Yritysuutiset

Sampo keskittyy yhä selvemmin ydinliiketoimintaansa – vähentää Nordea-omistustaan ”merkittävästi”

Finanssikonsernin hallitus on päättänyt Sampo-konsernin uusien taloudellisten tavoitteiden käyttöönotosta.

Sampo aikoo vahvistaa edelleen uudelleensuuntautumistaan vakuutusliiketoimintaan painopisteenään menestyvät vahinkovakuutustoiminnot, joissa on yhtiön hallituksen ja johdon arvion mukaan suurin pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali.

Tähän strategiaan sisältyy kolme tavoitetta.

Ensiksi Sampo pyrkii kasvattamaan Sammon vahinkovakuutustoiminnan toiminnallista tulosta orgaanisesti vuositasolla keskimäärin 4–6 prosenttia vuoden 2020 tasosta koronaviruksen vaikutukset pois lukien. Konsernitason tavoitteena on alle 86 prosentin yhdistetty kulusuhde vuositasolla, ja suurimman liiketoiminnon Ifin tavoitteena on alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde.

Mahdollisissa yritysostoissa konsernin kiinnostus rajoittuu nykyisiä liiketoimintoja täydentäviin tai konsernirakennetta selkiyttäviin yrityskauppoihin nykyisillä markkinoilla.

Toiseksi Sampo keskittyy entistä vahvemmin vahinkovakuutustoimintaan vähentämällä Nordea-omistusta merkittävästi seuraavan 18 kuukauden aikana.

Kolmanneksi konserni pyrkii tarjoamaan sijoitetulle pääomalle houkuttelevan tuoton. Sampo on edelleen sitoutunut maksamaan osinkoina vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta. Vuodelta 2020 hallitus on ehdottanut osinkoa jaettavaksi 1,7 euroa osakkeelta, josta konsernin vakuutustoiminnoilla rahoitettiin noin 1,6 euroa osakkeelta.

Jatkossa tätä osaa konsernin osingosta kutsutaan ”vakuutusosingoksi”. Tämä osuus Sampo-konsernin osingosta kasvaa progressiivisesti vahinkovakuutustoimintojen tuottojen mukaisesti. Loppuosa konsernin osingosta muodostuu Nordeasta saatavista tuotoista ja osingosta.

Osinkonsa ohella Sampo sitoutuu säilyttämään taseensa vahvana varmistaen samalla pääoman tehokkaan käytön ja palauttamaan osakkeenomistajille finanssisijoitusten myynneistä mahdollisesti kertyvän ylimääräisen pääoman

Konserni tavoittelee 170–190 prosentin suuruista Solvenssi II -säännöstön mukaista vakavaraisuussuhdetta ja alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Finanssikonserni kertoi viime marraskuussa käynnistäneensä nopeutetun tarjousmenettelyn 162 miljoonan Nordean osakkeen tarjoamiseksi institutionaalisille sijoittajille. Osakemyynti vastasi 4,0 prosenttia Nordean osakekannasta.

Nordea-omistus on nähty sijoitusasiantuntijoiden keskuudessa Sammon turhana rönsynä, josta luopuminen on Sammon omistajien etujen mukaista.

Kommentoi
Ylös
>