Talouden trendit

KKV: Luottoyhtiö rikkoi lakia tarjoamalla liian kalliita lainoja

Ku­lut­ta­ja-asia­mies vie luot­to­yh­tiö Bon­do­ran mark­ki­na­oi­keu­teen luot­to­jen hin­ta­sään­te­lyn rik­ko­mi­ses­ta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan Bondora on tarjonnut kuluttajille laissa sallittua kalliimpia luottoja. Luottoyhtiö on tarjonnut kuluttajille kolmea erillistä lisäpalveluksi nimettyä palvelua, joiden maksuja se ei ole laskenut mukaan luottokustannuksiin.

Palveluiden avulla kuluttaja voi muun muassa tehdä muutoksia maksuaikatauluun, maksaa luottoa ennenaikaisesti takaisin, saada ensisijaista asiakaspalvelua ja saada luoton hallinnointia koskevia viestejä.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että nämä ovat suoraan luottosuhteesta johtuvia kustannuksia ja siksi ne tulisi myös laskea luottokustannuksiksi, joiden enimmäismäärästä säädetään laissa. Bondoran hinnoittelumalli ylittää lain määräämän kustannuskaton.

Luottojen hintasääntelyn mukaan luoton kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle perittävää vuosittaista korkoa ei saa sopia 20 prosenttia suuremmaksi. Muiden luottokustannusten määrä ei saa missään tilanteessa ylittää 150 euroa vuodessa.

Luottokustannuksiin tulee laskea kaikki luotonantajan tiedossa olevat luottosuhteesta johtuvat kustannukset.

Bondoran näkemys on ollut, että kyse on hintasääntelyn ulkopuolelle jäävistä lisäpalveluista.

Marraskuuhun 2021 saakka Bondora on myös sopinut luoton koroksi nimeämästään kustannuksesta niin, että kulua on peritty koko luottosuhteen ajan alkuperäiselle luoton määrälle eikä jäljellä olevalle pääomalle. Kuluttaja-asiamies katsoo, että tällaisessa kulussa ei ole kyse lain tarkoittamasta luoton korosta, vaan muun luottokustannuksen kaltaisesta kulusta. Myös tällä menettelyllä Bondora on kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan rikkonut hintasääntelyä.

Kuluttaja-asiamies ei ole päässyt Bondoran kanssa käydyissä neuvotteluissa yhteisymmärrykseen asiassa. Siksi kuluttaja-asiamies hakee ratkaisua markkinaoikeudesta.

”Olem­me näh­neet jo mo­nen­lai­sia hin­noit­te­lu­mal­le­ja, joil­la luot­to­yh­tiöt sel­väs­ti pyr­ki­vät kier­tä­mään lain aset­ta­maa kus­tan­nus­kat­toa. Toi­vom­me saa­vam­me mark­ki­na­oi­keu­des­ta li­sää sel­vyyt­tä luot­to­jen lain­mu­kai­seen hin­noit­te­luun, jot­ta alan käy­tän­nöt saa­daan pa­rem­mal­le to­lal­le”, kertoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies on selvittänyt luottokustannuksia koskevia epäselvyyksiä aiemmin luottoyhtiö Blue Finance Suomi Oy:n kanssa. Markkinaoikeuden joulukuussa tehdyn päätöksen mukaan luoton saamiseen liittyvät maksut tulee laskea luottokustannuksiksi. Blue Finance Suomi oli rajannut luoton saamiseen liittyviä maksuja luottokustannusten ulkopuolelle ja siksi hinnoittelu ylitti lain mukaisen enimmäismäärän.

Bondoran tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse samantyyppisistä maksuista kuin Blue Finance Suomi Oy:n kohdalla-

Kommentoi
Ylös
>