Markkinakommentit

Minkälainen on seuraavan kymmenen vuoden tuottonäkymä osakemarkkinoilla?

Kokonaistuotto nojaa liikevaihdon kasvuun ja osinkoihin.

Takana on vahva kymmenen vuotta osakemarkkinoilla. S&P 500 -indeksin kokonaistuotto oli 2012-2021 peräti 16,6 prosenttia vuodessa. Indeksin pistelukema nousi keskimäärin 14,3 prosenttia vuodessa, mikä oli 279 prosenttia koko aikajaksolla. Osingoista sijoittaja sai vuosituottoa 2,3 prosenttia.

Kuluvan vuoden heikko kehitys on heikentänyt vuosituottoa. S&P 500 -indeksin kokonaisvuosituotto eli arvonnousu ja osingot vuodesta 2012 alkaen on nyt noin 14,5 prosenttia. 

Merkittävä osuus 2012-2021 korkeasta vuosituotosta selittyi arvostustason (P/E-kerroin) kohoamisella. Semper Augustus Investments Groupin sijoitusjohtaja Chris Bloomstranin laskelmien mukaan P/E-kertoimen nousu selitti vuosituotosta peräti kuusi prosenttiyksikköä. 31.12.2011 S&P 500 -indeksin P/E-kerroin oli 13,0. Kymmenen vuotta myöhemmin indeksin yhtiöistä maksettiin 22,9 kertaa tuloksen verran.

Yhtiöiden arvostuskertoimien nousu johtui elvyttävästä rahapolitiikasta ja erityisesti korkotason laskusta. Sijoittajien riskinottohalukkuus vahvistui kymmenen vuoden aikana. Kasvuyhtiöiden suosio kasvoi ja sijoittajia kiinnosti arvostuskertoimia enemmän yhtiöiden kasvunäkymät.

Yhtiöiden tuloskasvu oli vahvaa vuosina 2012-2021. S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakekohtainen tuloskasvu oli keskimäärin 8,0 prosenttia vuodessa ja 115,9 prosenttia koko aikajaksolla. Tuloskasvua selitti sekä liikevaihdon kasvu että kannattavuuden vahvistuminen. 

Yhtiöiden osakekohtainen liikevaihto kasvoi keskimäärin 3,4 prosenttia vuodessa. Kymmenen vuoden aikana liikevaihto kasvoi 48,8 prosenttia.

Nettomarginaalit vahvistuivat 4,1 prosenttiyksikköä 2012-2021. Aikajakson alussa nettomarginaali oli 9,2 prosenttia ja 2021 lopussa se oli peräti 13,3 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu ja nettomarginaalien vahvistuminen selitti S&P 500 -indeksin 2012-2021 kokonaistuotosta lähes puolet eli 44,6 prosenttia. Tuottoprosentteina se oli 7,4. 

3,1 prosenttiyksikköä kokonaistuotosta syntyi osinkotuotosta ja osakkeiden lukumäärän supistumisesta. Osakkeiden lukumäärän supistuminen johtui yhtiöiden omien osakkeiden osto-ohjelmista.

S&P 500 -indeksin kokonaistuoton lähteet 2012-2021.

Tämän hetken markkinatilanne on houkuttelevampi kuin viime vuoden lopussa

Tänä vuonna arvostuskertoimet ovat keskiarvoistuneet koronnostojen myötä. S&P 500 -indeksin P/E-kerroin tulosennusteilla on 17,2. Viimeisen 10 vuoden keskiarvo on 17,1. Arvostustaso on siis neutraali suhteessa viime vuosiin. 

Toisaalta korkeampi korkotaso huomioiden osakemarkkina näyttää edelleen haastavasti hinnoitellulta. 

Sijoittajat odottavat inflaation tasoittuvan ensi vuonna. Sen vuoksi yhtiöiden tuloksista ollaan valmiita maksamaan merkittävästi korkeampia kertoimia kuin aiemmin yhtä korkean inflaation aikakausina.

Osakemarkkina ei hinnoittele taantumaa, vaan kertoimet ovat tyypillisiä nousukaudelle. Edellisessä kolmessa taantumassa P/E-kertoimien pohja on löytynyt huomattavasti matalammalta tasolta, keskimäärin 9-14 väliltä. Tänä vuonna P/E kävi hetkellisesti 15-16 välillä, mutta on jälleen noussut osakekurssien kallistuessa.

S&P 500 -indeksin nettomarginaalit ovat laskeneet alkuvuoden lukemista. Vuoden alussa nettomarginaali oli 13,3 prosenttia. Viimeisen 12 kuukauden nettomarginaali syyskuun lopun lukujen mukaan oli 12,2 prosenttia.

Yleisesti ottaen arvostuskertoimien ja marginaalien lähtötilanne on sijoittajalle tulevien tuottojen näkökulmasta houkuttelevampi kuin se oli viime vuoden lopussa. Mutta toisaalta tilanne on yhä merkittävästi haastavampi verrattuna vuoteen 2011.

Seuraavan 10 vuoden kokonaistuotto on todennäköisesti merkittävästi matalampi

Jos oletetaan, että P/E-kerroin ja voittomarginaalit säilyisivät nykytasolla ja liikevaihdon kasvu olisi yhtä vahvaa kuin 2012-2021, niin S&P 500 -indeksin kokonaistuotto olisi noin kuusi prosenttia vuodessa seuraavan 10 vuoden aikana.

Silloin kokonaistuotto muodostuisi lähinnä liikevaihdon kasvusta ja osinkotuotosta. Lisäksi kuudesta prosentista 0,7 prosenttiyksikköä tulisi osakkeiden lukumäärän supistumisen ansiosta, jos omien osakkeiden ostot säilyisivät edellisen vuosikymmenen tasolla.

Liikevaihdon kasvuun liittyy tietysti myös paljon epävarmuutta, koska liikevaihdon kasvu on syklistä. Liikevaihdon kasvun on huomattu korreloivan vahvasti nimellisen bruttokansantuotteen kasvun kanssa.

Jos oletetaan, että nettomarginaalit laskisivat lähemmäksi viimeisen viiden tai kymmenen vuoden noin 11 prosentin keskiarvoa, niin vaikutus kokonaistuottoon olisi negatiivinen. Se tarkoittaisi noin prosenttiyksikön heikompia vuosituottoja eli noin viiden prosentin tuotto-odotusta.

Pessimistisemmässä skenaariossa aikajakson loppupuolella saattaisi olla taantuma tai haastava makrotalouden tilanne esimerkiksi korkotason tai inflaatioympäristön suhteen. 

Silloin vuosikymmenen vuosituotto saattaisi jäädä nollan tuntumaan tai maksimissaan pari prosenttia plussalle. Tuotto muodostuisi lähinnä osingoista.

Optimistisessa skenaariossa sekä nettomarginaali että P/E-kerroin nousisivat nykytasolta. Käytännässä siis aikajakson lopussa olisi vuoden 2021 kaltainen noususuhdanne, jossa sijoittajat olisivat valmiita maksamaan korkeita kertoimia ja yritykset onnistuisivat vahvistamaan kannattavuutta. Silloin noin 10 prosentin kokonaistuotto aikajaksolle olisi mahdollinen.

Eri skenaarioista huomataan, että taloussyklien vaikutus on merkittävä. Pidemmällä aikavälillä taloussyklien vaikutus kuitenkin tasoittuu.

S&P 500 -indeksin liikevaihdon kasvu on syklistä.
Kommentoi
Ylös
>