Johdannaiset

Pääomaomaturvattu indeksilainakaan ei ole riskitön sijoitus

Indeksilaina tarjoaa mahdollisuuden kohtuulliseen tuottoon pienellä riskillä. Indeksilainoihin liittyvästä pääomaturvasta huolimatta niihin liittyy riskejä.

Indeksilainat tarjoavat mahdollisuuden kohtuulliseen tuottoon pienellä riskillä. Indeksilainoihin liittyvästä pääomaturvasta huolimatta niihin liittyy riskejä. Lisäksi lainaehdot saattavat olla monimutkaiset.

Indeksilainoja kutsutaan usein myös osakeindeksilainojen, hyödykelainojen tai pörssiobligaatioiden nimillä. Indeksilainoja markkinoidaan sijoitustuotteina jotka antavat turvallista tuottoa – siis mahdollisuuden riskitöntä sijoituskohdetta parempaan tuottoon ilman pääoman menettämisen riskiä. Osakesijoitusten ja –rahastojen sijaan pääomalainasijoitus on turvattu pörssikurssien laskun varalta.

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Toden totta, indeksilainat eivät ole suinkaan ongelmattomia tuotteita. Niiden keskeisin haaste sijoittajalle lienee se, että lainat ovat ehdoiltaan usein monimutkaisia ja siksi kokemattoman sijoittajan on mahdotonta arvioida niiden tuotto-odotuksia ja riskejä. Pelkkä tutustuminen markkinointiesitteeseen ei riitä. Ehdot on luettava pilkun tarkasti.

Indeksilainoihin sisältyvällä pääomaturvalla on myös hintansa. Esimerkiksi osakeindeksilainan tuotolla on yläraja, jolloin voimakkaassa nousumarkkinassa pääomalainaan sijoittaja ei pääse hyötymään kurssinoususta täysimääräisesti. Tämä johtuu siitä että indeksilainan tuotto ei vastaa kohde-etuuden muutosta laina aikana.

Strukturoitujen tuotteiden ongelma on myös niiden ehtojen ja hinnoittelun vaikea vertailu. Tuotteiden on paljon ja niiden ehdot vaihtelevat. Markkinoilla on tarjolla esimerkiksi osake-ja korkoindekseihin sekä raaka-aine- ja hyödykeindekseihin sidottuja lainoja. Koska kohde-etuudet, ehdot ja hinnoitteluperusteet vaihtelevat suuresti, on tuotteiden vertailu erittäin haastavaa.

Mikä on indeksilaina?

Indeksilainaksi kutsutaan joukkovelkakirjalainaa, jonka tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Tällainen kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori tai osakeindeksi.

Indeksilainassa yhdistyvät korkomarkkinoiden vakaus ja osakemarkkinoiden tuottomahdollisuus. Indeksilainan liikkeeseenlaskija muodostaa lainan kahdesta osasta, korkosijoituksesta ja markkinasidonnaisuudesta, jotka on paketoitu yhdeksi tuotteeksi. Korkosijoitus tehdään nollakuponkilainaan, jotta liikkeellelaskija voi maksaa eräpäivänä vähintään nimellispääoman sijoittajalle takaisin.

Markkinasidonnainen sijoitus tehdään usein johdannaisilla, joiden tuotto riippuu sijoituskohteen eli kohde-etuuden kehityksestä.

Indeksilainat ovat yleensä pääomaturvattuja, eli lainaan sijoitettu nimellispääoma maksetaan yleensä takaisin laina-ajan päättyessä kohde-etuuden arvon kehityksestä riippumatta.

Oleellista on kuitenkin ymmärtää, että nimellispääoma maksetaan todellakin vasta laina-ajan päättyessä. Pääomaturva on siten voimassa ainoastaan lainan eräpäivänä, eli jos indeksilainan haluaa myydä ennen eräpäivää, myyntihinta määräytyy myyntiajankohdan markkinahinnan perusteella. Tämä hinta voi olla pienempi tai suurempi kuin ostohetkellä sijoitettu nimellispääoma. Pääomaturva ei myöskään kata mahdollista ylikurssia (eli lainaa merkittäessä maksettua nimellisarvoa suurempaa hintaa) eikä merkintäpalkkiota.

Kustannukset ja tuotto

Indeksilainojen kulurakenteet vaihtelevat liikkeeseenlaskijoittain. Osa liikkeeseenlaskijoista perii erillisen merkintäpalkkion, osa taas ei.

Lisäksi lainassa saattaa olla on vuotuinen kulu, ns. strukturointikustannus. Se muodostuu siten että lainan todellinen arvo on alle sijoittajan maksaman merkintähinnan. Merkintähinnan ja lainan todellisen arvon välinen erotus jää liikkeeseenlaskijalle palkkioksi.

Indeksilainojen tuotto määräytyy yleensä osallistumisasteen eli tuottokertoimen avulla. Osallistumisaste kertoo sen suhteellisen osuuden, jonka indeksilainasijoittaja saa kohde-etuuden lainaehtojen mukaisesta arvonmuutoksesta.

Esimerkki: Jos osallistumisaste on 50 % ja kohde-etuuden lainaehtojen mukainen arvonmuutos laina-ajalta on 10 %, on indeksilainan tuotto 5 %.

Indeksilainojen riskit

Indeksilaina ei ole missään nimessä riskitön sijoituskohde, vaikka niiden suosio perustuukin pääomaturvaan. Ohessa keskeisimmät indeksilainojen riskit.

Korkoriski

Juoksuaikana yleisen korkotason nousu laskee indeksilainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa indeksilainan arvoa. Korkoriski toteutuu kuitenkin vain, jos indeksilaina myydään ennen eräpäivää.

Liikkeeseenlaskijariski

Indeksilainan pääomaturva sekä tuotto on riippuvainen liikkeeseenlaskijan sekä talletuspankin kyvystä suorittaa maksusitoumuksensa oikea-aikaisesti. Tämä on indeksilainaan liittyvä liikkeellelaskijariski. Se tarkoittaa tilannetta, että lainan liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Päämaan liittyvä riski

Mahdollinen pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Jälkimarkkinahinta voi juoksuaikana olla yli tai alle nimellisarvon. Lisäksi on syytä havaita, että laina-ajan päätyttyä pankki maksaa indeksilainan takaisin sijoittajalle, vaikka indeksien arvot olisivat alhaalla. Indeksilainaan sijoittanut ei voi odotella parempia aikoja ja tuottoja, toisin kuin esimerkiksi osakeindeksirahastoon sijoittanut.

Likviditeetti- eli jälkimarkkinariski

Markkinaolosuhteista riippuen jälkimarkkinahinta voi olla yli tai alle nimellisarvon. Likviditeettiriski viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä indeksilainan ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin lainalle ei välttämättä löydy ostajaa tai siitä tarjottava hinta ei vastaa lainan todellista arvoa.

Indeksilainojen jälkimarkkinat saattavat olla hyvin marginaaliset.

Ylikurssiin liittyvä riski

Mikäli sijoittaja maksaa lainasta ylikurssia (emissiokurssi yli 100 %), hän voi menettää maksamansa ylikurssin osittain tai kokonaan. Tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi lainan tuotto jää. Jos tuotto jää nollaan, sijoittajan tappio vastaa maksettua ylikurssia.Joissakin lainoissa on ylikurssi. Mikäli lainan tuotto on alhaisempi kuin ylikurssi, sijoitettava pääoma ei saada kokonaisuudessaan takaisin.

Esimerkiksi jos indeksilainan nimellispääoma on 10 000 euroa ja sijoittaja merkitsee sen 110 prosentin ylikurssilla, on lainan hankintahinta 11 000 euroa. Eräpäivänä sijoittaja saa takaisin kuitenkin vain nimellispääoman, eli 10 000 euroa.

Lähde: www.finanssivalvonta.fi

Lisätietoja indeksilainoista:
Indeksilainojen ominaisuudet ja riskit: Indeksilainat – Finanssivalvonta
Kriittinen näkökulma indeksilainoihin: Kohti taloudellista riippumattomuutta

Artikkeli on julkaistu aiemmin heinäkuussa 2013

Kommentoi
Ylös
>