Makrotalous

Luke: Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne alentaa tuotanto- ja hakkuumääriä

Luonnonvarakeskuksen mukaan maailmantalouden kasvun heikkeneminen ja kysynnän laantuminen vähentävät useiden metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä tänä ja ensi vuonna.

Luonnovarakeskus Luke kertoo tuoreessa suhdannekatsauksessaan, että vuonna 2019 sellun tuotanto kasvaa prosentin ja vienti kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Luke:n mukaan tämä johtuu osin aiemmista kapasiteettilisäyksistä.

Ensi vuonna viennin kasvu on kuitenkin vähäisempää ja tuotantomäärä alenee hieman. Vientimäärä on kuitenkin ennätyskorkea.

Sellun korkeat varastomäärät sekä kysynnän lasku Kiinassa ja Euroopassa johtavat Luken mukaan sellun keskimääräisen vientihinnan 16 prosentin laskuun tänä vuonna. Vaikka ensi vuonna hintakehitys kääntynee lievään nousuun, keskimääräinen vientihinta jää hieman tämän vuoden keskihintaa alhaisemmaksi.

Helsingin pörssin metsäyhtiöistä sellun hintamuutos vaikuttaa erityisesti Stora Enson tulokseen. Evli pankin arvion mukaan mukaan 10 prosentin muutos sellun hinnassa tarkoittaa UPM:lle 30 miljoonan euron ja Stora Ensolle peräti 110 miljoonan euron muutosta liikevoittoon vuositasolla. Stora Enson operatiivinen liiketulos oli viime vuonna 1390 miljoonaa euroa.

Paperin tuotanto ja vienti laskevat

Luken mukaan vuonna 2019 paperin tuotanto- ja vientimäärät supistuvat seitsemän prosenttia kysynnän ja tuotantokapasiteetin vähentymisten myötä, suhdannekatsauksessa todetaan. Ensi vuonna tuotanto ja vienti vähenevät vielä enemmän paperikoneiden sulkemisten vuoksi. Vientihinta alenee ensi vuonna kysynnän edelleen heiketessä ja sellun hinnan laskiessa.

Kartongin vienti ja tuotanto vähenevät tänä vuonna pari prosenttia heikentyneen kysynnän seurauksena. Keskimääräinen vientihinta nousee kuitenkin hieman. Ensi vuodelle tuotanto- ja vientimääriin sekä vientihintoihin ei odoteta merkittäviä muutoksia. Suomelle tärkeän taivekartongin näkymät ovat suhteellisen vakaat.

Luken mukaan ylitarjonta tärkeimmillä vientimarkkinoilla heijastuu Suomen sahatavaran keskimääräiseen vientihintaan, jonka ennakoidaan laskevan kahdeksan prosenttia vuonna 2019.

Sahoilla toteutetaan loppuvuoden ja talven aikana tuotannonrajoituksia, joihin viennin ongelmien lisäksi vaikuttaa sahatavaran kysynnän pieneneminen kotimaassa. Sahatavaran tuotanto supistuu kaksi prosenttia, mutta vientimäärä jää vuoden 2018 tasolle.

Vuonna 2020 sahatavaran keskimääräisen vientihinnan laskun odotetaan jatkuvan, mutta kuluvaa vuotta loivempana. Sekä sahatavaran vienti- että tuotantomäärien odotetaan edelleen pienenevän kuluvasta vuodesta.

Vanerin keskimääräisen vientihinnan ennustetaan vahvistuvan prosentin tänä vuonna. Sen sijaan tuotannon ja viennin ennakoidaan supistuvan, sillä tuotantoa on sopeutettu kiristyneen markkinatilanteen mukaiseksi. Ensi vuodeksi ei odoteta suuria muutoksia vanerin vientiin tai tuotantoon.

Teollisuuspuun hakkuut ja kantohinnat alamäessä

Puutuoteteollisuuden heikentyneen suhdanteen ja tuotantomäärien pienenemisen vuoksi tukkipuiden keskimääräiset kantohinnat alenevat tänä vuonna 3–7 prosenttia. Sellun ja kartonkien tuotannon pysyminen korkealla tasolla pitää kuitupuiden kantohinnat 0–2 prosentin kasvussa. Teollisuuspuun hakkuut vähenevät viisi prosenttia hieman yli 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti pysyy vuoden 2018 tasolla.

”Ensi vuonna teollisuuspuun hakkuut vähenevät edelleen kolme prosenttia.  Sahateollisuuden tuotannon alenemisen jatkuessa tukkien kantohinnat laskevat kuluvasta vuodesta 2–3 prosenttia”, arvioi tutkija Jussi Leppänen Luonnonvarakeskuksesta.

Paperin kysynnän väheneminen sekä sellun ja kartongin tuotantojen kasvun pysähtyminen laskevat kuitupuiden kantohintoja 1–2 prosenttia. Raakapuun tuonnin ennustetaan kasvavan hieman kuluvasta vuodesta.

Yksityismetsätalouden bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna kahteen miljardiin euroon, ja ensi vuonna kokonaissumma pienenee edelleen hieman. Yksityismetsien hehtaarikohtaisen liiketuloksen ennakoidaan laskevan alle 140 euroon hehtaarilta vuonna 2019. Vuonna 2020 liiketulos alenee alle 130 euroon hehtaarilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös