Talouden trendit

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista yli 90 prosenttia on yhä miehiä

Naisten osuudessa yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, kertoo tuore selvitys.

EY on selvittänyt Helsingin pörssissä noteerattujen yritysten hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista ja monimuotoisuutta vuosina 2015–2019.

Raportin mukaan kolme neljästä pörssiyhtiössä päättävissä asemassa olevasta henkilöistä on edellisvuosien tapaan miehiä, eikä naisten osuus ole viime vuosina juuri kasvanut. Suurten yhtiöiden johtoryhmien jäsenten palkkiot ovat laskussa jo toista vuotta peräkkäin, ja ero toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkioiden välillä kasvaa.

”Olemme EY:ssä selvittäneet suomalaisten pörssiyritysten palkitsemista ja monimuotoisuutta jo viitenä peräkkäisenä vuonna. Vuodesta 2015 lähtien yhtiöiden ylimmän johdon monimuotoisuudessa ei ole iän tai sukupuolen suhteen nähtävissä merkittävää muutosta. Viime vuosina operatiivisen johdon palkkiotasoissa ei ole tapahtunut nousua vaan johtoryhmäläisten keskimääräiset kokonaiskompensaatiot ovat jopa laskeneet”, sanoo henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvistä konsultointipalveluista Suomessa vastaava johtaja Hannu Tyyskä EY:ltä.

Yritysten johdon palkkioissa ei nousua

Johtoryhmien palkkiotasot ovat pysyneet pääosin edellisvuosien tasolla. Johdon palkkiotasolla on selkeä yhteys yrityksen kokoon, ja suurten yritysten toimitusjohtajien tai johtoryhmän jäsenten kokonaiskompensaatio voikin olla moninkertainen small cap -yhtiöiden vastaaviin verrattuna.

Vuonna 2019 small cap -yritysten toimitusjohtajan kokonaiskompensaation mediaani 267 000 euroa, mid cap -yhtiössä 664 000 euroa ja large cap -yhtiöissä 1 948 000 euroa.

Suurissa yhtiöissä johtoryhmän kokonaiskompensaatio on jatkanut laskua jo toista vuotta peräkkäin. Toimitusjohtajien kompensaatiotaso on pysynyt ennallaan, joten ero toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkioiden välillä on kasvanut. Large cap -yhtiöt maksavat toimitusjohtajalleen 3,4 kertaisesti muuhun johtoryhmään verrattuna. Vuonna 2018 vastaava luku oli 3.

Vuonna 2019 yrityksistä 86 prosentilla oli käytössä toimitusjohtajaa koskeva lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä ja 73 prosentilla pitkän aikavälin LTI-ohjelma. Molempien järjestelmien osuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Vain 13 prosenttia suomalaisista pörssiyhtiöistä kertoo käyttävänsä yritysvastuuseen liittyviä ESG-mittareita osana tulospalkkiojärjestelmää.

”Vastuullisuus näkyy ylimmän johdon palkitsemisessa vielä harvakseltaan. Asiaan kiinnitetään kuitenkin aikaisempaa enemmän huomiota. Arviomme mukaan vastuullisuusmittarit näkyvät enenevissä määrin yritysten palkitsemisjärjestelmissä parin tulevan vuoden aikana. ESG-mittareiden liittäminen osaksi tulospalkkiojärjestelmää on tapa edistää pitkän aikavälin arvon luontia ja näyttää että nämä asiat otetaan yrityksessä tosissaan”, sanoo Hannu Tyyskä.

Naiset ja alle 50-vuotiaat yritysten johdossa vähemmistössä

Naisten osuudessa yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Edelleen valtaosa päättävissä asemissa olevista henkilöistä on miehiä. Naisten osuus yritysten johtoryhmistä oli 25 prosenttia ja hallituksista 28 prosenttia. Vuodesta 2015 naisten määrä on ollut hienoisessa kasvussa, silloin vastaavat luvut olivat 21 prosenttia ja 25 prosenttia. Vuonna 2019 pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia on 8 prosenttia.

EY:n raportin mukaan vuonna 2019 yli kolme neljäsosaa suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajista ja hallitusten jäsenistä oli yli 50-vuotiaita. Toimitusjohtajista yli 50-vuotiaiden määrä on noussut 67 prosenttiin, mutta johtoryhmän jäsenistä kuitenkin lähes 50 % on alle 50-vuotiaita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan miehet johtavat usein liiketoimintaa, kun taas naiset johtavat tukitoimintoja. THL:n mukaan yritysten johtoryhmiin edenneet naiset toimivat etupäässä tukitoiminnoissa, kuten viestintä-, henkilöstö-, lakiasiain- tai talousjohtajina.

Naiset toimivat sen sijaan miehiä harvemmin liiketoiminnan johdossa, mikä voi vaikuttaa naisten etenemiseen toimitusjohtoon ja hallituksiin. Johtajien alavalinnat vastaavat miehille tyypillisempiä koulutusaloja ja johtajilta edellytetään yhä etenkin teknistä koulutustaustaa.

Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaan pörssiyhtiön hallituksessa on oltava miehiä ja naisia. Jos näin ei ole, yhtiön on annettava asiasta julkinen perustelu. Vuodesta 2017 pörssiyhtiön on lisäksi pitänyt julkistaa hallituksen monimuotoisuuden periaatteet, jotka sisältävät tavoitteet eri sukupuolten edustukselle hallituksessa. 

1 kommentti
  • Mikko Enbäck sanoo:

    Roskakuskeista myös 90% on miehiä, milloin saamme tasa-arvoa tälle alalle.

  • Ylös
    >