Sijoitusuutiset

Varainhoidon palveluja entistä vaikeampi tarjota ilman vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Yhä useampi varainhoitaja niin Suomessa ja maailmallakin noudattaa YK:n tukemia vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli niin sanottujen ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullisuudesta on tullut ikään kuin toimilupa varainhoitajille, kertoo LähiTapiola tiedotteessaan. Ilman lupausta vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisesta varainhoitopalveluiden tarjoaminen on hankalaa.

LähiTapiola Varainhoidon salkunhoidosta ja vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Outi Kalpio sanoo yhteiskunnan asettavan yhä kasvavia paineita sijoittajia kohtaan koskien vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Vero2019 –tapahtumassa puhuneen Kalpion mukaan myös odotukset sijoittajien ja yritysten rahoituksesta kasvavat kaiken aikaa.

”Sijoittajien ja yritysten edellytetään osallistuvan yhä enemmän kestävän kehityksen rahoittamiseen. EU:n komissio on arvioinut, että EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää 180 miljardin euron investointeja vuosittain vuoteen 2030 saakka. Näiden talkoiden rahoittamiseen odotetaan myös yritysten ja sijoittajien ottavan osaa”, Kalpio sanoi.

Varainhoitaja voi toteuttaa vastuullista sijoittamista monin eri tavoin. Perinteisesti vastuullisuutta on toteutettu sulkemalla sijoitusuniversumista pois yrityksiä, toimialoja tai sijoittamalla eri vastuullisuuden teemoihin tai vastuullisuusprofiililtaan parhaimpiin yrityksiin.

LähiTapiolan mukaan oleellista on varmistaa, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät on sisällytetty osaksi sijoitusprosessia ja sijoitusvalintoja. Vastuullinen varainhoitaja myös vaikuttaa aktiivisesti yrityksiin tapaamisten ja yhtiökokousten kautta.

Outi Kalpio neuvoo vastuullista varainhoitajaa etsivää sijoittajaa kiinnittämään huomiota, onko palvelutarjoaja sitoutunut YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja kansainvälisiin vastuullisen yritystoiminnan ja hyvän hallintotavan suosituksiin. Oleellista on arvioida, miten periaatteet näkyvät palveluntarjoajan toiminnassa käytännössä ja kuinka laajasti vastuullista sijoittamista toteutetaan eri omaisuusluokissa ja tuotteissa.

”Varainhoitajan toimintatavat ja valitsemat vastuullisuuden toteutustavat on oltava linjassa sijoittajan omien käsitysten ja odotusten kanssa”, Kalpio sanoo.

Sijoituspalveluyritysten lisäksi myös suuria sijoitussalkkuja hallinnoivat eläkeyhtiöt ovat havahtuneet vastuullisen sijoittamisen haasteeseen. Esimerkiksi työeläkeyhtiö Ilmanrinen on ollut mukana kehittämässä uutta vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittavaa ETF-rahastoa.

Vastuullisen sijoittamisen yleistyminen on parantanut sijoituskohteiden läpinäkyvyyttä ja sitä kautta luonut positiivisen kontrollin yritysten toimintaan. Tämä kontrolli on omiaan parantamaan sijoittajien asemaa – he kun haluavat aina tietää esimerkiksi osakesijoituksista kaiken mahdollisen.

Sijoittajan kannalta tämä tarkoittaa siis sitä, ettei vastuullisen sijoittajan tarvitse välttämättä tinkiä tuotoistaan.

Nordean tekemän vastuullisuustutkimuksen tulosten perusteella vastuullinen sijoitustyyli on tuottanut vuoden 2012 jälkeen selvää ylituottoa. Korkean arvosanan vastuullisuudessa saaneiden yhtiöiden kurssit ovat pärjänneet markkinoiden keskiarvoa paremmin, ja matalan arvosanan saneet selvästi huonommin. Ero parhaiden arvosanojen saaneiden ja huonoimpien arvosanojen saaneiden välillä on viidessä vuodessa jopa 40 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>