Toimituksen blogi

Suomella ei ole edellytyksiä tehdä uskottavaa tasa-arvopolitiikkaa

Sukupuolten tasa-arvon kärkipaikoille hamuava maan tasa-arvotoimista päättävissä instituutioissa tulisi olla myös miehiä mukana.

Tasa-arvo ei ole yksinkertaista. Ongelmat ovat monisyisiä ja niihin liittyy niin miehinen kuin naisellinenkin näkökulma. Miten saadaan ratkaistua molempiin sukupuoliin kohdistuva syrjintä niin, että tasa-arvotoimista itsessään ei tule syrjiviä? 

Onneksi poliittinen päättäjä ei ole yksin, koska päätösten taakse on mahdollista saada apua virkamiehiltä ja ministeriöiltä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tasa-arvon asiantuntija

Koronapandemian keskellä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) löytyy terveyteen liittyvän asiantuntijuuden lisäksi osaamista myös tasa-arvon puolelta.

THL on valtiollinen toimija, joka tukee tasa-arvopolitiikan toteuttamista ja toimii tasa-arvotiedon asiantuntijana. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen kuuluva Tasa-arvotiedon keskus ylläpitää sukupuolten tasa-arvo -verkkosivustoa poliittisen päätöksenteon, tasa-arvon edistämisen, tasa-arvopolitiikan seurannan ja arvioinnin toteutumisen tueksi.  Tämän lisäksi Tasa-arvotiedon keskus koordinoi valtakunnalliset tasa-arvopäivät vuosittain. 

Näin ollen THL on se paikka mistä löytyy auki kirjoitettua tietoa tasa-arvolaista ja siitä, miten tasa-arvo lisää hyvinvointia. 

THL on se organisaatio, joka neuvoo viranomaisia ihan konkreettisesti muistuttamalla muun muassa johdon sitouttamisesta tasa-arvotyöhön, sukupuolikiintiöistä ja miten valtionhallinnon tulisi huomioida sukupuolinäkökulma myös lainvalmistelussa. 

Laitos antaa jopa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten arvioida ja sisällyttää sukupuolinäkökulma budjetteihin ja miten valtionhallinnossa tulisi tasa-arvoa heikentävää toimintaa resursoida vähemmän ja tasa-arvoa edistävää toimintaa resursoida enemmän.

THL neuvoo muita tasa-arvoon, mutta toimii itse toisin

Tasa-arvotiedon keskuksen yhteystiedosta löytyy viisi naista, ei yhtään miestä. 

Sikäli ei ehkä ole yllättävää, että kun THL asettaa kansallisen  asiantuntijaryhmän valmistelemaan valtakunnallista ohjeistusta lapsenhuoltolain mukaisten olosuhdeselvitysten laatimisen tueksi, koostuu tämä ryhmä pelkistä naisista.  

Kerrataan vielä, THL, valtakunnallinen tasa-arvon asiantuntija valitsee työryhmään yhdeksän naista, eikä yhtään miestä. Vaikka THL saa huolestunutta palautetta, niin se pysyy silti kannassaan, ja säilyttää kokoonpanon muuttumattomana.

Ja nyt ei ole kyse mistään yleisestä poliittisesta projektista tai asuntoja rakentavan pörssiyhtiön sukupuolikiintiöön perustuvasta hallituspaikasta. Nyt puhutaan tilanteesta, jossa vuoden 2019 lopulla voimaan tulleen uuden lapsenhuoltolain toteuttamisessa on törmätty tasa-arvon ongelmiin. 

Nyt puhutaan siitä, miten laki käytännössä vaatii useita muutoksia aiempiin oikeuskäytäntöihin, ja miten näihin miehiä sortaviin käytänteisiin tarvitaan muutos. 

Työryhmän ulkopuolelle jäi myös kokemusasiantuntijuus, eli tieto niistä mekanismeista, joiden kautta todelliset tasa-arvo ongelmat syntyvät osana huoltajuuskiistan oikeusprosessia. 

Työryhmä sisältää osaamista naisiin kohdistuvasta fyysisestä väkivallasta, mutta osaaminen ja tieto miehiin ja lapsiin kohdistuvasta henkisestä väkivallasta vieraannuttamisen muodossa on muitta mutkitta jätetty ryhmän ulkopuolelle. 

Miehet ulkoistava päätöskoneisto antaa heikot eväät uskottavalle tasa-arvopolitiikalle

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on kanneltu THL:n toimistatavoista. THL tuntee lain kirjaimen, joten on epätodennäköistä, että oikeusasiamies toteaisi THL:n rikkoneen tasa-arvolakia. Tällä ei ole oikeastaan merkitystä, sillä vapauttava päätös vain todistaisi sen, että miehiä saa sortaa lakia rikkomatta. 

Laillista tai ei, niin ei ole uskottavaa, että erotilanteisiin liittyvää huoltokiusaamista kartoitettaisiin sukupuolineutraalilla tavalla, kun jo olosuhdeselvityksen ohjeistaminenkin tapahtuu puhtaasti naisvoimin. 

Ongelma on laajempikin. Kyse on muustakin kuin lasten tapaamisoikeuksista. Kyse on miesten syrjäytymisestä, kyse on koko miesnäkökulman sivuuttamisesta, miesten asevelvollisuudesta, poikien alisuorittamisesta ja huono-osaisuuden kasautumisesta. 

THL:n tapaan myös sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö koostuu lähes täysin naisista. Seitsemästätoista henkilöstä vain yksi on mies.  

Toimintatavatkin vaikuttavat täsmäävän. Siinä missä THL vähät välitti tasa-arvokritiikistä, eikä halunnut muuttaa työryhmän koostumusta, tuo sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö kokouspöytään itse valmistelemansa lakimuutosluonnokset tyrmäten kaikki muiden tekemät ehdotukset

Niin kauan kuin keskeiset valtiolliset tasa-arvon edistämiseen tarkoitetut instituutiot on täytetty pelkästään naisilla, ei kyse ole pelkästään tällä hetkellä käsiteltävistä tasa-arvon ongelmista.

Tasa-arvon pitäisi olla kansaa ja sukupuolia yhdistävä, kaikille kannatettavissa oleva toive ja suunta. Nyt sana ”tasa-arvo” muuttaa merkitystään. Samalla tasa-arvon kannattamiselta putoaa pohja ja poliittiselta tasa-arvopolitiikalta uskottavuus.

Toimituksen blogi on kategoria, jonka tarkoitus on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja se voi sisältää voimakkaitakin näkemyksiä.

4 kommenttia
 • Erkki Leivo sanoo:

  Noita edellä mainittuja tahoja voisi sekä toimintansa että kokoonpanonsa puolesta luonnehtia lähinnä naisten edunvalvontaorganisaatioiksi. Eikä siinä kaikki. Hallituksen tasa-arvoselonteon laatijoista 4 naisia ja 1 miehiä. Kuka on lukenut selonteon, huomaa, että se on vähän turhan paljon tekijänsä näköinen. Tasa- arvobarometrin tekijöistä 2 on naisia ja jälleen se 1 pakollinen mies.

  Kansa äänesti eduskuntaan miesenemmistön, mutta hallitukseen valittiin kansantahdon vastaisesti kaksinkertainen määrä naisia.

  Näitä asioitahan voisi tuoda laajemminkin esiin vaikkapa tasa- arvon päivänä, mutta se ei oikein sovi, koska samainen päivä sattuu olemaan myös naistenpäivä.

 • Tomi Ahti sanoo:

  Tässä on kirjoittajalla nyt tullut väärinkäsitys. ”Tasa-arvo” tarkoittaa suomalaisessa politiikassa ja hallinnossa ”naisasiaa”. Kun tämän ymmärtää, kaikki käy järkeen.

 • Pasi Vuokko sanoo:

  Loistavaa havainnointia. Toisaalta femokraateilla on varasuunnitelma olemassa – linjaan sopivien miesten luettelointi on käynnissä ja siihen liittyen feministinen Miehet (nyt Miehet ry) päätettiin ottaa Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan ohi vanhojen, varsinaisten miesjärjestöjen ja jo ennen yhdistyksen rekisteröintiä.

 • Anna J sanoo:

  ”Et tiedä sitä mitä et tiedä.” Kuten miehet ovat historiassa tehneet päätöksiä olettaen että osaavat luoda sopivia ratkaisuja kaikille, niin nyt naiset tipahtavat samaan ansaan.
  Jokaisen pitäisi tunnistaa, että oma kokemus ja käsityskyky on rajallinen. Jos sinkut tekisivät perheellisten päätöksiä, niin pieleen menisi. Vain kokoamalla monipuolinen ryhmä ja panostamalla tiedonhankintaan saadaan aikaan tasa-arvoisia ratkaisuja – muuten ratkaisujen toimivuus on lähinnä arpapeliä. Ja kaikki häviävät.

 • Ylös
  >