Arvo-osakkeet

Analyysi: Atria kasvaa hallitusti – osake palasi sijoittajan työpöydälle

Atrian kustannuspaineet jatkuvat, mutta yhtiö kykeni selvästi positiiviseen tulokseen heinä-syyskuussa. Investoinnit etenevät aikataulussa.

Konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn (vas.), Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi ja Atrian talousjohtaja Tomas Back esittelivät yhtiön tulosta Helsingissä. Heitä haastatteli viestintäjohtaja Hanne Kortesoja.

Atriassa on kesän jälkeen tapahtunut paljon. Suuruusluokaltaan 155 miljoonan euron Nurmon siipikarjatehdasinvestointi etenee aikataulussa. Tällä hetkellä on meneillään lattiapinnoitukset, väliseinien rakentaminen ja talotekniikan asennustyöt. Ruotsin Sköllerstan tehtaan yli 30 miljoonan euron laajennusinvestointi on edennyt taloteknisiin ja kaluston asennusten vaiheeseen.

Sköllerstan tehtaan laajennuksen on tarkoitus valmistua tuotantoon ensi vuonna, Nurmon uuden tehtaan vuonna 2024.

Muutoksia Suomen tuotantoon

Atria tiedotti 19.9. suunnittelevansa toimenpiteitä siipikarjaliiketoiminnan parantamiseksi Suomessa. Kehitysohjelman ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan Kangasalan Sahalahden tehtaan mahdollista sulkemista. Tehdas työllistää 130 henkilöä. Säästötavoite on viisi miljoonaa euroa vuodessa ja säästöjen arvioidaan toteutuvan loppuvuodesta 2024 lähtien.

Toisessa vaiheessa käynnistetään yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Nurmon siipikarjayksikössä. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on valmistautuminen uuden siipikarjatehtaan käyttöönottoon ja varautuminen työtehtävien ja toimintatapojen uudistumiseen. – Atria, pörssitiedote 19.9.2022

Toimialan koko kuva on se, että siipikarjan lihan kysyntä kasvaa nopeammin kuin niin sanotun punaisen lihan (sika, nauta) kysyntä. Kanan kysyntä on Suomessa jo ylittänyt sianlihan kulutuksen. Nurmon uusi tehdas lisää Atria Suomen siipikarjan tuotantoa noin 40 prosenttia.

Kustannusnousu jatkui

Samalla kun yhtiö sai aikaan merkittävää liikevaihdon kasvua hinnan korotuksilla, kustannusnousu nakersi bruttokatetta (kate muuttuvien kustannusten jälkeen) ja liiketulosta heinä-syyskuussa.

Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 13 prosenttia 439 miljoonaan euroon. Suomen kasvu oli toiminta-alueista kovinta, jopa 19 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi Suomessa kaikissa myyntikanavissa, erityisesti vähittäiskauppa-, rehu- ja Foodservice-kanavissa. Tämän lisäksi Atria Suomi on keskeinen lihan viejä. Konsernin viennin arvo vuodessa on noin 100 miljoonaa euroa.

Kolmoskvartaalilla vienti oli edellisvuotta parempaa erityisesti arvossa mitattuna. Yhtiö sai tammikuussa siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan. Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossin mukaan viennissä oli positiivista kehitystä Kiinan erikoistuotteissa. Samoin vienti Japaniin, Etelä-Koreaan, Tanskaan ja Ruotsiin sujuivat vähintään kohtuullisesti.

Atria Suomi on konsernin isoin liiketoiminta-alue ja tuloksentekijä. Ruotsin liikevoittomarginaali ylsi lähelle Suomen tasoa kolmoskvartaalilla. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 7-9/2022

Atria on saanut hinnan korotuksilla paikattua viimeisen rivin tulosta, sillä kustannusnousu tuotantopanoksissa on ollut laaja-alaista ulottuen tuottajahinnoista energiaan, pakkausmateriaaleihin ja logistiikkaan.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn tarkentaa, että tuottajahintojen nousu oli nopeinta kevättalvella, mutta tällä hetkellä volyymien tasaantuminen on hidastanut hinnankorotusmahdollisuuksia. Atria tilitti kolmannella neljänneksellä lihantuottajille yli 30 prosenttia korkeampia hintoja kuin vuosi sitten.

Atria Suomen Ala-Fossin mukaan tiukka tilanne jatkuu tilatasolla, sillä rehu-, sähkö- ja korkokustannukset ovat nousussa. Suomen Foodservice eli myynti ravintoloille ja suurkeittiöille kasvoi loppukesällä sekä volyymissa että arvossa mitattuna. Sen sijaan vähittäiskaupassa Atrian edustamien tuoteryhmien volyymi hieman supistui (-2,4 %) mutta arvo kasvoi (+3,7 %). Tämä johtui kulutuksen siirtymisestä Foodservice-markkinaan.

Valmisruokamarkkina kasvoi hyvää 7,3 prosentin tahtia arvossa mitattuna ja myös volyymi kasvoi.

Sekä Suomessa että Ruotsissa Atrian markkinaosuudet vähittäiskaupan tuoteryhmissä kehittyivät hyvin. Atrian toimittajaosuus vähittäiskauppamarkkinassa Suomessa on yhtiön arvion mukaan noin 25 prosenttia.

Ruotsi kykeni parantamaan lievästi tulostaan, vaikka siihen ei enää sisälly keväällä myyty Venäjän pikaruokaliiketoiminta, joka oli kannattavaa.

Kuluttaja muuttui varovaiseksi

Atria on huomannut muutoksen kuluttajakäyttäytymisessä kesän jälkeen.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muutoksessa. Inflaatio heikentää ostovoimaa ja myös ruoan ostoissa on siirtymää yksikköhinnaltaan kalliimmista tuotteista edullisempiin. Ruokailu kodin ulkopuolella mahdollisesti vähenee säästösyistä. – Juha Gröhn, Atria osavuosikatsaus

Gröhnin mukaan kuluvaa vuotta leimaavat inflaatio, kohoavat kustannukset ja hinnan korotukset. Hän näkee silti rohkaisevana, että yhtiö on pystynyt hallitsemaan talouttaan kohtuullisesti vaikeissakin olosuhteissa.

Ilman alkuvuoden hinnankorotustoimia tilanne voisi olla tukala.

Talousjohtaja Tomas Back kommentoi erityisesti sähkökustannusten olevan nousussa, mutta vaikutus tulokseen tulee vähitellen, koska yhtiö on suojannut sähköostojaan politiikkansa mukaisesti. Suojausaste seuraavien 12 kuukauden osalta on 80 prosenttia.

Backin mukaan korkokulut vähintään kaksinkertaistuvat ensi vuonna. Ne ovat olleet matalalla tasolla. Viime vuonna nettorahoituskulut olivat 4,9 miljoonaa ja tämän vuoden tammi-syyskuussa ainoastaan 1,9 miljoonaa euroa.

Korollinen velka kasvanut – tase on yhä terve

Konsernin korollinen velka on kasvanut investointien ja kohonneen käyttöpääoman myötä 256 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 191 miljoonasta. Samalla omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste ovat säilyneet vähintään tyydyttävällä tasolla, molemmat noin 50 prosentissa.

Tammi-syyskuussa 2022 Atrian investoinnit olivat 85 miljoonaa euroa ja koko vuoden taso kohoaa johdon mukaan yli 100 miljoonaan. Vielä ensi vuonna investointitaso säilyy korkeana palautuen sen jälkeen tyypilliselle, arviolta 50-60 miljoonan euron tasolle.

Sekä investoinnit että kohonnut käyttöpääoman tarve (varasto + myyntisaamiset – ostovelat) on rasittanut vapaata kassavirtaa. Toisaalta molempien vaikutus voidaan katsoa väliaikaiseksi. Käyttöpääoman kasvu vei myös liiketoiminnan rahavirran negatiiviseksi tammi-syyskuussa.

Sähkö- ja korkojohdannaisten arvonnousu on puolestaan nostanut osakekohtaisen oman pääoman 17,75 euroon.

Osake on jälleen kiinnostava

Atrian osakkeen kokonaistuotto on viiden vuoden aikajänteellä jäänyt lievästi negatiiviseksi, mutta ollut Helsingin pörssin elintarvikeyhtiöiden keskitasoa parempaa. Osakkeen suhteellinen tuottokehitys on parantunut huomattavasti viimeisten 12 kuukauden aikana.

Atrian osake on menestynyt 12 kuukauden jaksolla osinkoineen sekä pörssin yleiskehitystä että muita elintarvikeyhtiöitä paremmin, joskin kaikkien tuotto on jäänyt negatiiviseksi. Atrian kokonaistuotto on -11,4 prosenttia, seuraavina tulevat Apetit, OMX Helsinki -tuottoindeksi, Anora, Olvi, Raisio, Fodelia ja HKScan. Kuva: TradingView


Sijoittajan kannalta Atria on kiinnostava sijoituskohde, koska yhtiö on tehnyt toimenpiteitä kannattavuuden ja kilpailukykynsä eteen sekä investoimalla että hinnankorotuksin. Yhtiöllä on vahva brändisalkku useissa maissa ja sen tase on terve. Atria tekee myös vastuullisuustoimia, esimerkkeinä hiilipäästömerkinnät kana- ja possutuotteissa. Konsernin tapaturmataajuus on supistunut aikajaksolla 2017-2022.

Keskeisiä riskejä ovat investointien ja rakennejärjestelyiden onnistuminen, markkina-, ja kuluttajariskit, tuotantopanosten hintakehitys ja saatavuus, kyberturva ja informaatiovaikuttaminen sekä koronatilanteen kehitys ja mahdolliset eläintaudit.

Johdon mukaan osinkopolitiikassa ei ole muutoksia ja yhtiö piti myös kuluvan vuoden ohjeistuksensa ennallaan. Markkina-arvo nykyisellä osakemäärällä ja osakekurssilla 9,3 euroa on 262 miljoonaa euroa. Velaton arvo on vastaavasti 516 miljoonaa.

Vuonna 2022 Atria-konsernin oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna (49,2 miljoonaa euroa).

Kustannusten merkittävä ja nopea nousu sekä maailmanlaajuisen sianlihan kysynnän ja tarjonnan epätasapaino aiheuttavat epävarmuutta toimintaympäristössä vuonna 2022. Atrian vahva markkina-asema, pitkäaikainen panostus omiin tuotemerkkeihin ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit antavat kuitenkin edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös näissä markkinatilanteissa. – tulosohjeistus, ovk 26.10.2022

Viime tilikaudelta yhtiö maksoi osinkoa 0,63 euroa eli yhteensä 17,7 miljoonaa euroa. Osinkopolitiikkana (”varojenjako”) on 50 prosenttia tilikauden voitosta. Tilikauden 2021 raportoitu tulos oli kertaeristä johtuen negatiivinen, mutta oikaistu osakekohtainen tulos 1,27 euroa, joten osinkosuhde oikaistusta tuloksesta oli juuri puolet.

Tulosohjeistus kuluvalle vuodelle on laskeva mutta oikaistu tammi-syyskuun tulos (1,07 e/osake) on vertailujaksoa (1,01 e) parempi. Yhtiö tuskin nostaa osinkoa, mutta voi säilyttää sen 0,50-0,60 euron tasolla per osake – perustuen ohjeistukseen, voitonjakopolitiikkaan, taseeseen ja kertyneeseen tulokseen.

Se tarkoittaisi erittäin hyvää noin kuuden prosentin osinkotuottoa.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

1 kommentti
  • Erkki Vanhanen sanoo:

    Kun viljelijät ja alkutuotttajat kärvistelevät konkurssien partaalla ja oma palkka jää saamatta, nämä välistävetäjät paukauttavat henkeleitään jopa julkisuudessa kaikkien aikojen ennätystuloksilla. Kuulkaapa Atrian lisäksi Keskon pomojen hypetystä! S-ryhmän systeemi on sen verran ovelampi, että se kätkee huipputulokset osuuskunta-aatteen taakse. Kauppa se on, joka kannattaa! – Eikö yhtään hävetä?

  • Ylös
    >