Indikaattorit

Nyt alkoi rahahanojen kiristys euroalueella

Euroopan keskuspankki aloittaa taistelun inflaatiota vastaan.

Euroopan keskuspankki EKP päätti pitää ohjauskoron ennallaan, mutta viestitti nostavansa ohjauskorkoa heinäkuussa. Lisäksi keskuspankki aikoo lopettaa joukkovelkakirjojen APP-osto-ohjelman netto-ostot heinäkuun alusta.

EKP:n mukaan nopea inflaatio on luonut vaativan tilanteen. EKP:n neuvosto aikoo huolehtia siitä, että inflaatio palaa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Inflaatio kiihtyi toukokuussa taas huomattavasti lähinnä energian ja elintarvikkeiden nopean hinnannousun vuoksi. Taustalla oli osin sodan vaikutus.

EKP:n mukaan inflaatiopaineet ovat kuitenkin laajentuneet ja voimistuneet, ja monien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat voimakkaasti. Eurojärjestelmän tuoreiden asiantuntija-arvioiden perusskenaariossa inflaatio on arvioitu huomattavasti aiempaa nopeammaksi. Arvioiden mukaan inflaatio pysyy toivottua nopeampana vielä jonkin aikaa. Sen odotetaan kuitenkin hidastuvan, kun energiakustannusten nousu vaimenee, pandemian aiheuttamat toimitushäiriöt vähenevät ja rahapolitiikka normalisoituu.

Inflaatio-odotus aiempaa korkeampi

Tuoreissa asiantuntija-arvioissa inflaatiovauhti on arvioitu nopeammaksi kuin maaliskuisissa arvioissa: inflaation arvioidaan nyt olevan 6,8 prosenttia vuonna 2022 mutta hidastuvan sitten ja olevan 3,5 prosenttiin vuonna 2023 ja 2,1 prosenttiin vuonna 2024. Arviointijakson lopussa kokonaisinflaatio olisi siis hieman EKP:n neuvoston tavoitetta nopeampaa.

EKP:n mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa heikentää edelleen Euroopan ja koko maailman taloutta. Se häiritsee kaupankäyntiä, aiheuttaa materiaalipulaa ja pitää energian ja raaka-aineiden hinnat korkeina, mikä heikentää luottamusta ja vaimentaa talouskasvua varsinkin lyhyellä aikavälillä.

Talouskasvun jatkumiselle on keskuspankin mukaan kuitenkin hyvät edellytykset, sillä taloudellinen toiminta lisääntyy koko ajan, työmarkkinatilanne on vahva, taloutta tuetaan finanssipoliittisin toimin ja pandemian aikana on kertynyt säästöjä. EKP uskoo, että kasvun tämänhetkisten esteiden väistyessä taloudellisen toiminnan odotetaan taas piristyvän.

EKP:n neuvosto päätti päivitetyn tilannearvionsa pohjalta, että paluu tavanomaiseen rahapolitiikkaan voi jatkua. Rahapolitiikkaa harjoitetaan koko ajan joustavasti. Muutoksia tehdään asteittain aina tuoreimpien tietojen pohjalta, ja kaikki vaihtoehdot otetaan huomioon.

Omaisuuserien osto-ohjelma ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma

EKP:n neuvosto päätti, että netto-ostot omaisuuserien osto-ohjelmassa päättyvät heinäkuun alusta lähtien. Ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun ohjauskorkoja aletaan nostaa, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen, jotta likviditeettiä on tarjolla runsaasti ja rahapolitiikka pysyy oikein mitoitettuna.

Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. EKP:n mukaan erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

Jos pandemia aiheuttaa vielä hajautumista markkinoilla, pandemiaan liittyvän osto-ohjelman uudelleensijoituksia voidaan ohjata joustavasti eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin tarpeen mukaan.

Esimerkiksi Kreikan joukkolainoja voidaan EKP:n mukaan hankkia uudelleensijoitusten yhteydessä enemmänkin, jotta ostot eivät keskeydy ja vaikeuta rahapolitiikan välittymistä Kreikan taloudessa tilanteessa, jossa se toipuu edelleen pandemian vaikutuksista.

EKP:n ohjauskorkojen nostot alkavat

EKP:n neuvoston ennakoivan viestinnän mukaan tiettyjen edellytysten tulee täyttyä, ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. Tilannearvionsa perusteella EKP:n neuvosto totesi, että edellytykset koronnostolle täyttyvät.

EKP:n neuvosto suunnittelee siten nostavansa EKP:n ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä heinäkuun rahapolitiikkakokouksessa. Tällä kertaa EKP:n neuvosto päätti vielä, että perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,0 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 0,25 prosenttia ja talletuskorko -0,50 prosenttia.

Tarkoituksena on nostaa ohjauskorkoja uudelleen syyskuussa, ja tuolloin koronnoston suuruus riippuu keskipitkän aikavälin näkymien kehityksestä. Jos keskipitkän aikavälin hintavakausnäkymät pysyvät nykyisen kaltaisina tai heikkenevät, syyskuussa voidaan nostaa korkoja enemmänkin.

EKP:n neuvoston tämänhetkisen arvion mukaan tilanne edellyttää syyskuun jälkeenkin vielä vähittäisiä mutta jatkuvia koronnostoja.

EKP:n neuvoston tavoitteena on kahden prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Rahapolitiikan muutostahti riippuu siis EKP:n neuvoston kulloinkin saamista tiedoista ja siitä, miten se arvioi inflaation kehittyvän keskipitkällä aikavälillä.

Tie on auki korkojen nousulle

Hypon ekonomisti Juho Keskinen arvioi, että Euroopan keskuspankin kesäkuun kokouksen tuore päätös pitää ohjauskorkonsa toistaiseksi ennallaan oli odotettu. Samalla kuitenkin terävöitettiin viestiä tulevasta ohjauskoron nostosta, joka ajoittuu arvopapereiden osto-ohjelman loppumisen tienoille.

”EKP:n neuvosto mukaan ohjauskorkoa aiotaan nostaa 0,25 prosenttiyksiköllä heinäkuussa. Tiukemmille toimille on tarvetta ja niiden liiallinen lykkääntyminen saattaisi talouden lopulta toivottua haitallisempaan sakkaukseen, jossa hinnat kuitenkin uhkaisivat jatkaa nousuaan palkkainflaation vuoksi”, Keskinen pelkää.

Keskisen mukaan asuntolainan tyypillisin 12 kuukauden euribor-korko on ollut viimeksi yhtä korkealla kahdeksan vuotta sitten ja nousu on ollut todella jyrkkää.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa Twitterissä, että korot nousevat nyt nopeasti.

”EKP vahvisti, että koronnostot alkavat heinäkuussa, mutta tahti kiihtynee jo syyskuussa. Viimeistään nyt kannattaa kaikkien ottaa tosissaan myös ne skenaariot, jossa korot nousevat nopeammin”, von Gerich toteaa.

Kommentoi
Ylös
>