Asunnot ja kiinteistöt

Kerrostaloasuja maksaa asumiskuluja jopa 35 ylimääräisestä neliöstä

Tiukat kaavamääräykset ovat johtaneet siihen, että 50 neliön kerrostaloasuja joutuu maksamaan jopa 35 lisäneliön kustannukset, kertovat A-Kruunu Oy:n asiantuntijat.

Suomessa on asumisen kustannuksista keskusteltu pitkään. Valtio-omisteinen rakennusyhtiö A-Kruunu Oy:n rakennuttamisjohtaja Eero Lehtomäki ja projektipäällikkö Jouni Isomöttönen kertovat, että asukas joutuu maksamaan asuntoneliöidensä lisäksi kustannuksia myös yhteistilojen osalta.

”Mo­ni­kaan asu­kas ei ym­mär­rä, et­tä asues­saan vaik­ka 50 ne­liöi­ses­sä kak­sios­sa hän mak­saa jo­pa 35 ne­liös­tä muu­ta ti­laa. Voi­si­ko aja­tel­la, et­tä asu­kas mak­sai­si vain tuon kak­sion ver­ran ja ha­lu­tes­saan esi­mer­kik­si ir­tai­mis­to­va­ras­ton, pol­ku­pyö­rä- tai au­to­paik­ko­ja, mak­sai­si nii­den käy­tös­tä to­del­lis­ten kus­tan­nus­ten mu­kaan,” Leh­to­mä­ki toteaa.

Kun asukas joutuu maksamaan noista muista tiloista, on se raha pois mahdollisesti isommista asuintiloista. Leh­to­mä­ki ei kuitenkaan tar­koi­ta, et­tä kai­kis­ta yh­teis­ti­lois­ta pi­täi­si luo­pua, vaan kai­paa ny­kyi­seen ti­lan­tee­seen hie­man jous­toa ja li­sää va­lin­nan­mah­dol­li­suut­ta asuk­kaal­le.

Asumisen hin­taan vai­kut­ta­vat te­ki­jät pää­te­tään hyvin pit­käl­ti kaa­va­mää­räyk­sis­sä. Eniten hin­taan vai­kut­ta­vat te­ki­jät ovat muun muas­sa kaa­vas­sa mää­ri­tel­lyt py­sä­köin­ti- ja jä­te­rat­kai­sut tai ra­ken­nus­ten mas­soit­te­lu.

Uu­sim­pa­na te­ki­jä­nä ra­ken­nus­kus­tan­nuk­sia nos­ta­maan ovat tu­los­sa säh­köau­to­jen la­taus­pis­teet.

”Asu­mi­sen hin­ta koos­tuu mo­nes­ta pie­nes­tä osas­ta. Vaa­ti­muk­sia on ker­ty­nyt ajan kans­sa, kun on ha­lut­tu pa­ran­taa asu­mi­sen laa­tua. Usein aja­tel­laan, et­tä ei­hän pie­ni li­säys mak­sa pal­joa, mut­ta kun nii­tä pie­niä te­ki­jöi­tä on pal­jon, hin­ta nou­see ko­vak­si. Toi­saal­ta nii­den kar­si­mi­nen on sit­ten vai­keaa”, to­teaa Iso­möt­tö­nen.

Isomöttönen pohtii, voi­si­ko kaa­vaan jät­tää ra­ken­nut­ta­jal­le va­pauk­sia, jol­loin voi­tai­siin ra­ken­taa mo­ni­muo­toi­sem­min ja asu­kas­läh­töi­sem­min.

”Nyt teh­dään kaik­kea kai­kil­le pe­riaat­teel­la, ei­kä asuk­kaal­la ole mah­dol­li­suut­ta va­li­ta si­tä, mis­tä hän oli­si ha­lu­kas mak­sa­maan”, pe­rus­te­lee Leh­to­mä­ki.

Kaik­kein kal­leim­mat ja ha­lu­tuim­mat asun­not Suo­mes­sa ovat par­vek­keet­to­mis­sa, pai­ne­voi­mai­sel­la il­man­vaih­dol­la va­rus­tet­tuis­sa ­ja il­man es­teet­tö­myys­vaa­ti­muk­sia ra­ken­ne­tuis­sa asun­nois­sa Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa, Isomöttönen muistuttaa.

Asuk­kaat ovat siis val­mii­ta te­ke­mään komp­ro­mis­se­ja hy­vän si­jain­nin vuok­si.

”Tuos­sa ku­vas­tuu hy­vin asu­mi­sen laa­tu, jo­ta asuk­kaat oi­keas­ti ar­vos­ta­vat eli mis­tä ovat val­mii­ta mak­sa­maan”, to­teaa Iso­möt­tö­nen.

Kommentoi
Ylös
>