Arvo-osakkeet

Sampo tarjoilee muhkeaa 5,7 prosentin osinkotuottoa – todellinen tuotto vielä korkeampi

Sampo julkisti torstaina tulosraportin, joka oli pettymys niin analyytikoille kuin sijoittajillekin. Lohtua omistajille tuo edelleen korkea osinkotuotto.

Torbjörn Magnusson Sampo konsernijohtaja
Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson. Kuva: Olli Häkkinen.

Finanssikonsernin tulos ennen veroja jäi loka-joulukuussa 390 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli lähes 1,2 miljardia euroa. Ilman satunnaisia eriä – jotka syntyivät Nordean osakkeiden myynnistä – ero oli kuitenkin pienempi. Ilman satunnaisiksi eriksi luokiteltuja kirjanpitovaikutuksia tulos ennen veroja oli 355 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 452 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa. Osakekohtainen tulos ilman satunnaisia eriä laski viime vuoden 0,55 eurosta 0,41 euroon.

Viimeinen vuosineljännes oli tulospettymys, sillä analyytikot odottivat keskimäärin 553 miljoonan euron tulosta ja 0,73 euron osakekohtaista tulosta.

Ilman sijoitustoiminnan tuottoja varsinaisen vakuutusliiketoiminnan underwriting-tulos vahvistui 304 miljoonaan euroon viime vuoden 297 miljoonasta eurosta. Ilman vertailukaudella raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 12 prosenttia.

Liiketoiminta-alueista Mandatumin tulos ennen veroja laski 18 miljoonaa euroon vuoden takaisesta 91 miljoonasta eurosta. Ilman konserniavustusta tulos ennen veroja laski 47 miljoonaan euroon vertailukauden 106 miljoonasta eurosta. Tuloksen lasku johtui realisoitujen voittojen pienenemisestä.

Ifin underwriting-tulos puolestaan kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta 985 miljoonaan euroon ja yhdistetty kulusuhde parani 80,3 prosenttiin. Tulosta tukivat bruttomaksutulon 7,2 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein ja edelleen vahvana jatkunut operatiivinen kehitys.

Sampo jatkaa taseen keventämistä

Sampo on ollut tunnetusti antelias osinkojen maksaja, eikä linja ole muuttumassa. Yhtiö on edelleen sitoutunut tehokkaaseen taseeseen, kertoo konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Sammon hallitus on viime vuosina moneen otteeseen yksinkertaistanut konsernin rakennetta. Konsernirakenteen muutoksista suurin on ollut Nordea-omistuksen myynti.

Yhtiö kertoi viime joulukuussa, että hallitus on aloittanut strategisen arvioinnin, joka koskee Mandatumia.

Arviointiprosessissa tarkastellaan laajalti eri vaihtoehtoja. Näihin vaihtoehtoihin kuuluu myös se, olisiko Mandatumin eriyttäminen konsernista esimerkiksi osittaisjakautumisen ja pörssilistautumisen myötä Sammon osakkeenomistajien edun mukaista. 

Yhtiö palauttaa vakuutustoiminnoistaan säännöllisesti kertyvää ylimääräistä pääomaa perusosingon muodossa. Muu ylimääräinen pääoma palautetaan lisäosinkojen tai omien osakkeiden takaisinostojen muodossa siltä osin kuin niitä ei käytetä liiketoiminnan kehittämiseen.

Vuodelle 2022 soveltaman osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta ilman satunnaisia eriä. Satunnaisilla erillä yhtiö tarkoittaa Nordean osakkeiden myynteihin liittyviä kertaluonteisia eriä, Topdanmarkin henkivakuutusliiketoiminnan myyntiä ja Nordaxin kirjanpitokäytännön muutosta osakkuusyhtiöstä käyvän arvon mukaan kirjatuksi sijoitukseksi vuonna 2022.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6,7 miljardia euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 1,78 miljardia euroa.

Omistajille 7,5 prosentin tuotto

Sammon osinkopolitiikan mukaisesti yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,60 euroa kullekin yhtiön osakkeelle. Osinkoon sisältyy 1,80 euron suuruinen osakekohtainen perusosinko sekä 0,80 euron suuruinen osakekohtainen lisäosinko.

Koska osakekohtainen tulos ilman satunnaisia eriä oli 2,41 euroa osakkeelta, ehdotettu osinko vastaa 108 prosentin voitonjakosuhdetta.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi niille osakkeenomistajalle, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22. toukokuuta rekisteröity osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 31. toukokuuta.

Lisäksi Sammon johto aikoo ehdottaa hallitukselle uutta, 400 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa, mikä vastaa noin 0,80 euroa osakkeelta.

Kun huomioidaan nämä kaksi 0,8 euron osakekohtaiset ylimääräisen pääoman palautukset, Sammolla on vielä ylimääräistä pääomaa noin 2,0 euroa per osake, josta valtaosa on sidottuna niin kutsuttuihin suoriin finanssisijoituksiin.

Sammon tulosraportti oli pettymys markkinoille ja osake laski 5,8 prosenttia perjantaina. Koska Sammon perjantain kurssinoteeraus oli 45,5 euroa, nousee osinkotuotto 5,71 prosenttiin. Jos osinkoon lisätään myös noin 0,8 euron omien osakkeiden ostot, nousee omistajien saama pääoman palautuksen tuotto 7,5 prosenttiin.

Onko Sampo jatkossakin osinkoyhtiö?

Sammon hallitus on päätynyt päivittämään konsernin osinkopolitiikkaa siten, että vähintään 70 prosentin suuruinen voitonjakosuhde lasketaan jatkossa operatiivisesta tuloksesta, aiemmin määrityksessä käytetyn nettotuloksen ilman satunnaisia eriä sijaan.

Muutoksen ei odoteta merkittävästi vaikuttavan osingon suuruuteen tai kehitykseen. Päivitys koskee tilikaudelta 2023 ja sen jälkeen maksettavia osinkoja.

Päivitetyn osinkopolitiikan mukaan Sampo tulee maksamaan vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti. Maksettava vuotuinen kokonaisosinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Yhtiö tulee säilymään siis jatkossakin anteliaana osinkoyhtiönä. Osinkopolitiikan lisäksi osingot riippuvat luonnollisesti tulevasta tuloskehityksestä. Sampo ei antanut tässä vaiheessa konkreettista arviota lähiajan näkymistään, mikä lisää epävarmuutta tulevien osinkojen kehityksestä.

Sammolla on edelleen ylimääräisiä pääomia jaettavaksi omistajilleen.

Kommentoi
Ylös
>