Arvo-osakkeet

Kuukauden osake: Lassila & Tikanoja sai kammettua laskevan tulostrendinsä

Lassila & Tikanoja on vakaan yhdyskuntapalvelusektorin maltillisesti hinnoiteltu yhtiö. Osake on kärsinyt viime vuosina, mutta tuloslasku on taittunut.

Lassila & Tikanojan Merikarvian kierrätyslaitokselle valmistui vuonna 2019 Suomen moderneimpiin kuuluva jätemuovin käsittelylinjasto. Kuva: Lassila & Tikanoja kuvapankki / Lauri Rotko

Osakekurssi on jäänyt jälkeen pörssin keskimääräisestä kehityksestä viimeisen viiden vuoden aikana ja etenkin koronakriisin alettua keväästä 2020.

Parhaassa tapauksessa se voi tarkoittaa, että osakkeella on nousuvaraa semminkin, kun vertailukelpoinen liiketulos kohentui viime vuonna 39,7 miljoonasta 42,4 miljoonaan euroon. Tulosparannus tapahtui aikana, jolloin useat kustannuserät olivat jo nousussa loppuvuonna 2021.

Alla olevasta kuvaajasta näkyy, että vertailukelpoinen liiketulos oli viime tilikaudella kuitenkin matalampi kuin 2017-2018. Kun ajassa mennään kauemmas taaksepäin, kausilla 2014-2016 liikevoitto oli 50 miljoonan euron tasolla liikevaihdon ollessa 640-660 miljoonaa.

Siinä mielessä keskipitkän ajan kannattavuuskehitys on ollut laskevalla trendillä, varsinkin suhteessa kasvaneeseen liikevaihtoon.

Lassila & Tikanoja on vakaa yhteiskunnan perustoimija, mutta pikavoittoja siitä ei kannata odottaa. On huomattava, että yhtiö antoi varovaisen ohjeistuksen tilinpäätöksen yhteydessä jo ennen Ukrainan sodan alkamista.

Yhtiö arvioi koronaviruspandemian omikron-muunnoksen vaikutusten heikentävän konsernin tulosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä asiakaskohteiden supistaessa toimintaansa viranomaisrajoitusten vuoksi ja henkilöstön sairauspoissaolojen kasvaessa.

Vuoden 2022 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.” – Lassila & Tikanojan tilinpäätöstiedote 27.1.2022

Lassila & Tikanojan vuoden 2020 liikevoittoa rasitti Venäjän toiminnan alasajon kulukirjaus 9 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 liikevoittoa paransi kiinteistörakentamisen myyntivoitto 4,5 miljoonaa euroa. Kuva: Lassila & Tikanoja vuosikertomus, taloudellinen katsaus 2021

Kolme neljästä toimialasta paransi

L&T:n isoin segmentti on Ympäristöpalvelut. Se sisältää jätehuolto- ja kierrätyspalvelut, ympäristötuotteet ja ympäristöjohtamisen Suomessa. Liikevaihto kohosi viime vuonna jopa 35 miljoonaa 320,5 miljoonaan euroon, eli 12 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto koheni viitisen prosenttia 29,8 miljoonaan.

Jätehuollon ja kierrätyksen kysyntä virisi toisesta neljänneksestä alkaen.

Tilausperusteinen palvelukysyntä sekä kierrätysraaka-aineiden hinnat ja kysyntä palautuivat pandemiaa edeltävälle tasolle kolmannella vuosineljänneksellä. – L&T:n vuosikertomus, vuosikatsaus 2021

Yritysasiakkaiden määrä kasvoi aktiivisen uusasiakasmyynnin myötä. Kesäkuussa yhtiö osti Sihvari Oy:n vahvistaen kierrätys- ja jätehuoltopalveluita Jyväskylän, Turun ja pääkaupunkiseudun alueella. Kauppa vahvisti selkeästi segmenttiä, sillä Sihvarin vuosiliikevaihto oli 14 miljoonaa, henkilöstömäärä yli 80 ja kuorma-autojen määrä 70.

Tuloksellisesti toiseksi isoin segmentti Teollisuuspalvelut paransi myös sekä liikevaihtoaan että tulosta. Liikevaihto koheni reilut kolme prosenttia 105 miljoonaan ja liiketulos jopa lähes kolmanneksen 7,1:stä 9,2 miljoonaan euroon.

Segmenttiin kuuluu prosessipuhdistus ja viemärihuolto, vaaralliset jätteet ja ympäristörakentamisen palvelut Suomessa. Teollisuuspalvelut vahvisti markkina-asemaa vaarallisissa jätteissä ja prosessipuhdistuksessa. Vaarallisten jätteiden volyymit nousivat normaalitasolle vuoden edetessä.

Kemianteollisuus-alasegmentissä solmittiin uusia asiakassopimuksia, mutta pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusprojektit vähenivät ja niissä hintakilpailu kiristyi.

Tuloksellisesti laskeva segmentti oli Kiinteistöpalvelut Suomi 243 miljoonan liikevaihdolla ja 1,8 miljoonan liikevoitolla. Vertailuvuoden luvut olivat 232 ja 3,2 miljoonaa euroa. Toiminta käsittää siivous- ja tukipalveluita, kiinteistöhuoltoa ja teknisiä palveluita.

Siivouksessa liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja markkina-asema vahvistui. Toimiala teki kaksi yrityskauppaa ostamalla kevättalvella Serveco Oy:n ja kesällä Spectra Oy:n.

Elintarvikehygieniassa markkina-asema vahvistui Serveco Oy:n yritysoston myötä. Kaupan segmentissä markkina-asema vahvistui ja palvelutarjoama laajeni Spectra Oy:n yritysostolla. – L&T:n vuosikertomus, vuosikatsaus 2021

Yhtiö käynnisti syksyllä kiinteistöhuollon ja kiinteistötekniikan palvelulinjoilla toimet kustannustehokkuuden parantamiseksi ja organisaation selkeyttämiseksi.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi oli kolmas segmentti, joka kasvatti tulostaan. Liikevaihto kasvoi reippaasti 15 miljoonalla 150 miljoonaan ja liikevoitto 3,5:stä 3,9 miljoonaan euroon.

Lassila & Tikanoja tunnetaan katukuvassa erityisesti jäte-, loka- ja kierrätysautoistaan. Kuva: Lassila & Tikanoja vuosikertomus

Kiertotalous on uuden strategian keskiössä

Kiertotalous on ollut konsernissa arkipäivää jo pitkään. Yhtiö päivitti syksyllä 2021 uuden strategiakauden 2022-2026 strategian otsikolla Kiertotalouden toiminnanjohtaja.

Kullakin liiketoiminta-alueella on selkeät tehtävät:

  • Ympäristöpalveluiden tehtävänä on palauttaa asiakkaiden materiaalit kiertoon mahdollisimman korkealla jalostusasteella.
  • Teollisuuspalvelut palauttaa teollisuuden jätteitä ja sivuvirtoja hyötykäyttöön sekä huolehtii teollisuuden prosessien huollosta.
  • Kiinteistöpalvelut parantavat asiakkaiden kiinteistöjen arvoa ja tavoittelevat energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista kiertotalouden periaatetta tukien. – L&T:n vuosikertomus, vuosikatsaus 2021

Yhtiön tavoitteensa on vuoteen 2024 mennessä 5 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 15 prosentin sijoitetun pääoman tuotto ja alle 125 prosentin nettovelkaantumisaste.

Vuonna 2021 kasvutavoite täyttyi liikevaihdon kasvettua 8 prosenttia. Nettovelkaantuminen oli 79 prosentin tasolla eli tavoitteen mukainen. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuotto jäi 11 prosenttiin. Kasvua haetaan ydinliiketoiminnoissa markkinaosuutta vahvistamalla. Tähän vahva tase antaa edellytykset.

Yhtiön tavoitteena on pienentää 50 prosentilla hiilijalanjälki-intensiteettiä vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö on saanut hiilijalanjälkeään ajokilometriä kohden pienennettyä 952 grammasta 771 grammaan (gCO2-ekvivalentti) vuodesta 2018 vuoteen 2021. Asiakkaiden materiaalien uudelleenkäyttö- ja kierrätysastetta on saatu samalla aikavälillä nostettua 54,2 prosentista 58,4:ään.

Edelleen tavoitteena on kasvattaa hiilikädenjälki-intensiteettiä liikevaihtoa nopeammin.

Mikä on hiilikädenjälki?

Palvelumme tuottavat asiakkaillemme merkittäviä päästövähennyksiä. Ne muodostuvat muun muassa siitä, kun asiakkaamme korvaavat neitseellisiä raaka-aineita kierrätysraaka-aineilla tai fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Hiilikädenjäljen kasvattaminen on yksi strategisista tavoitteistamme. – L&T:n vuosikertomus, vuosikatsaus 2021, s. 28

Vuonna 2021 yhtiö sai pienennettyä asiakkaiden päästöjä 1,1 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla. Siinä tavoite ei täysin toteutunut, sillä hiilikädenjälki-intensiteetti laski 17 prosenttia edellisvuodesta. Hiilikädenjälki-intensiteetti lasketaan suhteuttamalla hiilikädenjälki yhtiön liikevaihtoon.

Yhtä kaikki, L&T sai viime vuonnakin pienennettyä asiakkaiden hiilipäästöjä 760 000 tonnilla bio- ja kierrätyspolttoainetoimituksissa ja asiakkaille tuotettuna energiansäästönä sekä 340 000 tonnilla materiaalinkierrätyksessä, verrattuna fossiilisiin vaihtoehtoihin.

On hyvä, että L&T sitoo myös johdon palkitsemisen osaksi numeeriseen vastuullisuustavoitteeseensa. Vuoden 2021 osakepohjaisessa kannustinohjelmassa palkkion perustana olivat sekä konsernin EVA-tulos että pieneltä osin hiilikädenjälkitavoite.

Konsernin vastuullisuus- ja ilmastotyö on laaja-alaista ja tavoitteellista. Sitä on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksen vuosikatsauksessa sivuilla 21-52.

Lassila & Tikanojan osake selvisi kevään 2020 koronapudotuksesta hieman vähemmällä kuin muu pörssi, mutta on sen jälkeen (osinkoineen) hävinnyt OMX Helsinki -indeksille (ei sis. osinkoja). Kuva: TradingView

Riskit ja sijoittaja

Yhtiön riskeihin varautuminen on laajaa, kuten Lassila & Tikanojan kokoisella yhtiöllä kuuluukin olla. Nykyisenä aikana sijoittajan on syytä kiinnittää erityishuomiota riskeihin, koska taloudelliset olosuhteet vaihtelevat.

Tämä näkyy muun muassa raaka-ainehintojen nousuna ja taloudellisina pakotteina. Yhtiö vetäytyi – viimeksi analysoidun Atrian tavoin – kaukaa viisaasti Venäjältä vuosina 2020-2021.

L&T käsittelee strategisia ja operatiivisia riskejä taloudellisessa katsauksessaan sivuilla 26-27. Yksi riskeistä on henkilöstön saatavuushaasteet. Niin ikään markkinat ja uudistuminen ovat riskikokonaisuus.

Markkinoilla ja markkinaympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten kunnallistaminen ja kierrätysraaka-aineiden markkinamuutokset sekä päästöoikeuksien, uusioraaka-aineiden, sähkön tai öljytuotteiden markkinahintojen kehitys voivat vaikuttaa L&T:n liiketoimintoihin ja liiketoiminnan kasvuun negatiivisesti sekä johtaa kannattavuuden heikkenemiseen.

Markkinoihin liittyvää riskiä pienentää L&T:n riippumattomuus yksittäisistä suurista asiakkaista ja L&T:n palvelutarjonnan monipuolisuus.

Ajoneuvokaluston polttoaineen hinta on tekijä, johon sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota dieselin hinnan noustua voimakkaasti. Rahoitusriskien hallinta -osiossa sivulla 69 yhtiö toteaa:

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan vaihtelut heijastuvat sekä tuotantokalustossa käytettävien polttoaineiden hintoihin että ympäristönhuoltoalan tuotteiden hankintahintoihin öljypohjaisten raaka-aineiden kautta. Osassa jätehuollon asiakassopimuksista laskutusjaksot ja sopimusehdot ovat sellaiset, että hintoja ei pystytä korottamaan kuukausittain. Tämän vuoksi polttoaineiden hintojen kohoaminen saadaan siirrettyä palveluhintoihin viiveellä.

Vaikka Lassila & Tikanojan osinko on laskenut tilikauden 2019 jälkeen, osinkotuotto on silti houkutteleva. Tilikaudelta 2021 yhtiökokous päätti jakaa 0,46 euron osingon, jossa on nousua kuusi senttiä. Osinko vastaa 51 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta ja se on jo irronnut osakkeesta.

Osingon kokonaismäärä oli 17,5 miljoonaa euroa ja osakekannan markkina-arvo nykykurssilla ilman omia osakkeita on 423 miljoonaa euroa.

Nykyisellä 11,1 euron osakekurssilla osinkotuotto on kohtalaisen hyvä 4,1 prosenttia. Jos yhtiön tuloskunto säilyy tänä vuonna ohjeistuksen mukaisesti ennallaan, P/E-luvuksi nykykurssilla muodostuu maltillinen 12,3.

Maltillinen arvostus yhdistettynä vakaaseen liiketoimintaan tekee osakkeesta kiinnostavan. Osaltaan sijoittajalle tuo turvaa 66-83 miljoonan euron tasolla vuosina 2020-2021 ollut liiketoiminnan rahavirta.
Toki viime kauden investoinnitkin olivat merkittävät, yhteensä 72 miljoonaa euroa, josta yrityskauppojen osuus 31 miljoonaa.

Lassila & Tikanojaa on toimitusjohtanut vuodesta 2019 KTM Eero Hautaniemi.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>