Talouden trendit

Hallitus etsii keinoja hillitä sähkö hinnannousua

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla pyritään hillitsemään sähkönjakelun hintojen nousua.

Energiaviraston mukaan kuluttajan sähkölasku jatkoi viime vuonna kallistumistaan, mutta aiempaa vuotta lievemmin. Marraskuussa 2019 kotitaloudet maksoivat sähköenergiasta 4,5 prosenttia ja sähkön siirrosta sähköveroineen 4,2 prosenttia vuotta aiempaa enemmän. Sähkölämmittäjälle sähköenergian hinta nousi 2,6 prosenttia ja verollinen siirtohinta 3,7 prosenttia.

Verkkoinvestoinnit kasvattavat osaltaan siirtohintojen alueellisia eroja. Viime vuonna 23 yhteensä 77 verkkoyhtiöstä nosti siirtohintoja, korotukset olivat 3 – 15 prosenttia. Siirtohintojen nousu on viime vuosina ollut maltillisinta Uudellamaalla ja voimakkainta Itä-Suomessa sekä Etelä-Suomessa Uudenmaan ulkopuolella.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM aikoo nyt hillitä sähkönjakelun kustannuksia. Ministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla pyritään hillitsemään sähkönjakelun hintojen nousua.

Lisäksi TEM esittää sääntelymuutoksia, jotka loiventavat mahdollista kustannustason nousua jaksottamalla kustannuksia pitemmälle ajanjaksolle ja alentamalla kertakorotuksen suuruutta.

Esityksessä ehdotetaan muutoksia sähkömarkkinalakiin, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin ja lakiin Energiavirastosta. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi maaliskuun lopulla.

Esityksellä pannaan toimeen pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi.

Ministeriö esittää sähkönsiirron ja -jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärää laskettavaksi 12,5 prosenttiin nykyisestä 15 prosentista.

Nykyinen hintakatto sisältyy syyskuussa 2017 voimaan tulleeseen sähkömarkkinalakiin. Laki tuli voimaan sen jälkeen, kun eräät siirtoyhtiöt edellisenä talvena tekivät poikkeuksellisen suuret hinnankorotukset, joita ne joutuivat alentamaan julkisen kohun ja kuluttaja-asiamiehen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Lisäksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin ehdotetaan muutosta, jonka mukaan verkonhaltijalla olisi mahdollisuus tasoittaa neljän vuoden valvontajaksolle vahvistettavaan kohtuulliseen tuottoon nähden syntyvä alijäämä kahden seuraavan valvontajakson kuluessa nykyisen yhden jakson asemesta.

Lakimuutos mahdollistaisi siirtohintojen korotusten siirtämisen eteenpäin ilman sähkönkäyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia. Se tarkoittaisi tasaisempia siirtomaksuja, kun sama siirtomaksumäärä kerättäisiin pidemmällä aikavälillä.

Myös sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa esitetään jatkettavaksi vuodesta 2028 kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun saakka sellaisille, pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia toimitusvarmuusvaatimukset täyttääkseen.

Muutos laskisi näiden verkonhaltijoiden investointikustannuksia, koska ne voisivat välttää ennenaikaisia verkon osien uusimisia.

Kommentoi
Ylös
>