Makrotalous

Etlan tutkijat: ”Ovien sulkeminen ei ole Suomelle vaihtoehto”

Suomi on tutkijoiden mukaan hyötynyt suuresti ulkomaankaupasta.

Ulkomaankauppa on aina ollut erittäin merkityksellistä Suomen kansantaloudelle. Vuonna 2016 tavaroiden ja palveluiden viennin arvo oli 75,7 miljardia euroa ja viennin suhde bruttokansantuotteeseen oli 35,4 prosenttia. Tuonnin arvo pysyi likimain ennallaan vuonna 2016 ja tuonnin suhde bruttokansantuotteeseen laski 36,5 prosenttiin.

Ulkomaan kaupan osuus suhteessa bruttokansantuotteeseen on ollut pitkään nousutrendillä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kasvu on kuitenkin pysähtynyt ja jopa laskenut.

Tästä kehityksestä on syytä olla huolissaan.

Vienti tuonti ulkomaankauppa tilastot talous

Kilpailukykyhaasteita

Vientisektorin ongelmana on ollut Suomen heikentynyt kustannuskilpailukyky. Suomen Pankin analyysin mukaan Suomi on menettänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi kustannuskilpailukykyään suhteessa euroalueeseen. Koko talouden vaihtosuhdekorjatuilla yksikkötyökustannuksilla mitattuna Suomen kilpailukyky pysyi 2000-luvulla finanssikriisin kynnykselle asti muuhun euroalueeseen nähden muuttumattomana.

Finanssikriisin puhkeamisen jälkeen, eli vuonna 2008, alkoivat kuitenkin ongelmat.

Finanssikriisiä seuranneessa taantumassa Suomen kustannuskilpailukyky heikkeni, eikä tällöin menetettyä kilpailukykyä ole toistaiseksi vielä vaihtosuhdekorjattujen yksikkötyökustannustenkaan valossa pystytty kuromaan umpeen.

Viennin kasvu ei pelkästään stimuloi Suomen kansantaloutta kasvuun, vaan myös mittaa Suomen elinkeinoelämän ja yrityssektorin toimintaedellytysten kilpailukykyisyyttä ja houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten investointien näkökulmasta. Yritysten kansainvälistyminen on keskeisessä osassa Suomen työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän kehitystä.

Kansainvälistymiselle ei ole vaihtoehtoja

Suomen menestys on aina rakentunut kansainväliseen vaihdantaan osallistumiselle, toteavat ”Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation”- teoksen kirjoittaneet Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä sekä tutkijat Petri Rouvinen, Jyrki Ali-Yrkkö ja Markku Lehmus.

”Osoitamme, että Suomi on hyötynyt suuresti osallistumisestaan kansainväliseen työnjakoon ja vaihdantaan, ja ettei se ole johtunut häiriöiden puuttumisesta. Päinvastoin, Suomi on menestynyt monista pahoista shokeista huolimatta päälinjoiltaan hyvän politiikan ja vahvojen instituutioiden ansiosta”, arvioi Vesa Vihriälä.

Kansainvälistyminen on tuonut mukanaan myös kovia sopeutumispaineita. ”Koska menestys on perustunut myös hyvään politiikan peruslinjaan eli Suomen versioon pohjoismaisesta mallista, on huomio kiinnitettävä jatkossa erityisesti sopeutumiskyvyn parantamiseen”, tutkijat toteavat.

Kirjoittajien mukaan Suomi ei ole välttynyt politiikkavirheiltä, mutta politiikan peruslinja on kuitenkin ollut hyvä. Esimerkkeinä kirjassa listataan kansainvälisen kilpailun hyväksyminen, panostukset osaamiseen, toimivat riskinjakomekanismit, vastuullinen finanssipolitiikka ja ennustettava toimintaympäristö.

Viime vuodet myös osoittaneet, että Suomen erikoistunut talous on haavoittuva. Kirjoittajat eivät näekään vaihtoehtoa talouden avoimuudelle.

”Ovien sulkeminen ei ole Suomelle vaihtoehto. Jatkossa huomio on kiinnitettävä sopeutumiskyvyn vahvistamiseen”, Vihriälä korostaa.

Suomelta tämä vaatii politiikan kehittämistä usealla alueella.

Kirjoittajien mukaan työmarkkinoilla tarvitaan lisää joustavuutta, osaamista ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia on parannettava sekä turvaverkkojen toimivuutta kehitettävä.

”Pohjoismainen malli on erinomainen lähtökohta, mutta nykymuodossaan sen suomalainen versio ei toimi riittävän hyvin”, kirjassa todetaan.

Kommentoi
Ylös
>