Sijoitusuutiset

Onko yritysten listautumiskynnys liian korkea?

Suomen paluu talouden kasvu-uralle ja kestävät investoinnit edellyttävät nykyistä paremmin toimivia pääomamarkkinoita, muistuttaa Keskuskauppakamarin asiantuntija.

Ville Kajala on yhtiöoikeudesta ja arvopaperimarkkinaoikeudesta vastaava johtava asiantuntija.
Kuva Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala peräänkuuluttaa EU-lainsäädäntötoimia erityisesti listautumiskynnyksen alentamiseen, rajat ylittävien sijoitusten esteiden poistamiseen ja pankkien kykyyn rahoittaa pk-yrityksiä, jotka ovat liian pieniä hakemaan rahoitusta pääomamarkkinoilta.

Nykyistä paremmin toimivia pääomamarkkinoita tarvitaan kanavoimaan yksityisiä pääomia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtääviin investointeihin sekä uudelle kasvu-uralle pääsemiseen koronakriisin jäljiltä.

”Pääomamarkkinoiden kehittämiseksi tarvitaan laaja-alaista toimintaohjelmaa sekä kansallisella että EU-tasolla. Pirstaloituneiden pääomamarkkinoiden takia eurooppalaisten yritysten rahoitus on suurelta osin pankkiriippuvaista”, Kajala harmittelee.

Kajaln mukaan Brexit kärjisti tätä ongelmaa edelleen.

”Koronakriisistä ylös nouseminen ilman pääomamarkkinoiden voimakkaampaa vetoapua on hidasta. Kun eurooppalaisten yritysten tulisi vielä seuraavan kymmenen vuoden aikana pystyä investoimaan satoja miljardeja euroja ilmastonmuutoksen torjuntaan, nykyrakenteilla ollaan mahdottoman paikan edessä”, Kajala sanoo.

Euroopan komission nimittämä korkean tason asiantuntijafoorumi on julkaissut ehdotuksensa eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittämiseksi. Toimenpide-ehdotukset pitävät sisällään konkreettisia ehdotuksia pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi ja jäsenvaltioiden rajat ylittävien sijoitusten helpottamiseksi.

Kajalan mukaan raportti antaa hyvän pohjan toimintaohjelman laatimiseen. Suomen tulee toimia houkuttelevan, kasvuhakuisen ja kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön luomiseksi. Myös kansalaisten talouslukutaidon kehittämiseen tulee panostaa.

Listautumiskynnyksen alentaminen edellyttää Kajalan mukaan EU-lainsäädännön yleistä selkeyttämistä sekä kohdennettuja helpotuksia yksittäisiin vaatimuksiin. Uuden sääntelyn antamisen sijaan huomiota tulee kiinnittää voimassa olevan sääntelyn yhdenmukaiseen ja käytännönläheiseen soveltamiseen.

Kansallisella tasolla pörssilistautumisesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa voisi Kajalan mielestä keventää esimerkiksi mahdollisuudella tiedottaa vain englanniksi. Lisäksi säätiöiden ja kokeneiden yksityissijoittajien osallistumista pääomasijoittamiseen tulisi helpottaa ja kotitalouksien rahoitusvarallisuutta tulisi houkutella pääomamarkkinoille.

”Kotitaloudet makuuttavat yli 80 miljardia euroa pankkien käyttelytileillä. Osa tästä varallisuusmassasta on pystyttävä saamaan liikkeelle kasvun ja kestävien investointien rahoittamiseen. Kansalaisia tulisi kannustaa omaehtoiseen arvopaperisäästämiseen lakisääteisen eläketurvan rinnalla. Osakesäästötilin alkumenestys on ollut rohkaiseva esimerkki siitä, että oikeanlaisilla kannustimilla kansalaisten kiinnostus arvopaperisäästämiseen kasvaa.”

Kajala toteaa, että raportti sisältää kuitenkin myös ehdotuksia, jotka tosiasiallisesti korottaisivat listautumiskynnystä.

”Esimerkiksi ryhmäkannesääntelyn ulottaminen arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskevaan sääntelyyn olisi selvä askel väärään suuntaan. On selvää, että hyvin toimiviin pääomamarkkinoihin kuuluu tehokas valvonta, puuttuminen väärinkäytöksiin ja väärinkäytösten kohteeksi joutuneiden mahdollisuus saada korvausta kärsimästään taloudellisesta vahingosta. Ryhmäkannesääntely arvopaperimarkkinoilla avaisi kuitenkin mahdollisuuden spekulatiivisiin rahastus- ja painostusyrityksiin”, Kajala sanoo.

Kommentoi
Ylös
>