Kasvuosakkeet

Taaleri muuttui kansainväliseksi vihreän energian pääomarahastoyhtiöksi

Pörssiyhtiö Taaleri oli vielä pari vuotta sitten merkittävä varainhoitaja Suomessa. Yhtiö myi liiketoiminnan Aktialle keväällä 2021. Tänään Taaleri hoitaa laajaa pääomasijoitusten portfoliota käsittäen uusiutuvan energian rahastoja, kiinteistörahastoja, bioteollisuusrahaston ja -sijoituksia sekä takausvakuuttaja Garantian.

Kuukauden osake -analyysi: Taaleri

Keskeisin liiketoiminta. Taaleri hallinnoi 1,4 miljardin euron pääomia uusiutuvan energian liiketoiminnassa. Yhtiö on rakentamassa uutta 700 miljoonan euron uusiutuvan energian pääomarahastoa. Kuva: Taaleri, kuvapankki


Taaleri osti vakuutusyhtiö Garantian vuonna 2014 pääasiassa suomalaisilta työeläkevakuuttajilta 60 miljoonan euron kauppahinnalla.

Kevään 2021 kaupassa Taaleri puolestaan myi Aktia Pankille 124 miljoonalla eurolla varainhoitoliiketoimintansa, kuten Taaleri Varainhoito Oy:n ja Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n. Kirjoitimme kaupasta Aktian analyysissa 21.6.2022, ote:

Hallinnoitavia varoja siirtyi noin 4,4 miljardia euroa Taalerilta Aktian hoidettavaksi ja henkilöstöä noin satakunta. Toisin sanoen Aktian hallinnoitavat varat kasvoivat ilmoitushetken arvojen mukaisesti 10,4 miljardista 14,8 miljardiin euroon eli jopa 42 prosenttia.

Taaleri kirjasi kaupasta 111 miljoonan euron voiton. Yritysjärjestelyssä Taalerista siirtyi Aktiaan noin 100 henkeä ja Aktiasta Taaleriin viisi kiinteistö- ja infraliiketoiminnan henkilöä. Taaleri osti kaupan yhteydessä Aktian kiinteihin sijoittajan erikoissijoitusrahaston salkunhoidon sekä Aktia Infra I Ky -rahaston.

Jotain varainhoitoliiketoiminnan merkityksestä kertoo se, että vuoden 2020 lopussa Taalerin osakekannan markkina-arvo oli 230 miljoonaa euroa, seuraavan vuoden lopussa 317 ja viime vuoden lopussa 316 miljoonaa euroa, osakekurssin ollessa vastaavasti 11,2 euroa 31.12.2022.

Yhtiön osakemäärä oli vuoden vaihteessa vastaavasti 28,3 miljoonaa kappaletta ja tällä hetkellä se on 28,35 miljoonaa.

Toisin sanoen, myydyn varainhoitoliiketoiminnan kauppahinta vastasi 54 prosenttia yhtiön markkina-arvosta kauppaa edeltävän vuoden lopussa. Nykyinen pörssikurssi 10,4 euroa tekee markkina-arvoksi 295 miljoonaa euroa.

Taalerin sekä sijoitusyhtiö CapManin osakkeet ovat antaneet 10 vuodessa selvästi paremman kokonaistuoton kuin pörssin painorajoitettu OMX Helsinki Cap -yleisindeksi, kuvaajissa osingot mukana. Kuva: TradingView

Kauppaa seurasi voitonjako ja uusi strategia

Sijoittajalle konkreettinen alkupiste tutkia yhtiötä on osinko. Taaleri on maksanut osakekohtaista osinkoa tai pääoman palautusta viimeiseltä kolmelta tilikaudelta vanhimmasta uusimpaan 0,32; 2,20 ja 0,70 euroa osaketta kohden. Keskimmäiseen havaintoon, yhteensä 62,2 miljoonaa euroa, sisältyy myös Aktia-kaupan johdosta ylimääräinen varojen jako kesäkuussa 2021.

Yhtiökokous 13.4.2023 vahvisti tilikauden 2022 osingoksi 0,70 euroa, mikä tekee 96 prosenttia 0,73 euron osakekohtaisesta tuloksesta. Vastaavasti nykyiseen osakekurssiin (10,4 e) nähden osinkotuotto on erittäin hyvä 6,7 prosenttia. Osinko irtosi osakkeesta 14.4. ja se maksetaan 24.4.

Taalerin osinkopolitiikkana on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteiden täyttämiseen.

  • Taalerin strategisena kasvutavoitteena on 15 prosentin jatkuvien tuottojen kasvu. Vuonna 2022 toteuma oli 0,8 prosenttia.
  • Liikevoittomarginaalin tavoite on 25 prosenttia ja se ylittyi menneellä tilikaudella selvästi ollen 43,2.
  • Edelleen oman pääoman tuoton tavoite on vähintään 15 prosenttia. Toteuma oli 9,9.

Strategian keskiössä vihreät rahastot

Yhtiö nosti strategiansa keskiöön kestävän kehityksen vuonna 2021, kun se oli luopunut varainhoitoliiketoiminnasta.

Vuonna 2022 hallinnoimme jo kaikkiaan kahdeksaa pääomarahastoa, jotka ovat EU:n kestävän rahoituksen artiklan 9 tai 8 mukaisia pääomarahastoja eli ne joko edistävät kestävyysominaisuuksia tai tekevät vain kestäviä sijoituksia. – Taaleri, vuosikertomus 2022

Tästä hyvänä esimerkkinä on yhtiön hallinnoima SolarWind II -rahasto, jonka pääoma on 354 miljoonaa euroa ja joka hallinnoi ja kehittää 12 aurinko- ja tuulivoimakohdetta Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa. Rahasto on perustettu 2019 ja se saavutti tavoitekoon alkuvuonna 2021.

Rahaston osittain omistamien tuuli- ja aurinkopuistojen kapasiteetti oli viime vuonna noin 1 100 megawattia ja tuotettu energiamäärä 1,55 gigawattituntia.

Artikla 9:n mukaisia eli niin sanottuja tummanvihreitä rahastoja yhtiöllä ovat kaikki viisi uusiutuvan energian rahastoa Taaleri SolarWind II, Taaleri SolarWind I, Taaleri Tuulitehdas III, Taaleri Tuulitehdas II ja Taaleri Tuulirahasto IV. Samoin Taaleri Bioteollisuus I on tummanvihreä, kuten myös uusi käynnistettävä SolarWind III.

Nämä tekevät vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka esimerkiksi edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Lisäksi kiinteistöliiketoiminnan kaksi rahastoa, Taaleri Asuntorahasto VIII ja Taaleri Vuokrakoti, ovat artikla 8:n mukaisia. – vuosikertomus 2022

EU:n taksonomia määrittelee kriteerit ympäristön kannalta kestäviksi luokitelluille taloudellisille toiminnoille eli myös kestäville sijoituksille. ”Yllä oleva luokittelu kuvaa Taalerin hallinnoitavan varallisuuden osuuksia taksonomiassa luokiteltuihin taloudellisiin toimiin sekä näiden toimialojen kestävyyskriteerit täyttäviin sijoituksiin.” Kuva: Taaleri, vuosikertomus 2022

Hallinnoitavista 2,5 miljardin euron varoista merkittävin osa 1,4 miljardin euroa (2021: 1,2) oli vuoden lopussa uusiutuvaa energiaa. Kiinteistöliiketoiminnan hallinnoitavat varat olivat 0,8 miljardia (2021: 0,8). Bioteollisuus on varojen määrällä mitattuna pienin liiketoiminta, mutta sen suhteellinen kasvu oli nopeinta; hallinnoitavat varat nelinkertaistuivat reiluun 160 miljoonaan vuonna 2022.

Bioteollisuuden keskeinen sijoitus on Taaleri Bioteollisuus I -pääomarahasto, joka saavutti päättyneellä tilikaudella 100 miljoonan euron kokoluokan.

Rahaston ankkurisijoittajana toimii valtion omistama erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy, ja rahasto jatkaa varainkeruuta vuonna 2023. Taaleri Bioteollisuus I teki tilikauden lopussa kaksi ensimmäistä sijoitustaan, jotka ovat biohajoavia pakkausmateriaaleja valmistava Colombier sekä biopohjaisia palosuoja-aineita valmistava Nordtreat. – Taaleri, tilinpäätös 2022

Bioteollisuusliiketoimintaan kuuluu kanssasijoituksena Joensuuhun rakennettava bioteollisuuslaitos (Joensuu Biocoal), joka valmistaa torrefioitua biomassaa. Samoin kanssasijoituksena on Fintoil-mäntyöljyjalostamo, jonka toiminta käynnistyi syyskuussa Haminan satama-alueella.

Taalerin kilpailuetuja ovat integroitu työskentelytapa, asiantuntemus ja ainutlaatuinen tuotetarjonta eri omaisuusluokissa. Tämä tarkoittaa eri alojen osaamista (insinööri, finanssi, juridiikka) ja osaamisten, ideoiden, pääomien ja yrittäjyyden yhdistämistä hankekehityksen eri vaiheissa.

Yhtiöllä on hyviä onnistumisia varainhankinnasta hallinnoimiinsa rahastoihin. Strateginen jakelukumppani Suomessa on Aktia. Yhtiö tavoittelee myös uusia kansainvälisiä jakelukanavia ja uudisti myyntijohtoaan vuonna 2022.

Strategiset painopisteet ovat:

  1. Nostamme kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian toimintamme keskiöön
  2. Vahvistamme skaalautuvuutta kaikissa liiketoiminnoissamme
  3. Laajennamme pääomarahastojemme myyntiä ja jakelua
  4. Optimoimme pääoman tuottoa ja taseen käyttöä.

Viime ajan toimet

Taalerin merkittävin uusiin sijoituksiin liittyvä uutinen viime vuodelta oli kuudennen uusiutuvan energian rahaston Taaleri SolarWind III:n julkistaminen marraskuussa. Sen kokotavoite on jopa 700 miljoonaa euroa.

Rahasto tulee pohjautumaan 25–35 projektin hankekehitysportfolioon, jossa oli vuoden lopussa 20 hanketta. – toimitusjohtaja Peter Ramsay, vuosikertomus

Jos kaikki sen kohteet toteutuisivat, ne vastaisivat kolmen gigawatin sähköntuotantokapasiteettia. Taaleri Energia hallinnoi tällä hetkellä 1,8 gigawatin rakennusaikaisten ja operatiivisten tuuli- ja aurinkohankkeiden portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä. Vertailun vuoksi, Olkiluoto 3 -ydinvoimalan tuotantokapasiteetti on 1,6 gigawattia, ollen toki luonteeltaan tasaisempaa kuin tuuli- tai aurinkovoima.

Taaleri oli vuoden lopussa Suomen isoin tuulivoiman tuottaja 12 prosentin markkinaosuudella ja sen operatiivinen kapasiteetti oli noin 380 megawattia.

Samoin onnistumisiin kuuluu edellä mainittu ensimmäisen bioteollisuusrahaston lanseeraus ja varainkeruu. Ramsay on tyytyväinen myös Garantian operatiiviseen tulokseen, mutta Garantian sijoitustoiminnan tuotot olivat negatiivisia koronnoususta aiheutuneiden käypien arvojen laskun vuoksi.

Garantia tarjoaa luotto- ja takausvakuutuksia sekä kuluttajille (72 % takausvastuukannasta) että yrityksille (28 %). Yhtiön taseen mukainen oma pääoma oli vuoden lopussa 115 miljoonaa euroa, vakuutusmaksutulo viime vuonna edellisvuoden tasolla 25 miljoonassa ja vakuutustekninen kate nousi 13 miljoonaan euroon 11,5 miljoonasta.

Korvauskulut pysyivät vähäisinä. Suurin osa Garantian sijoitussalkusta, 88 prosenttia, on korkosijoituksia.

Kokonaisuus ja sijoittaja

Taaleri on laaja kokonaisuus, jonka hahmottaminen ei ole aivan yksinkertaista. Pääomarahastojen hallinnointi on yhtiön liiketoiminnan ytimessä. Yhtiöllä on myös itsellään sijoituksia niissä sekä muita sijoituksia.

Taalerin jatkuvat toiminnot sisältävät kaksi raportoitavaa segmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset.

Ensin mainittu jakautuu uusiutuvaan energiaan ja muihin pääomarahastoihin. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu puolestaan takausvakuuttaja Garantia.

Taaleri-konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella 2022 oli 61,0 miljoonaa euroa (72,6). Lasku johtui vakuutustoiminnan sijoitustuottojen laskusta +10,3 miljoonasta -8,5 miljoonaan. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot säilyivät hyvällä tasolla 18 miljoonassa.

Pääomarahastotoiminnan liikevaihto kasvoi 31 miljoonasta 42,6 miljoonaan euroon, eli 37 prosenttia. Liiketoiminnan jatkuvat tuotot nousivat lievästi 21 miljoonaan ja tuottopalkkiot 11,4:stä 19,4 miljoonaan.

Tuottopalkkioita kertyi Taaleri Datacenter Ky -kanssasijoituksen ja Taaleri Päiväkotikiinteistöt -rahaston irtautumisista yhteensä 7,0 miljoonaa euroa sekä uusiutuvan energian liiketoiminnoista 10,3 miljoonaa.

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos verojen jälkeen säilyi vakaasti 21 miljoonan euron tasolla. Nykyinen P/E-luku tästä laskettuna on maltillinen 14. Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 203 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste vahva 67 prosenttia.

Raportoitu liikevoitto oli jatkuvien liikevoittoa parempi ollen 27,0 miljoonaa (2021: 30,8) ja vastaten 43,2 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiö ei julkista lyhyen aikavälin näkymiä, mutta pitkän ajan taloudelliset tavoitteet kuvattiin edellä. Uusiutuvan energian hyvät kasvunäkymät luovat yhtiölle kasvuedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.

Riskit

Taalerin pääomarahastotoiminnan keskeiset riskit muodostuvat operatiivisista riskeistä, omiin hankesijoituksiin liittyvistä riskeistä sekä vähäisessä määrin luottoriskeistä.

Garantian keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriskit, sijoitusomaisuuden markkinariskit sekä regulaatioriskit. Asuntolainatakauksissa Garantia on riippuvainen yhteistyöstä jakelukumppaneiden kanssa. Garantian vakavaraisuus on vahva, ja sen riskiasema on pysynyt vakaana. – Taaleri, tilinpäätös 2022

Konsernin riskiasemaa helpottaa se, että 2,5 miljardin euron hallinnoitava varallisuus tuo hallinnointipalkkioiden muodossa vakaata kassavirtaa vuodesta toiseen. Myös Garantian vakuutusmaksutulo on luonteeltaan vakaata ja jatkuvaa.

Yhtiö on jonkin verran riippuvainen toimialojensa regulaatiosta eli sääntelystä. Euroopan parlamentti linjasi viime syyskuussa, että vuonna 2030 EU:n käyttämästä energiasta 45 prosenttia tulisi uusiutuvasta energiasta aiemman tavoitteen ollessa 32 prosenttia.

Rakennuskustannusten nousu heikentää energiahankkeiden kannattavuutta, mutta toisaalta energian hyvä hintataso parantaa sitä. Viime aikoina hintakehitys on vaihdellut. Myös kiinteistömarkkinoiden tilanteella on vaikutuksia Taaleriin, koska yhtiö hallinnoi reilun 800 miljoonan euron kiinteistörahastoja.

Taaleri on mielenkiintoinen kansainvälisillä kasvumarkkinoilla toimiva yhtiö, joka työllisti vuodenvaihteessa lähes 120 ammattilaista ja jonka strategian ytimessä ovat vastuullisuustyö, kestävä kehitys ja uusiutuva energia.

Analyysiyhtiö Inderes ennakoi yhtiön osingon kasvavan lähivuosina loivasti erinomaiselta nykytasoltaan.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös