Sijoitusstrategiat

Sijoittaja, näin varaudut osakkeiden laskumarkkinoihin

Sijoittaja voi varautua mahdolliseen osakemarkkinoiden romahdukseen tai tulevaan laskutrendiin useilla eri tavoilla.

Aika-ajoin osakemarkkinoilla osakkeiden arvostustasot nousevat pitkän nousutrendin jälkeen keskimääräistä korkeammalle. Jos tähän yhdistyy vielä pitkään jatkunut pörssiyhtiöiden tuloskasvu, saattaa usea sijoittaja miettiä varautumista osakkeiden laskumarkkinoihin.

Vakiintuneen käsityksen mukaan osakemarkkinoiden lasku- eli karhumarkkina (engl. bear markets) on tilanne, jossa jonkin osakeindeksin markkina-arvo laskee vähintään 20 prosenttia edellisestä huipustaan.

Perusongelma sijoittajan kannalta on tietenkin se, että määritelmän mukainen laskumarkkina havaitaan vasta jälkikäteen. Laskumarkkinoiden ennustaminen etukäteen on monen asiantuntijan mukaan käytännössä mahdotonta.

Jos sijoittajalla tästä huolimatta on muodostunut käsitys, että osakemarkkinoiden laskun todennäköisyys on kasvanut, voi hän miettiä erilaisia keinoja suojautua mahdollista laskua vastaan.

Tässä erilaista keinoja varautua karhumarkkinoihin.

Vähennä kasvuosakkeiden osuutta sijoitussalkussa

Tämä on varsin yksinkertainen ja helppo keino varautua huonompiin aikoihin. Kasvuosakkeiden hinnoittelu perustuu usein korkeaan arvostustasoon. Kasvuosakkeiden P/E-kerroin on yleensä korkea, eli niiden hinta ylittää reilusti toteutuneen osakekohtaisen tuloksen.

Korkea P/E-kerroin heijastelee korkeita tuloksen kasvuodotuksia tulevaisuudessa. Jos markkinatunnelmat heikkenevät, hiipuvat usein myös tulosodotukset, jolloin kasvuosakkeiden markkina-arvot saattavat tulla rytinällä alas.

Lisää arvo-osakkeiden osuutta sijoitussalkussa

Arvo-osakkeiden arvostus perustuu kasvuosakkeita vähemmän odotuksiin. Siksi niiden markkina-arvo on yleensä vakaampi kuin kasvuosakkeiden. Arvo-osakkeista saatava tuotto tulee usein myös osinkojen kautta. Vakaat ja vakavaraiset korkeaa osinkoa maksavat yhtiöt pyrkivät pitämään osingot usein vakaina vuodesta toiseen.

Panosta defensiivisiin osakkeisiin syklisten sijaan

Defensiivisillä osakkeilla tarkoitetaan sellaisia osakkeita joiden tuotot korreloivat vähän yleisindeksin kanssa. Tätä tuoton korrelaatiota mitataan beta-kertoimella. Mikäli beta on alle yksi, on osakkeen tuoton vaihtelu vähäisempää kuin koko osakeindeksin tuoton vaihtelu.

Jos siis merkit viittaavat laskumarkkinoiden todennäköisyyden kasvuun, voi sijoittaja lisätä näiden defensiivisten osakkeiden painoarvoa sijoitussalkussaan.

Stop Loss

Yksi kätevä keino välttää suuret tappiot on tappionpysäytys eli stop loss. Stop loss tarkoittaa myyntitoimeksiantoa jolla pyritään pitämään tappiot alhaisina.

Se on myyntitoimeksianto, jossa sijoituskohteen myyntihinta on asetettu sen markkinahinnan alapuolelle. Stop loss -toimeksiannon avulla sijoittaja siis pyrkii joko säilyttämään jo saadut voitot tai estämään tappioiden kasvu, jos esimerkiksi osakkeen kurssi vielä laskee. Jos esimerkiksi osakkeen kurssi on 10, voi sijoittaja asettaa osakkeelle stop loss -tason 9,5.

Toinen vaihtoehto on käyttää ns. liukuvaa stop loss –tasoa jossa myyntitoimeksianto aktivoituu vasta, kun osakekurssi on laskenut jonkin tietyn prosenttimäärän. Tällöin siis stop loss –myyntitoimeksiannon raja nousee jos osake on nousutrendissä.

Yleensä stop loss –toimeksiantoa suositellaan käytettäväksi vain osakkeilla joiden päivävaihto on riittävän suuri. Niillä osakkeilla, joilla on alhainen päivävaihto, voi olla vaikeaa käyttää stop lossia, jos kurssi laskee merkittävästi rajan alle.

Suojautuminen optioilla

Optiot ja muut johdannaisinstrumentit saattavat olla tehokkaita mutta vaativia sijoitustuotteita sijoitussalkun suojauksessa. Johdannaisilla tapahtuva suojaus on tavallaan vakuutus kurssilaskua vastaan. Kuten tavallisellakin vakuutuksella, on johdannaissuojauksellakin hintansa. Vakuuttaminen maksaa.

Myyntioptioiden (engl. put option) tarjoaa oikeuden, mutta ei velvollisuutta myydä tulevaisuudessa tietty määrä osakkeita ennalta sovittuun hintaan.

Sijoittaja voi esimerkiksi ostaa johonkin osakeindeksiin sidotun myyntioption. Jos kurssit laskevat enemmän kuin option hinnan verran, myyntioption haltija saa optiostaan kurssilaskun verran voittoa.

Sijoittaja voi myös myydä omistamiaan osto-optioita. Osto-option ostajalla on oikeus toteutusajankohtana ostaa option kohde-etuutena olevat arvopaperit toteutushinnan suoritusta vastaan.

Kurssilaskuun voidaan varautua myös niin sanotulla sylinterisuojauksella, jossa sijoittaja ostaa myyntioptioita sekä myy osto-optioita.

Lyhyeksi myynti

Lyhyeksi myynti on huono käännös englannin kielen sanayhdistelmästä short selling. Se ei viittaa lyhyeen vaan vajaaseen. Lyhyeksi myynnillä eli shorttauksella tarkoitetaan osakkeiden myyntiä ennen kuin niitä omistetaan. Sijoittaja siis lainaa osakkeet korvausta vastaan osakemarkkinoilta.

Lyhyeksi myynnin tuotto muodostuu osakkeen myyntihinnan ja ostohinnan erotuksesta. Sijoittajan tulee sulkea positio eli ostaa lyhyeksimyymänsä osakkeet takaisin päivän päätteeksi.

Jos siis sijoittaja ensin myy osakkeet, ja kurssin laskiessa ostaa osakkeet myöhemmin päivän aikana halvempaan hintaan, pääsee sijoittaja hyötymään kurssilaskusta. Jos taas kurssi nousee, häviää sijoittaja joutuessaan ostamaan osakkeet korkeammalla kurssilla.

Lyhyeksi myynti on riskipeliä. Lainatut osakkeet on ennalta sovitun ajan kuluttua pakko ostaa takaisin markkinoilta ja luovuttaa lainaajalle, olipa osakkeen hinta mikä tahansa.

Osakekurssit eivät voi laskea enempää kuin nollaan, eli maksimaalinen tappio on 100 prosenttia. Lyhyeksi myynnissä mahdollisten tappioiden määrä on sen sijaan rajaton, perälautaa ei ole.

Esimerkki: Sijoittaja myy lyhyeksi osaketta 10 euron hintaan. Jos osakkeen kurssi nouseekin vastoin lyhyeksi myyjän odotuksia 20 euroon, syntyy tästä tappiota 100 prosenttia. Mutta jos kurssi nousee 30 euroon, on tappio jo 200 prosenttia.

Bear-sertifikaatit

Bull- ja Bear-sertifikaatit ovat niin sanottuja ETN-tuotteita, eli pörssilistattuja todistuksia (Exchange Traded Notes). Niiden avulla sijoittaja voi ansaita esimerkiksi osakkeiden, pörssi-indeksien ja raaka-aineiden kurssiliikkeiden avulla.

Bull ja bear -sertifikaatit tarjoavat sijoittajalle yksinkertaisen mahdollisuuden saada myös vivutettua tuottoa.

Bear-sertifikaatti käyttäytyy päinvastoin kuin kohde-etuus. Kohde-etuuden arvon noustessa bear-sertifikaatin arvo laskee. ja kohde-etuuden arvon laskiessa bear-sertifikaatin arvo nousee.

Esimerkki: Kun DAX-indeksi laskee prosentin, nousee 5x bear-sertifikaatti viisi prosenttia. Vastaavassa tilanteessa 10x bear-sertifikaatti nousee 10 prosenttia ja 18x bear-sertifikaatti 18 prosenttia.

Vipuvaikutus toimii jälleen toisinpäin. Jos Dax-indeksin arvo nousee prosentin, menettää 5x bear-sertifikaatti arvostaan viisi prosenttia, 10x bear-sertifikaatti arvostaan 10 prosenttia ja 18x bear-sertifikaatti menettää arvostaan 18 prosenttia.

Bull ja bear -sertifikaatit ovat korkean riskin rahoitusvälineitä. Näillä tuotteilla on vahvuutensa vakaan trendin markkinoilla, mutta markkinoiden sivuttaisliike syö niiden tuottoja. Bull ja bear -sertifikaatit eivät sovi pitkän ajan sijoituskohteiksi ja sijoittajat voivat näitä tuotteita käyttäen menettää pääomanta osittain tai kokonaan.

Muut suojausistrumentit

Lyhyeksi myynnin, myyntioptioden ja bear-sertifikaattien lisäksi markkinoilla on myös muita sijoitussalkun suojaukseen tarkoitettuja johdannaisinstrumentteja. Tällaisia ovat esimerkiksi myyntiwarrantit, käänteiset ETF:t ja futuurien myynti.

Kaikki johdannaisinstrumentit edellyttävät sijoittajalta kuitenkin perusteellista perehtymistä niiden hinnan muodostumismekanismeihin ja riskeihin.

Kommentoi
Ylös
>