Yrittäjyys

Etlan tutkimus: Persoonallisuus selittää menestymistä yrittäjänä

Etlan tutkimuksen mukaan persoonallisuudella on väliä.

Terhi Maczulskij ETLA
Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij.

Talouskasvun, työllisyyden ja innovaatiotoiminnankin näkökulmasta on tärkeää ymmärtää yritysten toimintaa ja yleisemmin yrittäjyyttä: kenestä tulee yrittäjä ja mitkä tekijät selittävät yrittäjänä menestymistä.

Persoonallisuus on yksi henkilön työmarkkinamenestystä selittävä tekijä.

Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij ja Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Jutta Viinikainen tarkastelivat tutkimuksessaan kuuden eri persoonallisuuspiirteen yhteyttä yrittäjyyteen ja yrittäjänä menestymiseen. Nämä persoonallisuuspiirteet olivat neuroottisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sosiaalisuus, vihamielisyys, itsevarmuus ja tunnollisuus.

Yrittäjillä piirteistä korostuu juuri itsevarmuus. Henkilöt, joilla on korkeampi itsevarmuus siirtyvät todennäköisemmin palkkatyöstä yrittäjäksi. Muiden persoonallisuuspiirteiden välillä ei havaittu tutkimuksessa merkittäviä eroavaisuuksia.

Itsevarmuus selittää myös menestymistä yrittäjänä.

Yrittäjät, joilla on korkeampi itsevarmuus, lopettavat yrittäjänä toimimisen muita epätodennäköisemmin. Toisaalta ulospäinsuuntautuneisuus ja sosiaalisuus lisäävät myös todennäköisyyttä lopettaa yrittäjänä. Korkeampi itsevarmuus on yhteydessä kuitenkin jopa 6–20 prosenttia korkeampiin yrittäjätuloihin ja työn tuottavuuteen.

Tutkimuksen aineistona on ollut suomalainen kaksosille suunnattu kyselyaineisto, jonka avulla on voitu seurata henkilöiden työuria 20 vuoden ajan. Terhi Maczulskij’n mukaan nyt saadut Suomea koskevat tulokset ovat samankaltaisia myös aiemmissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa.

”Yrittäjyyden on tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä niin sanottuun korkeampaan minäpystyvyyteen, eli uskoon omiin kykyihinsä ja jopa liialliseen itseluottamukseen. Näitä piirteitä voidaan kehittää yli yksilön elinkaaren. Koska itsevarmuuteen liittyvät persoonallisuuspiirteet ovat yhteydessä yrittäjyyteen, niiden kehittämisellä voidaan parhaimmillaan edistää yrittäjäaktiivisuutta yleisemminkin väestössä. Tällä voi puolestaan olla positiivisia pitkän aikavälin vaikutuksia koko kansantalouteen”, Maczulskij toteaa.

Persoonallisuus on myös aiemmissa tutkimuksissa noussut yhdeksi olennaiseksi työmarkkinamenestystä selittäväksi tekijäksi.

Eila Heikkinen tutki väitöskirjatutkimuksessaan yrittäjän persoonallisuutta ja sen yhteyttä yrityksen kasvuun.

Niin sanotun viiden faktorin mallia eli Big Five -teoriaa käytetään yleisesti persoonallisuudenpiirteiden tutkimuksessa. Siihen perustuva PK5-testi on Suomen oloihin standardoitu persoonallisuustesti ja sen mukaan yrittäjien persoonallisuus poikkeaa ratkaisevasti muun väestön persoonallisuudesta.

Heikkisen tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat elämyshakuisempia, rohkeampia, luottavaisempia, joustavampia, itsevarmempia, kärsimättömämpiä ja asiakeskeisempiä kuin vertailuväestö.

Suomalaisilla yrittäjillä on selkeä tavoite yritystoiminnan suhteen ja yritysten kasvuhalu on suuri; 57 prosenttia vastaajista halusi, että yritys kasvaa. Lisäksi yrittäjän kasvumotivaatio on tärkeämpi yrityksen kasvuun vaikuttava tekijä kuin ympäristö tai toimialan kasvu. Vastaajista 62 prosenttia oli sitä mieltä että yritys kasvaa riippumatta toimialan kasvusta ja 69 prosenttia ei pitänyt ympäristötekijöitä kasvun esteenä.

Lisäksi persoonallisuudenpiirteiden sekä kasvustrategian välinen yhteys tuli selkeästi esille, toisin sanoen erilaiset henkilöt toteuttavat erilaisia strategisia vaihtoehtoja. Persoonallisuudenpiirteillä oli yhteys myös kasvumotivaatioon, yrittäjän taitoihin sekä yrityksen tulokseen.

Kommentoi
Ylös
>