Makrotalous

EK:n toimenpideohjelma: Näin suomalaiset saadaan vaurastumaan yritysten omistajina

EK esittää 18 kohdan toimenpideohjelmaa, joka kannustaisi yrittäjiä kuin kotitalouksia ryhtymään yritysten omistajiksi.

EK:n tavoitteena on saada yritykset, yksityishenkilöt ja yhteiskunta vaurastumaan rinnakkain. Hallituskaudelle 2019–2023 tähtäävä Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma on laadittu yritysvaikuttajien työryhmässä, jota johti EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho.

”Yritysten omistaminen muodostaa hyvinvointimme taloudellisen perustan. Omistaja tuo yritykseen pääomaa, kantaa vastuuta päätöksistä ja ottaa riskiä. Hän tuo yritykseen tahdon kasvaa ja pärjätä. Kun yritys menestyy, se voi luoda työpaikkoja ja maksaa palkkoja. Samalla syntyy verotuloja julkisten palveluiden rahoittamiseksi. Kaikki hyötyvät”, Aho toteaa.

EK:n tekemän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia omistajayrittäjistä kokee, että asenneilmasto ei kannusta omistamiseen ja riskinottoon. Siksi yhteiskunnalliseen ilmapiiriin tarvitaan muutos. Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia suomalaisen omistajuuden edistämiseksi ja vahvistamiseksi.

Kari Jussi Ahon työryhmän esittämät 18 toimenpidettä jäsentyvät neljän teeman ympärille: kotitalouksien osakesäästämisen edistäminen ja taloustaitojen parantaminen, verotuksen ennakoitavuuden ja kannustavuuden parantaminen, yritystoiminnan aloittamisen ja kasvun helpottaminen sekä toimivat rahoitusmarkkinat.

EK:n mukaan Suomi tarvitsee erilaisia omistajia. Avainasemassa on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kyky kasvaa, investoida, kansainvälistyä ja luoda uusia työpaikkoja. Yhtä lailla on tärkeää kotitalouksien aktivoiminen, jotta ne voivat hyötyä työllisyyden ja julkisen talouden vahvistumisen ohella myös osakesäästämisen kautta.

Kari Jussi Ahon työryhmän 18 toimenpide-ehdotusta

Kotitaloudet mukaan omistamaan osakkeita

Lisätään pitkäaikaista osakesäästämistä

1) Säädetään listayhtiöiden osakkeista saadut osingot ja luovutusvoitot verovapaiksi 1 500 euroon asti (vastuu: valtiovarainministeriö)

2) Luodaan uusi malli pitkäaikaiseen osakesäästämiseen (vastuu: valtiovarainministeriö)

Parannetaan talousosaamista

3) Lisätään kaikille yhteistä taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta kaikilla koulutusasteilla ja tehdään taloustiedosta oma oppiaine tai osaamiskokonaisuus (vastuu: opetus- ja kulttuuriministeriö)

4) Vahvistetaan luokan- ja aineenopettajien valmiuksia talousosaamisen ja yrittäjyyden opetukseen (vastuu: opetus- ja kulttuuriministeriö)

Verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Laaditaan tiekartta talouskasvua kannustavaan, ennustettavaan ja kilpailukykyiseen verotukseen

5) Luodaan yli vaalikausien ulottuva vero-ohjelma verotuksen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi (vastuu: valtiovarainministeriö)

Vauhditetaan omistajanvaihdoksia ja edistetään yrittäjyyttä

6) Perintö- ja lahjaveroa kevennetään ensivaiheessa vuoden 2011 tasolle, ja pidemmällä aikavälillä veromuodosta luovutaan (vastuu: valtiovarainministeriö)

Kannustava kasvupolku

Kannustetaan yrittämiseen, omistamiseen ja kasvuun

7) Jatketaan markkinoiden toimintaa jäykistävän sääntelyn ja hallinnollisen taakan keventämistä (vastuu: kaikki ministeriöt)

8) Varmistetaan, että pk-yritysten saatavilla on tehokkaat ja laadukkaat kasvu-, kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut (vastuu: työ- ja elinkeinoministeriö)

9) Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista (vastuu: työ- ja elinkeinoministeriö)

Lisätään työmarkkinoiden joustavuutta

10) Lisätään paikallista sopimista ja helpotetaan työllistymistä purkamalla työllistämisen kynnyksiä (vastuu: työ- ja elinkeinoministeriö ja työmarkkinajärjestöt)

Toimivat rahoitusmarkkinat

Lisätään listautumisia

11) Palautetaan First North -yhtiöiden osinkoverotus samaksi kuin listaamattomilla yhtiöillä (vastuu: valtiovarainministeriö)

Parannetaan kasvu- ja pk-yritysten riskirahoituksen saatavuutta

12) Toteutetaan neutraali verokohtelu yleishyödyllisten yhteisöjen sijoituksille pääomarahastoihin (vastuu: valtiovarainministeriö)

13) Parannetaan ulkomaisten sijoittajien mahdollisuuksia sijoittaa suomalaisiin pääomarahastoihin (vastuu: valtiovarainministeriö)

Pidetään eläkejärjestelmä kilpailtuna

14) Huolehditaan siitä, että eläkejärjestelmä säilyy hajautettuna ja monipuolisena (vastuu: sosiaali- ja terveysministeriö)

Valtio näyttämään esimerkkiä

15) Valtioneuvoston omistajaohjausosastolle aktiivinen rooli omistajuuden edistämisessä (vastuu: valtioneuvosto)

16) Listataan valtion listauskelpoiset omistukset Helsingin pörssiin (vastuu: valtioneuvosto)

17) Yksityissijoittajille mahdollisuus osallistua valtionyhtiöiden listautumisiin ja osakeanteihin (vastuu: valtion omistajaohjausyksikkö)

18) Edistetään omistajaohjauksen hyviä käytäntöjä myös maakuntien ja kuntien omistamissa yhtiöissä (vastuu: valtion omistajaohjausyksikkö, maakunnat ja kunnat)

Kommentoi
Ylös
>