KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Voittajan strategia – megatrendit sijoituskohteena

Megatrendit ovat erittäin pitkäaikaisia – useimmiten vuosikymmeniä kestäviä – talouden ja yhteiskunnan muutoskulkuja.

Megatrendit muovaavat globaalia taloutta ja yhteiskuntaamme. Ne vaikuttavat tapaamme toimia ja työskennellä. Megatrendit heijastuvat vahvasti myös yritysten ansaintalogiikkaan ja liiketoimintamalleihin. Monille toimialoille ne luovat uusia mahdollisuuksia, mutta joillekin ne voivat koitua turmioksi. Sijoittajalle megatrendien huomioonottaminen sijoituspäätöksenteossa on keskeistä, sillä tulevaisuuden menestyjäyritykset löytyvät todennäköisimmin niiden yhtiöiden joukosta, jotka kykenevät ratsastamaan megatrendien aallonharjalla ja ottamaan niistä hyödyn irti. Me Frontissa keskitymme toiminnassamme viiteen sijoittajan kannalta olennaiseen megatrendiin: 1) nopea teknologinen kehitys, 2) ilmastonmuutos ja rajalliset resurssit, 3) väestörakenteen muutos, 4) kaupungistuminen ja 5) talouden painopisteen siirtyminen lännestä itään.

Uusi teknologia ja nopea teknologinen muutos

Teknologinen muutos on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Teknologian kehittyminen on lävistänyt jokaisen osa-alueen ihmisten elämässä – viihteen, fyysisen harjoittelun, työn, koulutuksen, terveyden ja jopa ihmissuhteet. Teknologinen muutos on megatrendien keskiössä. Innovaatioita ja uutta teknologiaa tarvitaan, jotta muihin megatrendeihin liittyvät laajat haasteet, kuten väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos, voitaisiin ratkaista. Uusi teknologia luo myös uusia ja tehokkaampia ratkaisuja ja toimintamalleja esim. tiedonvälitykseen, kommunikaatioon, rahoitusalalle ja kauppaan.

Mielenkiintoisia uuteen teknologiaan liittyviä sijoituskohteita ovat mm. pilvipalveluita kehittävät yritykset, robotiikka, automaatio, tekoäly ja kyberturvallisuus. Tämän ohella yritykset, jotka rakentavat ja tarjoavat uusien teknologioiden hyödyntämiseen tarvittavaa infrastruktuuria, kuten esimerkiksi datakeskuksia, älykkäitä sähköverkkoja tai 5G-verkkoja, voivat tarjota houkuttelevia mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutos sekä resurssien ja luonnonvarojen rajallisuus

Maailmassa on erityinen tarve löytää ratkaisuja, joilla kyetään rajoittamaan kasvihuonekaasujen päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maapallon keskilämpötilan kohoamisella on maailmanlaajuisia vaikutuksia sääilmiöihin, talouteen ja elinoloihin sekä luonnon biodiversiteettiin. Tämän ohella väestönkasvu ja talouskehitys ovat kasvattamassa raaka-aineiden kysyntää. YK:n arvion mukaan vuonna 2050 maapallolla on 9,7 miljardia ihmistä, kun luku on nyt 7,8 miljardia.

Väestönkasvu ei ole tasapainossa, vaan suurin osa kasvusta tapahtuu kehittyvissä maissa Afrikassa ja Aasiassa. Kasvavan väestön mukanaan tuoma ruoan, puhtaan veden, energian ja materiaalien kohoava kysyntä kuluttavat maailman rajallisia resursseja. Näihin haasteisiin helpotusta tuoville ratkaisuille on suurempi tilaus kuin koskaan aikaisemmin.

Varteenotettavia ilmastonmuutokseen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön liittyviä sijoituskohteita ovat mm. aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden valmistajat. Kierrätykseen liittyviä ratkaisuja ja muovia korvaavia tuote- ja pakkausvaihtoehtoja kehittävät yhtiöt ovat niin ikään houkuttelevia kohteita.

Puhdas vesi on myös merkittävä teema. YK:n arvion mukaan veden kysyntä tulee ylittämään 40 %:lla tarjonnan vuoteen 2030 mennessä, elleivät valtiot investoi veden tuotantoon ja vesiteknologiaan huomattavasti nykyistä enemmän. Tämän ohella yritykset, joiden päämääränä on tehostaa ruokatuotantoa ja tuottavuutta maanviljelyssä, ovat sijoittajan kannalta mielenkiintoisia.

Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnallinen muutos

Runsas viidesosa maailman väestöstä tulee olemaan yli 60-vuotiaita vuonna 2050. Maailmalla käynnissä oleva demografiamuutos tuo haasteita, mutta luo myös mahdollisuuksia yhteiskunnille ja yrityksille. Tähän muutokseen sisältyy länsimaiden ja Kiinan väestön ikääntymisen ohella kasvavat siirtolaisvirrat, muuttuva työnkuva, työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ja nuorempien sukupolvien radikaalisti edellisistä sukupolvista poikkeavat prioriteetit. Ikääntyvä väestö, heikkenevä huoltosuhde ja supistuva työvoima johtavat väistämättä merkittäviin yhteiskunnallisiin ja talouden rakenteellisiin muutoksiin.

Mielenkiintoisia ikääntyvään väestöön liittyviä sijoitusmahdollisuuksia voivat tarjota terveydenhuolto, hoivapalvelut ja lääketeollisuus. Robotiikkaa ja automaatiota kehittävät yritykset, jotka tehostavat työn tuottavuutta ja vastaavat supistuvan työvoiman tuomiin haasteisiin, ovat myös houkuttelevia sijoituskohteita.

Tämän ohella työnkuvan muuttuessa koulutuspalvelujen ja ammattiosaamisen kehittämisen parissa toimivat yritykset voivat olla hyviä sijoituksia, ja toisaalta yritykset, jotka ”haistavat” oikein kulutustottumusten muuttumisen ja ikääntyvän väestön kasvavan osuuden kulutuksessa.

Maailmantalouden painopisteen siirtyminen lännestä itään ja kehittyvien markkinoiden väestön vaurastuminen

Parin viime vuosikymmenen aikana kehittyvät taloudet ovat saaneet merkittävää nostetta kansainvälisen kaupan kasvusta, globalisaatiosta ja teollisuustuotannon keskittymisestä Aasiaan. Kehittyvien markkinoiden kulutuskykyinen keskiluokka on kasvanut nopeasti ja jatkaa edelleen kasvuaan. Näin tapahtuu varsinkin Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Aasian vahva nousu tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia niin paikallisille kuin kansainvälisillekin yrityksille.

Mielenkiintoisia kehittyviin markkinoihin ja Aasian nousuun liittyviä sijoutusmahdollisuuksia ovat mm. keskiluokan kasvusta hyötyvät paikalliset ja monikansalliset kulutustavarayhtiöt ja brändit. Tämän ohella kehittyvien talouksien omat yritykset, jotka hyötyvät väestön vaurastumisesta, kaupungistumisesta ja talouskasvun keskittymisestä kehittyviin talouksiin, ovat voittajien joukossa. Näihin lukeutuu niin teollisuusyrityksiä, palvelualan yhtiöitä kuten pankkeja ja vakuutuslaitoksia.

Lisäksi yhtiöt, jotka lievittävät kehittyvien talouksien rakenteellisia pullonkauloja, kuten tarvetta nopeammille tietoverkoille, paremmalle infrastruktuurille, puhtaammalle energialle, ovat varteenotettavia sijoituskohteita.

Nopea kaupungistuminen

Kaupungit ovat aina olleet pääoman, innovaatioiden ja osaamisen keskittymiä. Kaupungeissa asuu nyt 55 % maailman väestöstä, mutta YK arvioi osuuden nousevan 68 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkeihin muuttaa joka viikko noin 1,5 miljoonaa ihmistä lisää.

Kaupunkien kasvusta 90 % tapahtuu Aasiassa ja Afrikassa. Tällä vuosituhannella kehittyviin talouksiin on syntynyt satoja uusia suurkaupunkeja ja lisää on tulossa. YK arvioi, että maailmassa on 43 yli 10 miljoonan asukkaan kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Nyt näitä megakaupunkeja on 28. Kaupungistuminen vaatii mittavaa rakentamista ja investointeja infrastruktuuriin.

Mielenkiintoisia kaupungistumiseen liittyviä sijoitusmahdollisuuksia ovat mm. yritykset, jotka tarjoavat kommunikaatio-, liikenne- ja kuljetus- sekä jätehuoltopalveluja. Rakentamiseen ja infrastruktuurin pystyttämiseen sidoksissa olevat yhtiöt sekä yhteiskuntapalveluja, kuten kouluja ja sairaaloita ylläpitävät yritykset ovat hyviä sijoituskohteita.

Tämän ohella kauppaketjut, media, vapaa-ajan palvelut ja matkailu, luksusbrändit, kulutushyödykkeitä valmistavat yhtiöt sekä muut yritykset, jotka kykenevät hyödyntämään kaupunkien vahvaa kulutuspotentiaalia, hyötyvät kaupungistumisen megatrendistä. Suuret kaupungit vetävät puoleensa nuorta, hyvin koulutettua ja osaavaa väestöä. Kaupungeissa asuu vaurain väestönosa ja näin ne ovat merkittäviä kulutuskeskittymiä.

Tulevaisuus on täällä, tänään ja nyt – megatrendit ajavat yritysten tuloskehitystä ja osakemarkkinatuottoja

Konsulttiyhtiö McKinseyn mukaan yritykset, jotka pystyvät ratsastamaan megatrendien aallonharjalla, nousevat 4-8 kertaa todennäköisemmin tulevaisuuden huippuyritysten joukkoon verrattuna sellaisiin yrityksiin, jotka eivät kykene hyödyntämään megatrendien tarjoamia mahdollisuuksia. Megatrendit luovat myös uusia sijoitusteemoja nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisen sijoittajan tuleekin ottaa ne huomioon omassa sijoituspäätöksenteossaan.

Meillä Frontissa megatrendit ovat keskeisessä asemassa sijoituspäätöksenteossa – ne tuovat aitoa näkemyksellisyyttä sijoituspäätöksentekoon. Olemme tehneet vuoden 2019 alusta lukien puhtaasti megatrendien ympärille rakentuvaa osakevarainhoitoa. Tässä varainhoitomallissa sijoitamme asiakkaidemme varat sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta on sidoksissa johonkin tai joihinkin edellä kuvatuista viidestä globaalista megatrendistä. Tällöin olennaista on tunnistaa yritykset ja toimialat, jotka pystyvät ottamaan hyödyn megatrendien tarjoamista mahdollisuuksista ja välttämään niiden mukanaan tuomat sudenkuopat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös