Purmon IR-sivut

Analyysi: Purmon verrokeista ollaan valmiita maksamaan kovia kertoimia

Useat Purmon verrokit ovat viitoittaneet tietä omistaja-arvon luonnille hyvällä kannattavuudella ja vahvalla taseella.

Purmon sijoitustarinassa kietoutuvat yhteen vahva markkina-asema syklisellä toimialalla, perinteisen teollisuusyhtiön uudistumishalu sekä energiatehokkuus megatrendinä. Analysoimme huhtikuun alussa Purmon sijoitustarinan taustatekijöitä

Purmon liiketoimintaan vaikuttavat merkittävästi rakentamisen suhdanteet. Erityisesti Purmon radiaattoriliiketoiminnan volyymit ovat riippuvaisia asuntojen uudistuotannosta. Samalla pyrkimys energiatehokkuuteen tekee Purmon tuotteista aiempaa merkityksellisempiä. Purmo haluaa pois bulkkivalmistajan hankalasta asemasta ja pyrkii kasvattamaan ratkaisumyyntiä. Se tarkoittaa komponentteja suurempien kokonaisuuksien myyntiä etenkin energiatehokkuushankkeisiin.

Rakennusalaa muuttaa pitkällä aikavälillä digitalisaatio, jonka kehitys on ollut rakennustarvikealalla monia toimialoja hitaampaa. Purmo panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen tuodakseen markkinoille tuotteita, jotka ovat yhdistettynä verkkoon. Tähän pyrkii luonnollisesti jokainen differentiaatioon tähtäävä verrokki. Samalla on epäselvää haluaako tulevaisuuden kuluttaja säätää lattialämmitystä matkapuhelimella, onko kehityksestä tuotteiden valmistajille taloudellista hyötyä vai onko yhdistettävyys perusominaisuus.

Purmon yksi taloudellisista tavoitteista on kasvaa markkinoita nopeammin. Purmo ilmaisee vahvasti myös halunsa kasvaa yritysostoin, mutta tällä hetkellä yhtiön tase tuskin antaa mahdollisuuksia ainakaan suuriin yrityskauppoihin. Kannattavuutta yhtiö arvioi oikaistulla käyttökatteella ja yhtiö tavoittelee 15 prosentin käyttökatemarginaalia. Purmo pyrkii pitämään velkaantuneisuusasteen alle kolminkertaisena suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen.

Ensimmäisen vuosineljännes yli odotusten

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Purmo ylitti markkinoiden odotukset. Yhtiön kustannussäästöohjelma on edennyt viestittyä aikataulua nopeammin tuoden merkittäviä säästöjä. Purmon Climate Products & Systems, 80 prosenttia liikevaihdosta, onnistui säilyttämään absoluuttisen kannattavuustason huolimatta liikevaihdon 13 prosentin laskusta. Toimitusjohtaja John Peter Leesi enteili, että radiaattoreiden jyrkkä 23 prosentin volyymilasku, vahvaa vertailukautta vastaan, oikenisi vuoden toisella puoliskolla. Jakelukanavien ylivarastot ovat yhtiön mukaan pääosin purkautuneet.

Yhtiön ratkaisumyyntiin keskittyvän Climate Solutions segmentin myynti kasvoi kaksi prosenttia. Kasvua vaimensi vertailukauden valtiontukien siivittämä vahva myynti. Ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa oli täysimääräisesti mukana Purmon hankkima Thermotech-liiketoiminta, mikä kohensi tämän vuoden myyntilukuja. Ratkaisumyynnissä yhtiö otti askeleita Ranskassa, jossa Italiassa toimivaksi todettu konsepti kasvoi vauhdikkaasti. Purmo odottaa sille relevantin ratkaisumyyntimarkkinan kasvavan kuusi prosenttia vuodessa seuraavan viiden vuoden aikana.

Purmon strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma on hyvässä vauhdissa ja se auttoi yhtiötä ylläpitämään kannattavuutta. Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä Purmo saavutti 12,1 miljoonan euron suuruiset säästöt käyttökatetasolla mitattuna, tavoitellessaan 20 miljoonan euron vaikutusta tämän vuoden loppuun mennessä. Sijoittajan on kuitenkin hyvä huomioida, että ratkaisumyynnin vauhdittaminen voi vaatia yhtiöltä tulevina vuosina investointeja aina osaamisesta markkinointiin.

Purmon liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kehitys vuosineljänneksittäin.

Kokonaisuudessaan yhtiön myynti ja oikaistu käyttökate laskivat 10 ja 9 prosenttia viime vuoteen nähden. Positiivista oli käyttökatemarginaalin nousu useamman vuosineljänneksen jatkuneen laskun jälkeen. Käyttökatemarginaali nousi 12,5 prosenttiin, lähemmäksi Purmon 15 prosentin tavoitetasoa. Hybridilainan nosto laski yhtiön velkaantuneisuuden 2,5-kertaiseksi suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen jälkeen Purmo sai päätökseen vetäytymisen Venäjältä sovittuaan liiketoimintojen myynnistä.

Yhtiö on nostanut hintojaan raaka-ainehintojen nousun tahdissa ja talotekniikka-alalle tyypillisesti hinnankorotukset realisoituvat kuukausien viiveellä. Lähikvartaaleilla Purmolle voi olla myönteistä, kun edullisemmin tuotantokustannuksin valmistetut tuotteet realisoidaan korkeammalla hinnalla. Keskipitkällä aikavälillä on mielenkiintoista nähdä, laskevatko myyntihinnat, kun raaka-aineiden hinnat normalisoituvat. Tukkuliikkeet eivät tyypillisesti halua hintojen laskevan, koska se laskee liikevaihtoa ja aiheuttaa haasteen olemassa olevan varaston kanssa.

Purmon arvoa voi hahmottaa sen verrokeista

Purmon valmistamien tuotteiden kysyntään vaikuttavat suhdanteet. Vaihtelevaan kysyntään on vastaamassa moninainen joukko kilpailijoita, ja alalla tuskin on valmistuskapasiteetista pulaa. Purmon liikevaihdosta 93 prosenttia tulee Euroopasta, minkä vuoksi sijoittajan kannattaa tehdä vertailu eurooppalaisiin yhtiöihin. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu Purmon tärkeimmät pörssilistatut kilpailijat ja verrokit sekä niiden keskeisimmät tunnusluvut vuodelta 2022. Vaikkei Purmolla ole merkittävää liiketoimintaa Yhdysvalloissa, vertailuun on lisätty myös amerikkalainen Watts Water Technologies kuvastamaan kuinka sijoittajat arvostavat nettovelatonta, kannattavaa ja vuosien ajan kohenevaa talotekniikan yhtiötä Yhdysvalloissa.

Purmon pörssilistatut kilpailijat ja verrokit sekä niiden keskeisimpiä tunnuslukuja vuodelta 2022.

Englantilainen Stelrad on Purmon vakavin kilpailija radiaattoreissa, Purmon perinteisessä ydinliiketoiminnassa. Stelradin omien arvioiden mukaan se on kasvattanut markkinaosuuttaan radiaattoreissa viime vuosina (17,7 % vuonna 2018 vs. 18,4 % vuonna 2021). Stelrad keskittyy puhtaasti radiaattoreihin ja pyrkii olemaan tuotekategorian kustannusjohtaja. Viime vuonna tehdyn yritysoston myötä Stelrad luultavasti tulee haastamaan Purmon ykkösaseman radiaattoreissa.

Stelrad listautui Lontoon pörssiin vuoden 2021 lopussa 215 pennin hintaan. Nyt osakkeella käydään kauppaa 45 prosenttia alempana. Tämä vertautuu Purmon noin 40 prosentin kurssilaskuun vuoden 2021 elokuusta, jolloin Virala Acquisition Company ja Purmo ilmoittivat sulautumisesta. Purmo uskoo pärjäävänsä Stelradille laajemmalla radiaattorivalikoimalla ja tarjoamalla asiakkaalle eri vaihtoehtoiset tavat luovuttaa lämpöä.

Verrokkeihin nähden Purmon strategia on yhtenevin sveitsiläisen Arbonian kanssa. Merkittävä osa Arbonian liikevaihdosta tulee radiaattoreista, mutta se valmistaa myös ovia. Arbonia pyrkii laajentumaan kokonaisvaltaiseksi talotekniikan toimittajaksi, mikä käsittäisi niin ilmanvaihdon, lattialämmityksen, lämpöpumput kuin akkujärjestelmät. Arbonian talotekniikkadivisioonan liikevaihto oli noin 650 miljoonaa euroa vuonna 2022 Purmon 900 miljoonan euron liikevaihtoon verrattuna. Arbonian markkinaosuus radiaattoreissa on noin seitsemän prosenttia.

Kolmas Purmon merkittävä sveitsiläinen kilpailija on Zehnder. Sen noin 800 miljoonan euron vuosimyynnistä 45 prosenttia on radiaattoreita ja loput pääasiassa ilmanvaihdon tuotteita. Zehnder kasvoi viime vuonna yritysostojen tukemana ja orgaaninen kasvu oli Purmon tapaan seitsemän prosenttia. Radiaattoreiden myynti kasvoi viisi prosenttia.

Turkkilaisella Eliginkanilla on 10 prosentin osuus Euroopan radiaattorimarkkinoista ja loput 40 prosenttia markkinoista on jakaantunut pienempien toimijoiden kesken. Lisäksi Purmon tärkeimmillä asiakkailla, talotekniikan tukkuliikkeillä, on tyypillisesti tahtotilana kasvattaa omien tuotemerkkien myyntiä. Radiaattoritkaan eivät ole tästä poikkeus. Esimerkiksi Onniselle private label -radiaattorit valmistaa tsekkiläinen Korado. 

Radiaattorivalmistajien markkinaosuudet Euroopassa ja Turkissa. Lähde: Stelrad.

Lattialämmityskategoriassa suomalainen Uponor on yksi Purmon monista kilpailijoista. Purmon ja Uponorin tarinat kietoutuvat mielenkiintoisella tavalla yhteen Saksassa. Vuonna 2012 Purmo, tuolloin Rettig, osti saksalaisen Hewingin tuotannon ja liiketoiminnot Uponorilta, joka oli päättänyt keskittyä PEX-a muoviputkiteknologiaan. Hewing valmisti PEX-c teknologian putkia. Jälkikäteen katsottuna kauppa oli mahdollisesti Uponorilta virhe, koska Purmon ostama teknologia on sittemmin kasvattanut markkinaosuuttaan. 

Uponoria kosiskeli huhtikuussa belgialainen Aliaxis, joka ilmoitti aikomuksestaan tehdä Uponorista julkisen käteisostotarjouksen. Aliaxisin mukaan Uponor ei keskisuurena toimijana pysty hyödyntämään mittakaavaetuja ja panostamaan tuotekehitykseen. Uponor käytti vuonna 2022 tuotekehitykseen kuusi miljoonaa euroa (2,2 % liikevaihdosta), kun merkittävästi pienempi Purmo käytti tuotekehitykseen 6,1 miljoonaa euroa. 

Uponorin pääomistajan, Oras Investin mukaan 45 prosentin preemiolla ilmaistu ostoaie ei kuitenkaan kuvasta yhtiön todellista arvoa. Uponoriin kohdistuva kosiskelu kertoo, millainen arvo tuotekategorian markkinajohtajalla voi olla teolliselle ostajalle. 

Omistusrakenne ja velkaisuus osakekurssin jarruina

Vuonna 2022 Purmon liikevaihdon kehitys jäi joiltakin osin kilpailijoitaan jälkeen. Tätä selittää Purmon vahva markkina-asema itäisessä Euroopassa ja kilpailijoiden yritysostot. Oikaisujen vuoksi Purmon tuloskehityksestä on vielä vaikea tehdä tarkkoja päätelmiä suhteessa kilpailijoihin. Oikaistulla liikevoitolla laskettuna Purmo on edullinen, mutta oikaistu tulos heikkeni viime vuonna ja jatkoi 28 prosentin pudotuksessa myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Velkaantuneisuuden huomioivalla EV/EBITDA luvulla tarkasteltuna Purmo on samanhintainen kuin yhtä kannattava Arbonia ja huomattavasti kannattavampi Zehnder.

Purmon osakekurssi sai hetkeksi tuulta alleen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen jälkeen. Ansaitakseen nykyistä korkeammat kertoimet Purmon on kuitenkin parannettava kannattavuuttaan ja kevennettävä velkataakkaansa. Sen verrokit ja kilpailijat ovat huomattavasti vähemmän velkaantuneita, mikä on syklisellä alalla etu. Lisäksi sijoittajat luultavasti odottavat suhteellisen tuoreelta pörssiyhtiöltä pidempiaikaisia näyttöjä strategian toteutuksesta. Purmon pörssitaival on kestänyt vasta reilun vuoden ajan.

Purmon omistusrakenne on verrattain keskittynyt. Rettig Group omistaa 61,8 prosenttia ja Virala Oy 15,2 prosenttia osakkeista. Lisäksi muiden pienempien, pitkäaikaisilta omistajilta vaikuttavien omistusosuus on noin 10 prosenttia. Näin ollen ainoastaan alle 13 prosenttia osakkeista on vapaan kaupankäynnin kohteena. Se rajoittaa omistajien lukumäärää ja osakkeen vaihtoa. 

Vaikka Purmon omistajamäärä kasvoi vuoden aikana lähes sadalla 3268 osakkeenomistajaan, yhtiön omistusrakenne voi olla yksi arvostusta jarruttavista tekijöistä. Keskittyneen omistuksen vuoksi suuret eläkevakuuttajat ja muut institutionaaliset sijoittajat eivät joko halua tai pysty hankkimaan suurempaa määrää osakkeita. Esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö Varma on Uponorin kolmanneksi suurin omistaja 4,2 prosentin omistusosuudella ja Purmon neljänneksi suurin omistaja 2,3 prosentin omistusosuudella. Yksityissijoittajalle tällainen tilanne voi kuitenkin olla pitkällä aikavälillä enemmän mahdollisuus kuin uhka.

Purmo maksaa 36 sentin osakekohtaisen osingon, mikä tarkoittaa noin 4,3 prosentin osinkotuottoa. Suhteessa viime vuoden 85 sentin oikaistuun osakekohtaiseen tulokseen osingonjakosuhde on 42 prosenttia. Ensimmäinen puolikas osingosta irtosi 13.4. ja toinen erä irtoaa syyskuun puolivälissä. Yhtiön politiikkana on maksaa 40 prosenttia nettotuloksesta osinkona huomioiden yhtiön taloudellisen aseman ja kasvumahdollisuudet.

Näkymiä nostetaan mutta kurssikehitys hajanaista

Talotekniikka-alan yhtiöt ovat nauttineet viime vuodet suotuisasta myynnin kehityksestä. Purmon ja muiden edellä mainittujen yhtiöiden liikevaihto oli viime vuonna selvästi niiden pitkän aikavälin trendin yläpuolella. Useimmat taloteknisten tuotteiden valmistajat odottavat myynnin pysyvän tänä vuonna samalla tasolla kuin edellisvuonna.

Purmo toisti näkymät kuluvasta vuodesta ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ja odottaa oikaistun käyttökatteen pysyvän viime vuoden tasolla. Purmo ei ohjeista liikevaihdon kehitystä. Useat Purmon amerikkalaiset verrokit ovat nostaneet näkymiään tai tarkentaneet ohjeistustaan ylemmäksi. Yllä mainittu Watts nosti kannattavuusnäkymiään mutta piti liikevaihto-ohjeistuksen ennallaan. Watts toimii pääasiassa Yhdysvalloissa. Samoin ovat tehneet esimerkiksi pumppuvalmistaja Pentair ja vedenlämmittimiä valmistava A. O. Smith

Uudiskohteissa talotekniikka asennetaan rakennusprojektin viimeisissä vaiheissa. Talotekninen asennustoiminta on siten jälkisyklistä suhteessa uudisrakentamiseen. Kun rakentamisen volyymit ovat laskusuunnassa, amerikkalaisyhtiöiden päivitykset ovat mielenkiintoisia. Purmon liikevaihdosta 43 prosenttia muodostuu uudisrakentamisesta ja 84 prosenttia asuinrakentamisesta. Onkin mahdollista, että näemme Purmolta ja sen verrokeilta heikentyviä lukuja vielä jatkossa. Koska osakemarkkinat heijastelevat tulevaisuutta, kurssinousun maksimoidakseen sijoittajan on ostettava syklisen yhtiön osakkeita ennen kuin merkit reaalitalouden käänteestä yltävät uutisiin.

Purmon ja sen verrokkien kurssikehitys viimeisen vuoden aikana.

Vuoden aikajänteellä Purmon ja sen kilpailijoiden osakekurssit ovat kehittyneet vaihtelevasti. Heikoiten ja parhaiten ovat pärjänneet sveitsiläiset Arbonia ja Zehnder, jonka  osakekurssi on mielenkiintoisesti noussut kuluvan vuoden aikana yli 36 prosenttia viime vuoden pohjanoteerauksesta. Purmon ja Stelradin osakekurssit ovat lähellä alhaisinta noteeraustaan sitten listautumisen. Watts ja Zehnder ovat suoriutuneet kolmen vuoden aikajänteellä parhaiten, tuottaen molemmat lähes 120 prosenttia. Niitä yhdistävät korkea oman pääoman tuotto ja matala velkaantuneisuus. Se on yksinkertainen kaava myös Purmolle. 

Kirjoittaja omistaa Purmon osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös