Osakeanalyysit

Panostaja-analyysi: Grano ja Hygga palautuivat – CoreHW:hen satsataan

Panostaja julkaisi helmi-huhtikuun osavuosituloksen 2.6.2023. Liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia ja liikevoitto parani kolmessa neljästä sijoituskohteesta.

Sijoitusyhtiö Panostaja näkee merkittävän kasvumahdollisuuden sijoituskohde CoreHW:ssa, jonka lisärahoituksesta yhtiö kertoi maaliskuussa. Kuva: CoreHW

Haastattelimme pörssiyhtiö Panostajan talousjohtajaa Antti Kauppilaa ja sijoitusjohtajaa Niko Skyttää 14.6.2023.

Niin paino- ja markkinointipalvelujen Grano, terveydenhuollon Hygga kuin elektroniikan suunnitteluyhtiö CoreHW kykenivät kaikki 7-9 prosentin kasvuun helmi-huhtikuun kvartaalilla verrattuna samaan jaksoon 2022.

Toiminnanohjausjärjestelmiä toimittava Oscar Softwaren liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Yhtiöön kohdistui maaliskuussa tietoturvahyökkäys, joka vaikutti kertaluonteisesti heikentävästi sekä kasvuun että kannattavuuteen.

Grano on Panostajan suurin sijoituskohde ja tytäryhtiö. Kuva: Panostaja, ovk Q2/2023

Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila on kannattavuuden osalta erityisen tyytyväinen Granoon ja Hyggaan.

Painotuksemme tällä tilikaudella on selvästi ollut liiketoiminnan kannattavuuden parantamisessa ja olemme onnistuneet viemään kannattavuusparannuksia eteenpäin kaikissa sijoituskohteissamme – erityisen merkittävästi Granossa myyntikatetoimenpiteiden edetessä kohti tavoitteita. Granossa myös kasvu on ollut hyvällä tasolla, ja kysyntätilanne on säilynyt kokonaisuudessaan edelleen vakaana.

Hyggassa olemme tehneet valtavasti töitä klinikkatoiminnan kannattavuuden nostamiseksi toimialan henkilöstösaatavuushaasteiden paineessa, ja uuden toimitusjohtajan johdolla jatkettu työ on alkanut tuottaa hyviä tuloksia. – Tommila, Panostajan ovk

Hyggan toimitusjohtajana aloitti yhtiön chief digital officerina aiemmin työskennellyt Christoffer Nordström joulukuussa 2022.

Kauppila on Hyggaan tyytyväinen

Panostajan talousjohtaja Antti Kauppila on niin ikään tyytyväinen Hyggan kehitykseen kakkoskvartaalilla.

Kauppila muistuttaa, että resurssisaatavuus hoitohenkilökunnan osalta oli todella haastavaa vuonna 2022 erityisesti ostopalveluissa, mutta tällä hetkellä niin privaattiklinikka kuin Helsingin kaupungille toimitettava ostopalvelutoiminta toimivat järkevästi.

Haluamme parantaa kasvuvauhtia Hyggan ohjelmistoliiketoiminnassa. Ruotsissa Örebron läänissä toimii Hygga Flow:n mallilla jo 4-5 klinikkaa tilikauden loppuun mennessä. Pyrimme saamaan mukaan myös muita läänejä. Uutena avauksena meillä on kehityshanke Hygga Flow:n hyödyntämiseksi radiologiayksiköissä sairaalaympäristössä, ja viemme hanketta eteenpäin yhteistyössä belgialaisen sairaalan kanssa.

Kauppila kertoo, että Suomen liiketoiminta Hygga Flow:ssa on melko vakaata ja järjestelmää käyttää yli 100 hoitohuonetta pääasiassa suun terveydenhuollossa. Mallissa koko klinikan resurssikäyttö on joustavaa ja asiakkaan odotusaika lyhyt.

Tuottavuutta ja asiakaskokemusta edistää se, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon yhdellä käyntikerralla, ja henkilöstö voi kiireettömästi keskittyä kliiniseen työhön. – Kauppila

Kasvua on Suomessa hidastanut johdon mukaan hyvinvointialueiden järjestäytyminen. Belgian aiesopimuksesta Kauppila muistuttaa, että Hygga Flow:lla on merkittävä arvopotentiaali radiologian sovelluksissa, joissa kalliiden ja niukkojen hoito- ja laiteresurssien saatavuuden optimoinnilla voidaan ajaa suuria hyötyjä.

Hygga Flow:n tiimi on noin kymmenen henkeä käsittäen ohjelmisto-, liiketoiminta- ja myyntihenkilökuntaa. Valtaosa Hyggan vajaan sadan hengen organisaatiosta on Helsingin klinikan hoitohenkilöstöä. Samoin liikevaihdosta isoin osa tulee klinikalta ja ostopalveluliiketoiminnasta.

Vertailukelpoinen liiketulos parani niin Hyggassa, Oscar Softwaressa kuin Granossa, jonka vertailukauteen taulukossa sisältyy SokoPro -myyntivoitto 9,4 miljoonaa euroa. Kuva: Panostaja, ovk Q2/2023

Oscar Softwaressa on tehty ja tehdään toimia täyteen ohjelmistoalustan pilvisiirtymään pääsemiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Kehitys on ollut johdon mukaan hyvää, mutta tietoturvahyökkäys haittasi kehitystä ja söi resursseja ydinliiketoiminnasta maaliskuussa.

Olen kuitenkin ylpeä Oscar Softwaren tiimistä, joka venyi hankalassa tilanteessa hienosti ja minimoi haitat asiakkaillemme. Jatkamme luonnollisesti toimenpiteitämme tietoturvan jatkuvaan parantamiseen niin Oscar Softwaressa kuin kaikissa sijoituskohteissamme. – Tapio Tommila, ovk 2.6.2023

Grano sai tervehdytettyä myyntikatteen

Kannattavuudessa konsernin ehdoton valopilkku oli Grano, jonka oikaistu liikevoitto parani helmi-huhtikuussa 0,8 miljoonaan euroon oltuaan vuosi sitten vastaavalla jaksolla -0,7 miljoonaa. On huomattava, että Grano myi vuosi sitten erittäin kannattavan SokoPro -liiketoiminnan ja hakee nyt kannattavuutta ikään kuin uudelta pohjalta.

Granossa on keskitytty vahvasti kannattavuuden palauttamiseen. Viime tilikaudella Grano kärsi hinnoittelun heikkoudesta, mutta nyt myyntikate on palautettu terveeksi. – Kauppila

Kauppila muistuttaa, että materiaalikustannuksissa inflaatiopaineet ovat hellittäneet, mutta ulkopuolisissa palveluissa niitä on yhä. Tuotelinjoista hyvää kehitystä on ollut digipainamisessa, suurkuvassa, markkinointilogistiikassa ja digipalveluissa.

Perinteinen offset-painaminen ja rakentamisen painotuotteet ovat haastavammassa tilanteessa ja voivat kärsiä markkinatilanteesta jatkossakin. Kauppila kertoo, että Vantaan vuosi sitten avatulla painotehtaalla on yhä potentiaalia ja kapasiteetti ei ole täysin käytössä.

Yhtiöllä on hyvä johto ja strategia. Tuotannon optimointi kuuluu Granon strategiaan jatkossakin. – Kauppila

Samoin Grano 360 -konseptia kehitetään, koska yhtiöllä on asiakkaina isoja brändejä, jotka voisivat parhaassa tapauksessa käyttää yhtiön palveluja laajemmin.

Granon ”supertehdas” Vantaan Koivuhaassa kokoaa yhteen erillään olleita toimintoja, joita yhtiöllä oli paljon lukuisten yritysostojen jäljiltä. Tehdas pyrkii hiilineutraaliuteen vuonna 2030. Kuva: Panostaja, tiedote 10.2.2023

CoreHW:lla on mahdollisuus kansainväliseen kasvuun

CoreHW:n suunnittelupalvelujen projektiaktiviteetti säilyi helmi-huhtikuussa hyvänä, mutta tiettyjen vaativien projektien kannattavuutta heikensi niiden etenemisen hitaus.

Yhtiön liiketoiminta käsittää radiotaajuus (RF) -mikropiirien ja antennien suunnittelu- ja konsultointipalveluita, sillä on oma IP-portfolio (immaterial property) ja yhtiö kehittää myös omaa sisäpaikannustuoteperhettä.

Panostajassa CoreHW:n kohdevastaava on Niko Skyttä. Panostaja kertoi maaliskuun liiketoimintakatsauksen yhteydessä myöntävänsä CoreHW:lle lisärahoitusta kansainväliseen kasvuun. Tuoreessa osavuosikatsauksessa yhtiö toteaa:

Katsauskaudella yhtiö sai huomattavan lisäsijoituksen, millä tavoitellaan CoreHW:n sisätilapaikannusratkaisuihin suunnatun oman tuoteperheen kaupallistamisen merkittävää vahvistamista; Panostajan uuden pääomalainan (2,2 milj. euroa) ja Business Finlandin tuotekehityslainan yhdistelmänä panostetaan kaupallistamiseen ja tuotekokonaisuuden kehittämiseen lähes 4 miljoonan euron lisärahoituksella. – Panostaja, ovk 2.6.2023

Antti Kauppila kertoo, että mikropiirien suunnittelussa syntyy tuoteinnovaatioita ja nämä projekteista syntyvät immateriaalioikeudet säilyvät CoreHW:lla.

Ne kumuloivat paitsi omaa suunnittelupalvelujen myyntiä myös omaa tuotekehitystä. Toistaiseksi liikevaihto tulee suunnittelupalveluista pääasiassa isoille kansainvälisille asiakkaille.

Henkilökunnan jakauma on hieman samankaltainen kuin Hyggassa. Kasvuliiketoiminta työllistää noin 10 henkeä ja suunnittelupalvelut insinöörivetoisesti yli 60. Osaksi tekninen henkilöstö tekee sekä suunnittelua että oman tuotteen kehitystä.

Lisärahoitus kohdentuu muun muassa rekrytointeihin niin kansainväliseen myyntiin, myynnin tukeen kuin hankintaketjun hallintaan.

Oma tuoteperhe perustuu bluetooth-pohjaiseen sisätilapaikannukseen koostuen lokaattorilaitteesta ja antennilevystä, paikannustägeistä ja ohjelmistosta, asiakastarpeesta riippuen. Käyttökohteet vaihtelevat esineiden paikannuksesta ihmisten paikannukseen.

CoreHW kertoo kotisivuillaan tarkemmin tuotteistaan ja niiden käyttökohteista, esimerkiksi prototyyppien testaamiseen soveltuvasta evaluation kit:stä. Toimitusjohtajana on perustajiin kuuluva Nokia-taustainen Tomi-Pekka Takalo. Kuva: CoreHW

Niko Skyttä valaisee asiaa:

Kun sisätiloissa tarvitaan tarkkaa paikannusta hankalissa olosuhteissa ja löydetään järkevä hintapointti, tällöin CoreHW:n ratkaisuille on erityisesti tilausta.

Esimerkkejä ovat potilaan paikannus sairaalan hoitohuoneessa, ihmisten liikkuminen ja ostokäyttäytyminen kaupassa sisällä sekä työkalujen sijainnin seuranta rakentamisessa.

Bluetoothin kilpailevana teknologia sisätilapaikannuksessa (jossa GPS ei tule kyseeseen) on Skytän mukaan UWB eli ultra wideband, mutta sen haasteena on hinta. Hän näkee CoreHW:n teknologian voittajana toimialalla, jossa kysyntä on heräämässä eritoten Pohjois-Amerikassa.

CoreHW pyrkii olemaan sisätilapaikannuksen järjestelmätoimittajien keskeinen komponenttitoimittaja. Tavoitteena on saada sopimuksia maaliin tämän kalenterivuoden aikana. Panostaja odottaa CoreHW:n komponenttituotteilta ”merkittäviä myyntivolyymeja” tilikaudella 2024.

On hienoa, kun meillä on korkean teknologian puolijohdeosaamista Suomessa ja saa olla kehityksessä mukana. – Niko Skyttä

Mahdollisina riskeinä kehitykselle Skyttä näkee järjestelmätoimittajien aikasiirtymän, markkinakysynnän ja asiakasymmärryksen. Kansainvälinen sisätilapaikannus on joka tapauksessa heräämässä ja Panostaja haluaa olla kehityksessä vahvasti mukana.

Muita keskeisiä lisäsijoituksia yhtiö ei ole viime kvartaaleina tehnyt.

Sijoituskohteiden lähiajan näkymät tyydyttäviä

Kaikkiaan Panostajan johto näkee lyhyen aikavälin näkymät kaikissa neljässä keskeisessä sijoituskohteessa tyydyttävinä, kun kolme kuukautta sitten Oscar Softwaren ja CoreHW:n näkymät olivat hyvät.

Emoyhtiön tase on vahva ja nettovelaton. Yrityskaupoista Tapio Tommila toteaa:

Vaikka yrityskauppamarkkinoilla toteutuneiden kauppojen määrä on laskenut huipputasoilta, on markkinassa erilaisia keskusteluja käynnissä melko aktiivisesti ja uusia hankkeita käynnistetään. Edelleen kuitenkin myyjien korkeat hintaodotukset paikoin jarruttavat kauppojen toteutumista. Jatkamme osaltamme aktiivista uusien yritysostomahdollisuuksien kartoittamista kohdetoimialoillamme. – Panostaja, ovk 2.6.2023

Panostajan johtoa yhtiökokouksessa helmikuussa 2023. Vasemmalta talousjohtaja Antti Kauppila, kehitysjohtaja Minna Telanne ja sijoitusjohtaja Niko Skyttä. Kauppila jatkaa yhtiön palveluksessa enintään marraskuulle ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Kuva: Henri Elo

Kirjoittaja omistaa Panostajan osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös