Talouden trendit

Uudessa tutkimuksessa löytyi yllättävä syy sukupuolten välisiin palkkaeroihin

VATT:n tutkija löysi uudenlaisen selityksen miesten ja naisten palkkaeroihin.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan tuntiansio oli vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 16,3 euroa tunnilta. Miesten keskiansio oli 16,8 euroa ja naisten 13,8 euroa tunnilta.

Kuitenkin eri alojen välillä on sukupuolten väliset palkkaerot vaihtelevat suuresti. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ammattiluokkien sisällä suurin osa naisten keskiansioista oli vähintään 84 ja enintään 102 prosenttia verrattuna miesten keskiansioon vuonna 2018.

Sukupuolten palkkaerot ammattiluokissa selittyvät osittain sillä, että yksittäiset ammattiluokat sisältävät erilaisia työtehtäviä ja useampia eri ammattinimikkeitä. Esimerkiksi ammattiluokassa ”Metsurit ja metsätyöntekijät” metsurit ovat lähes pelkästään miehiä, mutta metsänhoitotöissä on myös merkittävä määrä naisia.

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:in tutkija Aspasia Bizopoulou on tutkinut miesten ja naisten palkkaerojen syitä.

Bizopoulou tutki OECD:n hiljattain toteuttaman kyselytutkimuksen todettua tuottavuuseroa 13 Euroopan maassa. OECD:n kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan kuinka usein he suorittavat 40 yleistä työtehtävää, jotka ovat heidän ammatilleen ominaisia.

Kyselyssä selvisi, että naiset raportoivat suorittavansa keskimäärin kaikkia mitattuja työtehtäviä miehiä harvemmin.

Bizopoulou havaitsi, että mitattujen työtehtävien suoritustiheydessä on naisten ja miesten välillä ero, joka ei selity perinteisillä sukupuolten välistä palkkakuilua selittävillä tekijöillä. Sen sijaan ero suoritetuissa työtehtävissä selittää samassa ammatissa työskentelevien miesten ja naisten välisen palkkakuilun.

”Samassa ammatissa työskentelevät miehet, joilla on samanlainen koulutustausta ja jotka työskentelevät yhtä monta tuntia viikossa, kertoivat järjestelmällisesti suorittavansa kaikkia ammattiinsa kuuluvia työtehtäviä naisia useammin”, Bizopoulou kertoo.

Tutkijan mukaan tämä tuottavuusero mitattujen työtehtävien suorittamisessa selittää samassa ammatissa työskentelevien naisten ja miesten välisen palkkakuilun, sanoo Aspasia Bizopoulou.

Sukupuolten välinen palkkakuilu on Euroopassa noin 20 prosenttia, eli naiset ansaitsevat keskimäärin 80 senttiä jokaista miehen ansaitsemaa euroa kohden. Bizopouloun laatima tutkimus osoittaa, että 30 – 50 prosenttia sukupuolten välisestä palkkakuilusta selittyy sillä, että naiset hoitavat miehiä harvemmin ammatille tyypillisiä kuuluvia työtehtäviä.

Suoritettujen työtehtävien ero miesten ja naisten välillä ei selity tutkijan mukaan koulutustaustalla, ammatinvalinnalla, tehdyillä työtunneilla tai muilla taustatekijöillä.

Lasten saaminen sen sijaan kasvattaa eroa, mutta ei selitä sitä kokonaan. Myös naiset, joilla ei ole lapsia, hoitavat ammatilleen tyypillisiä työtehtäviä miehiä harvemmin. Tutkimuksen mukaan kyse ei ole vain siitä, että naiset aliraportoivat tekemisiään.

VATT:n mukaan muissa palkkakuilua selittävissä tutkimuksissa esitetään, että naisten tuottavuus laskee, koska naiset joko itse valikoituvat tekemään tai heille määrätään työtehtäviä, jotka eivät kuuluu heidän ammattiinsa.

”Kirjallisuuden perusteella naiset käyttävät enemmän aikaa työkavereistaan ja toimistosta huolehtimiseen. Nämä tehtävät vievät aikaa varsinaisilta työtehtäviltä, joiden hyvästä hoitamisesta palkitaan palkankorotuksilla ja ylennyksillä”, Bizopoulou toteaa.

Tutkijan mukaan tällainen epäitsekkyys voi alentaa naisten tuottavuutta, mikä osaltaan selittää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ammattien sisällä.

1 kommentti
  • J&J sanoo:

    Kavereista huolehtiminen=Juoruileminen

  • Ylös
    >