Oma talous

Työelämägallup: Etätyön suosio kasvaa yhä

Vaikka etätyöaikakausi on kestänyt jo yli vuoden, sen suosio vain kasvaa yhä. Työelämägallup tutki etätyön suosiota.

Suomen Yrittäjien tekemä työelämägallup selvitti suomalaisten suhtautumista etätyöhön näin pidemmän etätyöaikakauden jälkeen. Kysely tehtiin 26.5. 2021 – 2.6.2021 ja siihen vastasi 1002 työllistä eli palkansaajaa, lomautettua, työtöntä ja yrittäjää.

Lähes puolet työelämässä olevista on ainakin kokeillut etätyöskentelyä. Etätyöskentelyyn liittyviä kokemuksia alkaa olla niin monelta työelämässä olevalta ja niin pitkältä ajalta, että tuloksista uskaltaa vetää jo jonkinlaisia johtopäätöksiä.

Hybridityössä työelämän tulevaisuus?

Tulosten mukaan enemmistö vastaajista haluaisi noudattaa hybridityötä, eli sellaista työmuotoa, jossa työntekijä voi joustavasti valita oman työpisteensä joko työpaikalta tai etätöistä.

Gallupin mukaan peräti kolme neljästä vastanneesta haluaisi tehdä työnsä ainakin osittain etänä myös jatkossa. Vastanneista suurin osa, eli 40 prosenttia, ilmoitti halukkuudestaan tehdä ainakin osan työviikosta etänä. Kokonaan etätöihin siirtymisen puolesta vastasi 15 prosenttia vastaajista.

– Hybridityö on työelämän uusi normaali. Töitä halutaan tehdä monipaikkaisesti, välillä työpaikalla, välillä kotona ja välillä mökillä, jos sellainen on käytettävissä, kertoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Vain viidennes ei halua tehdä lainkaan jatkossa etätöitä

Kaikki eivät kuitenkaan pääse etätöihin, vaikka mahdollisesti itse sitä haluaisivat. Kyselyyn vastanneista 19 prosenttia kertoi halustaan tehdä etätöitä, mutta mahdollisuutta töiden tekemiselle etänä ei ole.

Etätyöskentely ei kuitenkaan ole kaikkien mieleen. Vastanneista 21 prosenttia oli sitä mieltä, etteivät he halua tehdä lainkaan etätyötä enää jatkossa. Tämän lisäksi neljä prosenttia vastanneista ei osannut sanoa kantaansa.

Gallupeissa on myös havaittavissa se, että etätyöolosuhteet ovat parantuneet vuoden takaisesta. Yleisimmät haasteet tulevat ergonomian, työtilan tai yhteyksien kanssa. Eniten muutoksia kaipaavat naiset ja nuoret. Myös joka kymmenes vastaaja kertoi tarvitsevansa isomman asunnon etätyöskentelyn suorittamiseen.

Haasteita etätyöskentelyyn tuovat myös lisääntynyt stressi, jota voi tulla niin teknisistä ongelmista kuin perhearkeen liittyvistä ongelmista. Stressiä voi aiheuttaa myös oman työyhteisön kaipuu, sillä monet vastanneista kokivat, että etätyö on vähentänyt heidän sitoutumistaan työnantajaan.

Toisaalta myös yhtä moni vastaaja kertoi stressin vähentyneen etätöissä, mikä kielii siitä, että eri vastaajat kokevat etätyön hyvinkin eri tavalla.

Etätyö säästää työmatkaan kuluvaa aikaa

Yksi etätyön suurimmista hyvistä puolista on ollut työmatkoihin tarvittavan ajan vapautuminen. Kun työt tehdään itse parhaaksi katsomalla paikalla, monien työpäivän kokonaispituus lyhenee ainakin työmatkaan kuluvan ajan verran.

Työelämägallupiin vastanneista 42 prosenttia kertoi säästävänsä joka päivä etätöissä työmatkoihin kuluvaa aikaa 30-60 minuuttia. Toiseksi eniten vastauksia sai alle 30 minuutin ajansäästö, joka keräsi 25 prosenttia vastauksista.

Vastauksista voi nähdä myös sen, miten lähes kolmannes vastaajista säästää yli tunnin päivässä, kun työmatkoja ei tarvitse enää kulkea. Vastaajista 15 prosenttia kertoi säästöä kertyvän 60-90 minuuttia ja niin ikään myös 15 prosenttia kertoi säästöä tulevan jopa yli 90 minuuttia per päivä.

Vastanneista 97 prosenttia kertoi tehneensä etätöitä omasta kodistaan käsin. Kesämökillä tai muulla vapaa-ajan asunnolla töitä oli tehnyt 19 prosenttia. Lisäksi vastaajista 14 prosenttia kertoi tekevänsä etätöitä myös oman kodin tai vapaa-ajan asunnon ulkopuolella.

Myös muitakin säästöjä ja etuja löytyy

Työmatkoihin kuluvan ajan lisäksi etätyö on tuonut myös muita etuja. Esimerkiksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet hurjasti. Vastanneista 39 prosenttia kertoi omien sairauspoissaolojensa vähentyneen etätyön myötä, kun vastaavasti sairauspoissaolojen kasvamisesta kertoi vain yhdeksän prosenttia.

Sairauspoissaolojen lisäksi työn tuottavuutta ovat parantaneet mm. omat henkilökohtaiset työtavat, joita on helpompi toteuttaa etätyössä. Esimerkiksi työn itsenäisyys, työtyytyväisyys ja oman työn hallinta ovat selvästi lisääntyneet, mitä pidempään etätyötä ollaan tehty.

Kyselyyn vastanneet kokivat olevansa muutenkin tuottavampia etätöissä. Kaikkiaan 44 prosenttia vastaajista arvioi tuottavuutensa parantuneen. Vain 12 prosenttia vastaajista taas koki, että oman työn tuottavuus heikentynyt etätöissä.  

Kommentoi
Ylös
>