Talouden trendit

Jotain positiivistakin koronasta – työntekijöiden stressi vähentynyt huomattavasti

Accountorin työelämätutkimus osoittaa, että suomalaisten stressi ja turhautuneisuus ovat korona-aikana vähentyneet työelämässä selvästi.

Accountor kysyi noin kahdeltatuhannelta työssäkäyvältä suomalaiselta heidän arvoistaan, asenteistaan ja motiiveistaan työelämään liittyen. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2018 ja toistettiin elokuussa 2020 samalle kohderyhmälle. Nämä tulokset osoittavat tämänhetkisen tilanteen sekä muutoksia verrattuna vuoden 2018 tuloksiin.

Accountorin Suomalainen työelämä 2020 -tutkimus osoittaa, että muutos perinteisessä työnteon mallissa on sopinut suomalaisille hyvin. Kaikista etätyötä tänä vuonna tehneistä 45 prosenttia on siihen erittäin tyytyväisiä ja vähintäänkin melko tyytyväisiä on 76 prosenttia.

Etätyössä ihmiset kokevat useammin innostuksen ja toiveikkuuden tunteita, kuin työpaikalla työskennellessään. Myös stressi ja ärtyneisyys ovat etätyössä alemmalla tasolla. Stressi ja ärtymys ovat kuitenkin edelleen kaikkein yleisimpiä työssäkäyvien kokemia tunteita.

Muuttuneessa työtavassa uhkana ovat yhteisöllisyyden huonontuminen, asiakasyhteyden heikentyminen, sekä oman työssä kehittymisen hidastuminen. Myös turhautuneisuus ja pitkästyminen vaivaavat etätyön jatkuessa.

Korona-aika testaa itseohjautuvuutta ja esimiestaitoja

Korona-aika on testi niin itsensä johtamiselle kuin itseohjautuvuudellekin. Yritykset, joiden arvot ja kulttuuri ovat tukeneet itseohjautuvuutta, pärjäävät muutoksessa erittäin hyvin. Perinteisen hierarkkisissa yrityksissä sen sijaan kokemus on päinvastainen.

”Yleinen tyytyväisyys etätyötä kohtaan linkittyy vahvasti myönteiseen kokemukseen työ- ja vapaa-ajan tasapainosta”, sanoo Accountorin tutkimusjohtaja Annarita Koli.

Etätyö voi mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa sujuvamman arjen hallinnan, esimerkiksi työaikajoustot päivän aikana.

Etätyöllä on myös kääntöpuolensa. Esimerkiksi tunteiden välittyminen, sanaton viestintä ja positiivisen palautteen antaminen jäävät todennäköisesti vähemmälle. Työstä irrottautuminen työpäivän jälkeen on koettu myös ongelmaksi. Yksin puurtaessa energisyys on saattanut hiipua. Jatkuvasti etätyötä tekevä kokee turhautuneisuuden ja pitkästymisen tunnetta ns. hybridityötä tekevää kollegaansa useammin.

Esimiehiltä etäjohtaminen vaatii uusia kykyjä. Esimiestyöhön tarvitaan työkaluja, joilla ylläpidetään yhteisöllisyyttä. Tunneilmapiirin virittäminen positiiviseksi niin sisäisesti kuin asiakastyössä kaipaa myös panostusta.

”Suomalaisen esimiehen pitäisi oppia ymmärtämään tunteita ja arvostuksen näyttämistä. Ne ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun emme pääse tulkitsemaan kehon kieltä”, Koli kertoo.

Työntekijöiden arvostaminen onkin edelleen kärkisijalla kysyttäessä työpaikan kehityskohteita. Yhä useammat (+15%) johtavassa ja esimiesasemassa olevat ovat kuitenkin ymmärtäneet arvostuksen merkityksen paremmin.

Tehoa ja innostusta myös etätyössä

Etätyö mahdollistaa paremman työhön keskittymisen ja lisää työn tehokkuutta verrattuna avokonttorityöskentelyyn. Pelätyt tietoliikenteen yhteysongelmatkaan eivät ole osoittautuneet haitaksi. Etätyö paljastaa, että monet kaipaavat yksityisyyttä ja omaa tila, jota avokonttorissa ei ole saatavilla.

”Yritysten kannattaisi miettiä, onko työpaikalla mahdollista ottaa huomioon yksilölliset erot työympäristön sopivuudessa”, sanoo Koli.

Suomalaisten innostus tehdä työtä on pysynyt muuttuneessa työtavassa samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten. Suomalaisista 67 prosenttia on edelleen innostunut työstään. Ikä korreloi edelleen innostuksen kanssa ja se vahvistuu iän myötä.

”Suomalainen innostuu, kun tietää mitä tekee ja miksi. Oppimismahdollisuudet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat suomalaiselle työntekijälle niin ikään voimakkaimpia innostuksen lähteitä”, Koli kertoo.

Kommentoi
Ylös
>