Makrotalous

Petteri Orpo: Halli­tuk­sen tavoite karkaa – tarvitaan peräti 120 000 uutta työl­listä

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan Suomi tarvit­see 120 000 uutta työl­listä, jotta julki­nen talous olisi vuonna 2023 tasa­pai­nossa.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan Suomi tarvit­see 120 000 uutta työl­listä, jotta julki­nen talous olisi vuonna 2023 tasa­pai­nossa. Orpon mukaan 120 000 työpaikan lisäys tarkoit­taa 77 prosen­tin työl­li­syy­sas­tetta.

Kokoomus tilasi laskel­man edus­kun­nan riip­pu­ma­ttomalta tieto­pal­velulta. Puolue pyysi laskel­maa valtio­va­rain­mi­nis­te­riön viimei­sen, heiken­ty­neen talous­en­nus­teen pohjalta.

VM:n tuoreimmassa ennusteessa julkisen talouden alijäämä vuonna 2023 on 3,3 miljardia euroa. Jotta alijäämä tulisi kurotuksi umpeen ainoastaan työllisyyden kasvun ansiosta, pitäisi työllisyyden lisäyksen olla 110 000 – 130 000 ennustetta korkeammalla tasolla, eduskunnan tietopalvelun laskelmassa todetaan.

Julkistalouden tasapainottaminen vuonna 2023 vaatisi työllisyysasteen olemista 3,5-3,9 prosenttiyksikköä VM:n ennustetta korkeammalla tasolla, jos talouden kasvu tulee yksinomaan työllisyyden kasvusta.

”Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun laskelma on karua luet­ta­vaa halli­tuk­sen ja Suomen kannalta. Jotta julki­nen talous olisi tasa­pai­nossa, kuten halli­tus­oh­jel­massa luva­taan, pitäisi halli­tuk­sen kaksin­ker­tais­taa tavoit­teensa uusien työl­lis­ten määrästä. Tois­tai­seksi emme ole nähneet halli­tuk­selta ainut­ta­kaan työl­li­syys­toi­mea”, Petteri Orpo sanoo.

Orpon mukaan Sanna Marinin halli­tuk­sen ohjel­malta on pudon­nut pohja ja sen on korjat­tava kurs­si­aan.

”Tarvi­taan massii­vi­nen määrä työl­li­syys­toi­mia, tarvi­taan meno­jen prio­ri­soin­tia ja tarvi­taan poli­tiik­kaa, joka lisää kasvua. Kokoo­mus on vaih­toeh­to­bud­je­tis­saan esit­tä­nyt koko­nai­suu­den, jolla voitai­siin tehdä halli­tusta enem­män panos­tuk­sia koulu­tuk­seen ja hoivaan, mutta samaan aikaan tait­taa velkaan­tu­mista”, Orpo toteaa.

Edus­kun­nan tieto­pal­velu arvioi, että mikäli työl­li­syys ei nouse nyky­ta­solta, halli­tus joutuu leik­kaa­maan julki­sia menoja vaali­kau­den loppuun mennessä noin 3,6 miljar­dilla eurolla.

Orpon mukaan leikkauksille on olemassa vaihtoehto, jos on tahtoa.

”Halli­tus voi vielä tehdä päätök­set, jotka turvaa­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­sen. Jos halli­tus ei kykene teke­mään tarvit­ta­via työl­li­syys­pää­tök­siä, seuraava halli­tus joutuu jälleen teke­mään suuren talou­den sopeut­ta­mis­oh­jel­man. Se voidaan vält­tää teke­mällä riit­tä­vät työl­li­syys­pää­tök­set mahdol­li­sim­man pian. Kokoo­mus on valmis tuke­maan jokaista järke­vää toimen­pi­dettä, joka paran­taa työl­li­syyttä”, Orpo sanoo.

Kommentoi
Ylös
>