Makrotalous

Tutkimus: Näin yhteisöveron alennus vaikutti pienten yritysten toimintaan

Suomi alensi yhteisöverokantaa reippaasti vuonna 2014. Mitkä olivat vaikutukset?

Lähde: VATT.

Vuoden 2014 yhteisöveroalennuksella oli kuitenkin suoria vaikutuksia pienten osakeyhtiöiden muuhun taloudelliseen toimintaan: etenkin yritysten liikevaihto kasvoi selvästi, selviää VATT:n tutkimuksesta.

Yhteisöverokantaa laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa parantaa yritysten investointi-, työllistämis- ja kasvumahdollisuuksia.

Jarkko HarjunAliisa Koiviston ja Tuomas Matikan tuoreen tutkimuksen valossa yhteisöveron alennus ei ollut tehokas tapa lisätä pienten yritysten investointeja, ainakaan lyhyellä aikavälillä. Mittavasta yhteisöveron alennuksesta huolimatta pienten listaamattomien osakeyhtiöiden investoinnit eivät kasvaneet ensimmäisenä kolmena vuotena uudistuksen jälkeen.

Veroalennuksella sen sijaan oli merkittävä vaikutus eräisiin muihin yrityksen taloudellista toimintaa kuvaaviin muuttujiin. Tutkimuksen mukaan pienten yritysten liikevaihto kasvoi keskimäärin 3,2 prosenttia ja liiketoiminnan kulut 6,1 prosenttia uudistuksen jälkeen. Nämä tulokset viittaavat siihen, että verouudistus vauhditti pienten osakeyhtiöiden taloudellista toimintaa. Uudistuksella ei kuitenkaan havaittu olevan merkittävää vaikutusta yritysten maksamiin palkkoihin tai yritysten arvonlisään.

”Pienet, kasvavat yritykset ovat tärkeitä talouskasvun ja työllisyyden kannalta. Juuri siksi pienten yritysten kohdalla on olennaista tarkastella yhteisöveroalennuksen vaikutuksia muuhunkin kuin fyysisiin investointeihin”, sanoo VATT:n tutkimusprofessori Jarkko Harju.

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteisöveroalennuksen vaikutuksia pieniin suomalaisiin osakeyhtiöihin, joiden vuosittainen liikevaihto oli 100 000 – 2,5 miljoonaa euroa. Nämä yritykset kattavat noin 60 prosenttia kaikista osakeyhtiöistä. Aineistona käytetään rekisteritietoja vuosilta 2008-2016 Suomen kaikista yksityisomisteisista yrityksistä.

Tutkimuksen vertailuryhmän muodostavat avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, jotka eivät maksa yhteisöveroa ja joiden verotus ei muuttunut samanaikaisesti yhteisöveron alennuksen kanssa. Vertailuryhmän avulla pienten osakeyhtiöiden investointien ja muun taloudellisen toiminnan kehitystä voidaan verrata ennen ja jälkeen veronmuutoksen, jolloin yhteisöveron alennuksen vaikutuksia voidaan luotettavasti tutkia.

Tutkimuksessa ei tarkastella veroleikkauksen vaikutuksia suuriin osakeyhtiöihin, sillä suurille osakeyhtiöille ei löydy riittävän kattavaa vertailuryhmää muista yhtiömuodoista. Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan suuria osakeyhtiöitä, sillä suuret yhtiöt voivat erota pienistä esimerkiksi rahoituksen tai pääomaintensiteetin osalta. Tämän takia tutkimuksessa ei myöskään voida arvioida yhteisöveroalennuksen vaikutuksia verotuottoihin.

Kommentoi
Ylös
>