Kemiran IR-sivut

Mitä kiertotalous tarkoittaa Kemiran liiketoiminnassa?

Kemiran tuotteista puolet parantavat sen asiakkaiden resurssitehokkuutta.

Kemiran tuotteiden liikevaihdosta yli puolet tulee tuotteista, jotka parantavat sen asiakkaiden resurssitehokkuutta.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon ja ympäristön kantokyvyn rajoihin. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy.

Käytännössä kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Kiertotalous voidaan kuvata myös ilmiönä, jossa oikeat asiat ovat oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Kiertotaloudessa kyse on perustavanlaatuisesta muutoksesta, miten yhteiskunta toimii. Kyse ei ole vain kierrätyksestä, vaan myös raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta, kaupasta ja kuluttamisestakin. Kyse on siis laaja-alaisemmista tavoitteista kuin vain kierrätyksestä.

Sitran laskelmien mukaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

Keinoja kiertotaloudessa ovat tuote-elinkaaren pidentäminen, fyysisen tuotteen muuttaminen palveluksi, digitaaliset alustat, uusiutuvien materiaalien käyttö, resurssitehokkuus ja kierrätys.

Kiertotalous kiinnostaa myös sijoittajia.

Kun vielä vuonna 2017 kiertotalouteen keskittyviä julkisia sijoitusrahastoja ei ollut yhtään, oli jo viime vuonna niitä perustettu useita. Lisäksi ne ovat myös tuottaneet keskimäärin parempaa tuottoa kuin vertailukohteensa.

Kiertotalous on yksi Kemiran vastuullisuustavoitteista

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kasvava ympäristö- ja sosiaalinen tietoisuus on merkittävä kasvuajuri Kemiran liiketoiminnalle: luonnonvarojen tehokkaampi käyttö, kasvava kiertotalous, kiinnostus biohajoaviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, kiristyvä ympäristölainsäädäntö, sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentäminen lisäävät Kemiran tuotteiden kysyntää.

Kemira hyödyntää kemian asiantuntemustaan löytääkseen ratkaisuja, jotka edistävät kestävää ja menestyvää yhteiskuntaa.

Yhteinen globaali tavoite kehittää maailmaa kestävämmäksi on kirjattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niiden perusteella voidaan arvioida sitä, miten Kemira voi vaikuttaa näiden tavoitteiden edistämiseen ja kehittää omaa toimintaansa ja vaikuttavuutta tulevaisuudessa.

Kemira päivitti vastuullisuustavoitteensa vuonna 2021 ja identifioi viisi pääpainopistealuetta, joista kiertotalous on yksi. Muut painopistealueet ovat turvallisuus, työntekijät, vesi ja ilmasto.

Kemiran liiketoimintaan kuuluvat kemianalan innovaatiot, joilla ratkaistaan asiakkaiden ja yhteiskunnan ongelmia, kuten luonnonvarojen ehtymiseen ja kuluttamiseen liittyviä haasteita. Maailmanlaajuisesti kasvava kulutus lisää maapalloon ja raaka-aineisiin kohdistuvia paineita.

Voidakseen erottaa kasvun kulutuksesta, yhtiön on edistettävä kiertotaloutta, suunniteltava jäte pois ja lisättävä raaka-aineiden tuottavuutta.

Kemiran kiertotalous käytännössä

Kiertotaloudessa Kemira pyrkii kahteen tavoitteeseen: jätteiden vähentämiseen ja uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisäämiseen.

Kemiran tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä jäteintensiteetin vähentäminen 15 prosentilla. Lisäksi yhtiö tavoittelee biopohjaisissa tuotteissa yli 500 miljoonan euron liikevaihtoa.

Tarpeettomia kustannuksia voidaan yksinkertaisesti vähentää tuottamalla vähemmän jätettä. Teollisuuden sivutuotteita hyödyntämällä voidaan sekä pienentää raaka-ainekustannuksia että helpottaa luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta.

Vuonna 2020 Kemiran maailmanlaajuisen tuotantoverkoston käyttämistä raaka-aineista 24 prosenttia oli kierrätysmateriaalia tai teollisuuden sivutuotteita. Epäorgaanisten saostusaineiden linjalla 70–80 prosenttia raaka-aineista on kierrätettyä, jota käytetään jäteveden ja juomaveden käsittelyssä sekä monissa muissa käyttökohteissa teollisessa vedenkäsittelyssä.

Vuonna 2020 yli 50 prosenttia Kemiran liikevaihdosta muodostui tuotteista, jotka parantavat asiakkaan resurssitehokkuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Kemiran tuotteet vähentävät asiakkaan prosessissa veden kulutusta, jätteiden määrää tai energian käyttöä. Lisäksi tuotteet voivat optimoida raaka-ainekäyttöä niin, että prosessissa on juuri oikea määrä raaka-ainetta.

Kestävä kehitys muokkaa markkinoita väistämättä. Kemiran tuotteissa käytetään yhä enemmän uusiutuvia, kierrätettäviä tai biopohjaisia rakennusaineita. Yhtiö siirtyy asteittain fossiilisesta hiilestä uusiutuvaan hiileen omassa tuotevalikoimassaan.

Biopohjaisissa tuotteissa Kemira useita kumppanuuksia; esimerkiksi Danimerin kanssa yhtiöt alkavat kehittää biohajoavaa päällystettä, International Flavors and Fragrances kanssa yhteistyö sisältää sokeripohjaisen raaka-aineen kaupallistamisen Kemiran loppumarkkinoilla käytettäville sovelluksille.

Keskustelu Kemiran kiertotaloudesta

Toisen roska voi olla toisen aarre. Kiertotalous on Kemiran liiketoiminnan DNA:ssa. Yllä olevalla lyhyellä videolla keskitytään Kemiran vastuullisuustavoitteiden kahteen kohtaan; kiertotalouteen ja ilmastoon. Sijoittajasuhdejohtaja Mikko Pohjala haastattelee vastuullisuusjohtaja Rasmus Pinomaata.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>