Oma talous

Yllättävä havainto tuloeroista: Suurituloisimpien lisäksi myös kaikkein pienituloisimmat ovat miehiä

Miesten väliset tuloerot ovat Suomessa selvästi suurempia kuin naisten väliset tuloerot.

Lähde Tilastokeskus.

Suomessa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli lähes 670 000 vuonna 2019, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston otosaineiston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 12,3 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Tuolloin pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 640 000.

Pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten välisiä suhteellisia tuloeroja, joten pienituloisuuden kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tulokehityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä.

Kun naiset ja miehet jaetaan henkilökohtaisten tulojen pohjalta tasakokoisiin tuloryhmiin, havaitaan, että naisten osuus on miehiä suurempi pieni- ja keskituloisissa ryhmissä, Kaisa-Mari Okkonen Tilastokeskuksesta kertoo blogissaan.

Tästä on kuitenkin yksi poikkeus: kaikkein pienituloisin viisi prosenttia väestöstä. Heistä suurempi osa on miehiä kuin naisia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilastoista.

Miesten määrä on selvästi naisia suurempi suurituloisimpaan neljäsosaan kuuluvissa tuloryhmissä. Niissä miesten osuus on sitä suurempi, mitä suurituloisimmasta ryhmästä on kyse.

Okkosen mukaan kaikkein suurituloisimmassa viidessä prosentissa väestössä on naisia alle 60 000, mutta miehiä noin 160 000. Tässä ryhmässä miesten osuus on siis lähes 2,7-kertainen naisten määrään verrattuna. Kaiken kaikkiaan 7,5 prosenttia miehistä ja 2,6 prosenttia naisista kuului suurituloisimpaan tuloryhmään.

Suurituloisimmassa neljäsosassa väestöstä naisten osuus on noin 36 prosenttia.

Suurituloisten miesten määrä kasvattaa miesten keskinäisiä tuloeroja. Suurituloisimpaan viiden prosentin tuloryhmään päätyi, jos henkilökohtaiset tulot olivat verojen jälkeen vähintään 52 020 euroa vuonna 2019, Okkonen toteaa.

Keskituloisissa tuloerot sukupuolten välillä ovat pienimmät. Naisia ja miehiä oli lähes yhtä paljon vain tuloryhmissä prosenttipisteiden 65–75 välillä. Täysi-ikäisten henkilöiden tulojen mediaanin, jonka kummallakin puolella on tasan puolet koko aikuisväestöstä, alapuolelle jäi noin 60 prosenttia naisista ja noin 44 prosenttia miehistä.

Tulojakauman muodosta voidaan siis tehdä yksi selkeä johtopäätös: tuloerot ovat naisten kesken pienemmät kuin miesten. Suomen kaikkein pienituloisimmissa on siis hieman enemmän miehiä kuin naisia. Suurituloisimmissa sen sijaan miehiä on selvästi naisia enemmän.

Okkosen mukaan tulojakauman kaikkein pienituloisimmassa ryhmässä henkilökohtaiset vuositulot verojen jälkeen olivat enintään 6 640 euroa vuonna 2019.

Miesten osuus siis tässä ryhmässä on naisia suurempi, kun muissa pienituloisissa ryhmissä naiset ovat enemmistö. Mikä selittää tämän eron?

Okkonen toteaa, että pienituloisimman viiden prosentin yllättävä poikkeama sukupuolijakaumassa saa selityksen, kun tarkastellaan asiaa iän mukaan.

Noin 53 prosenttia pienituloisimpaan viiteen prosenttiin kuuluvista henkilöistä on 18–24-vuotiaita nuoria, 31 prosenttia 18–19-vuotiaita nuoria. Merkittävä osa erityisesti alle 20-vuotiaista asuu vielä vanhempiensa kanssa, eikä oma tulotaso ole vielä kovin korkea.

Miesten asevelvollisuus saattaa olla yksi selittävä tekijä.

Tilastokeskuksen mukaan nimittäin 30 prosenttia pienimpien tulojen tuloryhmästä on 18–24-vuotiaita miehiä ja 23 prosenttia naisia.

”Miesten osuutta ikäryhmässä nostaa luontevasti asevelvollisuus, joka pitää merkittävän osuuden erityisesti miehistä pois työmarkkinoilta”, Okkonen toteaa.

Kommentoi
Ylös
>