Sijoittaminen

Pörssin näennäiskauppa on kiellettyä osakkeiden hintojen kurssimanipulointia

Sijoittajalle saattaa tulla houkutus vedättää osakkeen hintaa ylöspäin kaupankäynnillä itsensä kanssa. Tällainen näennäiskauppa on kuitenkin rikos.

Finanssivalvonta haluaa kiinnittää kaupankävijöiden huomiota siihen, millaiset kaupat voivat olla näennäiskauppoja ja täyttää markkinoiden manipuloinnin tunnusmerkistön.

Näennäiskauppojen valvonta on Finanssivalvonnan markkinoiden väärinkäytösvalvonnan yhtenä painopistealueena vuonna 2023.

Mutta mikä on näennäiskauppaa?

Esimerkkejä on kaksi.

Ensinnäkin näennäiskauppa eli niin sanottu wash trade tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kaupankävijä käy kauppaa itsensä kanssa kauppapaikalla, kuten Helsingin pörssissä. Tällöin kaupankävijän antamat osto- ja myyntitoimeksiannot toteutuvat kauppapaikalla keskenään kaupaksi joko kokonaan tai osittain.

Näennäiskaupalla tarkoitetaan myös tilannetta, jossa sama henkilö on toteutuneessa kaupassa sijoituspäätöksen tekijänä sekä osto- että myyntipuolella. Siten esimerkiksi tilanteet, joissa henkilö tekee sijoituspäätöksen kaupassa sekä itsensä että myös omistamansa yhtiön tai perheenjäsenensä puolesta valtakirjalla, voivat olla näennäiskauppoja.

Näennäiskauppa on rikos

Markkinoiden manipulointi on määritelty markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 12 artiklassa ja kielletty asetuksen 15 artiklassa.

Markkinoiden manipuloinnilla tarkoitetaan muun muassa kauppoja ja toimeksiantoja, jotka antavat tai todennäköisesti antavat vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja markkinoille rahoitusvälineen kysynnästä, tarjonnasta tai hinnasta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen markkinoiden manipuloinnin kielto koskee kaikkia arvopaperimarkkinoilla toimivia riippumatta siitä, onko kyseessä ammattimaisesti toimiva taho vai sijoitustoimintaa harjoittava yksityishenkilö.

Finanssivalvonta voi määrätä näennäiskaupoista hallinnollisen seuraamusmaksun tai tehdä tutkintapyynnön poliisille. Markkinoiden manipulointi on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Myös markkinoiden manipuloinnin yritys on rangaistavaa.

Rikosoikeudellinen rangaistus voi olla sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta, ja jos kyse on törkeästä markkinoiden manipuloinnista, enintään neljä vuotta vankeutta.

Salkunrakentaja kävi läpi vuonna 2021 kaikki Suomessa annetut markkinoiden manipulointiin liittyvät käräjäoikeuksien tuomiot vuosilta 2015–19. Tilastoista ilmenee, että Suomessa on näiden viiden vuoden aikana tuomittu markkinoiden manipulointiin liittyen yhteensä vain kuusi ihmistä. Tuomituista yksi sai maksettavakseen päiväsakkoja, viisi muuta taas tuomittiin lyhyisiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin.

Miksi näennäiskauppa on kiellettyä?

Syyt pörssin manipuloinnin kieltämiselle ovat selvät.

Finanssivalvonnan mukaan markkinoiden manipulointia koskevan sääntelyn tarkoituksena on edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja vahvistaa sijoittajien luottamusta arvopaperimarkkinoihin ja niillä toimiviin osapuoliin, sekä turvata se, että markkinatoimijat voivat toimia samoilla ehdoilla ja saman tiedon perusteella.

Näennäiskaupan harhaanjohtavuus syntyy Finanssivalvonnan mukaan siitä, että muut markkinatoimijat olettavat kaupan tapahtuneen kahden toisistaan riippumattoman osapuolen välillä, jotka ovat tehneet sijoituspäätöksensä toisistaan erillään. Näennäiskaupassa näin ei tosiasiassa näin tietenkään ole tapahtunut.

Pörssin tulee toimia niin, että pörssissä kauppaa käyvät sijoittajat voivat luottaa markkinoilta saatavissa olevaan informaatioon ja siihen, että siellä toteutetut kaupat ovat oikeita ja aitoja. Osakkeiden toteutuneet hinnat ja kaupankäynnin volyymit ovat yksi osa sitä informaatiota, jota sijoittaja hyödyntää sijoituspäätöksiä tehdessään.

Finanssivalvonnan mukaan näennäiskauppa lisää keinotekoisesti rahoitusvälineen kaupankäyntivolyymiä luoden harhaanjohtavaa kuvaa kysynnästä ja tarjonnasta, mikä korostuu erityisesti vähän vaihdetuilla osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä.

Näennäiskauppa saattaa myös vaikuttaa rahoitusvälineen hintaan. Hintamuutos ei ole kuitenkaan edellytys markkinoiden manipuloinnin tunnusmerkistön täyttymiselle.

Lähde: Finanssivalvonta.

Kommentoi
Ylös
>