolloin se kannustaa henkilöitä vastaanottamaan työtä. Tulojen kasvaessa perustulosta saatu hyöty peritään takaisin verotuksen kautta.

Perustulo on saanut osakseen myös kritiikkiä. Sen on väitetty tulevan yhteiskunnan kannalta liian kalliiksi ja sen on väitetty vähentävän työn arvostusta. Liian korkealle asetettu perustulo saattaisi vähentää matalapalkkaisten töiden tarjontaa.

Sipilän hallituksen päätöksellä  Suomen perustulokokeilu alkoi vuoden alusta. Kokeilu on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti. Kaksivuotisen kokeilun tavoitteena on selvittää, edistääkö perustulo työllistymistä. Kokeiluun osallistuu 2 000 25−58-vuotiasta henkilöä, joille maksetaan 2 vuoden ajan perustuloa 560 e/kk. Kokeiluun osallistuvat henkilöt valittiin joulukuussa satunnaisotannalla.

Kommentoi
Ylös
>