Toimituksen blogi

Kuinka yrityksen oikea arvo määritetään? Osa 3: Kassavirtoihin perustuvat mallit

Yrityksen tarkka arvon määrittämiseen on olemassa useita eri tapoja. Tässä artikkelissa käydään läpi kassavirtaan perustuvat arvonmääritysmallit.

Osakkeen arvon sanotaan olevan tulevien osinkojen diskontattu nykyarvo, mutta mikäli yritys on tehnyt strategisen valinnan siitä, ettei se maksa ollenkaan osinkoja ei osinkoperusteisen mallin käyttäminen ole perusteltua.  

Osinkoperusteisen mallin ongelmat voidaan kiertää tarkastelemalla osinkojen sijasta yrityksen sisäisiä̈ arvonluontimenetelmiä kassavirtalaskelmien avulla eli käyttämällä kassavirtapohjaista arvonmääritysmenetelmää. 

Kassavirtapohjainen arvonmääritysmenetelmä

Kassavirran mallin mukaan yrityksen arvo on sen tulevaisuudessa tuottaman kassavirran nykyarvo.

Perusajatuksena on, että vaikka yrityksen tuottaman kassavirran ja sijoittajalle juuri tänä vuonna maksettavien osinkojen välillä voi olla merkittävänkin kokoinen ero, niin pitkällä aikavälillä vapaa kassavirta tullaan jakamaan omistajille tavalla tai toisella. 

Kassavirtalaskelmissa seurataan vain tilikauden reaaliaikaisia rahan liikkeitä̈ eli suoritettuja maksuja ja saatuja rahasuorituksia.  Näin toimien, voidaan sulkea tilinpäätöstietoihin vaikuttavat harkinnanvaraiset seikat pois. 

Kassavirtapohjaiseen arvonmääritykseen sisältyy tulevien kassavirtojen arvioiminen, diskonttauskoron määrittäminen ja lopulta liiketoiminnan arvon laskeminen diskonttaamalla arvioidut kassavirrat ja yrityksen loppuarvo nykyarvoon yrityksen elinkaari huomioiden.

Kassavirtapohjaisen arvonmääritysmenetelmän perusajatuksena on siis laskea yhteen yritykseen kunakin tulevana vuonna tulevat kassavirrat. Tulevia kassavirtoja ei voi tietää, joten ne pitää arvioida. 

Tulevaisuuden tuottojen arviointi ja ennustaminen aiheuttavat vääristymiä tuloksiin ja ovat aina osittain harkinnanvaraisia. Yksinkertaistavien oletuksien tekeminen säästää aikaa, mutta johtaa samalla virheiden lisääntymiseen yrityksen arvonmäärityksessä.

Miten toimialan näkymät oikein tulisi huomioida, kuinka paljon aikaa kassavirtojen arvioimiseen pitäisi käyttää aikaa ja mikä on tiimityön merkitys? Katso alta asiantuntijoiden näkemykset. 

Käytetyllä diskonttokorolla on iso merkitys numeerisen lopputuleman kannalta, eikä sen määrittäminen aina ole suoraviivaista. Alla olevalla videolla asiantuntijat kertovat näkemyksiään diskonttokoron asettamisesta.

Lopuksi diskontatut tulevat kassavirrat lasketaan yhteen, ja tämän päälle lisätään yrityksen loppuarvo. Alla olevalla videolla asiantuntijat kertovat kassavirtamalleihin liittyvistä käytännön haasteista. 

Kassavirtamalli vai arvostuskerroin

Artikkelisarjan edellisessä osassa käsiteltiin arvostuskertoimiin perustuvaa arvonmääritystä. Kun yrityksen arvon voi määrittää joko arvostuskertoimiin tai kassavirtoihin perustuen, niin kysymykseksi nousee kumpaa mallia tulisi käyttää. 

Onko toinen kategorisesti toista tärkeämpi ja osuuko se useammin oikeaan? Onko tilanteita, joissa valitaan vain toinen? Kannattaako osake sen enempää miettimättä ostaa silloin kun kassavirtamallista saatava yrityksen laskennallinen arvo on osakekurssia alhaisempi?

Vai toimivatko nämä laskennalliset mallit pelkästään tietoa tuovana lisänä ja tukena tavalla, jossa malli on ainoastaan osa laajempaa kokonaisuutta?

Katso asiantuntijoiden mietteet alla olevalta videolta. 

Tämä artikkeli on osa yrityksen arvonmäärityksestä kertovaa artikkelisarjaa. Artikkelisarja perustuu Aalto-yliopiston tekemään videoprojektiin, jossa eri tehtävissä olevia työssään arvonmääritystä käyttäviä haastateltiin arvonmäärityksen erilaisista aspekteista. Jakson ensimmäisessä osassa tuotiin lähinnä esiin yrityksen arvonmäärityksen isoa kuvaa ja seuraavissa jaksoissa käydään läpi konkreettisempia arvoon vaikuttavia tekijöitä. Tulevissa jaksoissa tullaan käsittelemään yrityksen johdon ja strategian merkitystä, sekä yrityksen kasvuun liittyviä tekijöitä.

Kommentoi
Ylös
>