Markkinakommentit

Nämä ovat amerikkalaisen varainhoitajan sijoitustärpit

Yhdysvaltojen ja Japanin osakemarkkinoilla on houkuttelevia mahdollisuuksia.

Amerikkalainen varainhoitaja T. Rowe Price oli yksi niistä harvasta sijoitustalosta, joka ei viime vuoden lopulla ennustanut Yhdysvaltoihin taantumaa kuluvalle vuodelle. Yhtiö arvioi silloin, että taantumahuolet ovat ylimitoitettuja. Ennuste on tähän mennessä käynyt toteen. Yhdysvaltojen taloudellinen aktiviteetti vahvistui alkuvuoden aikana. 

T. Rowe Price julkaisi vastikään puolivuosikatsauksen markkinanäkymistään. Yhtiö myönsi katsauksessa, että se on ollut viime aikoina jopa karhumainen tulevan markkinakehityksen suhteen.

Vuoden toisen puoliskon kehitystä se pitää kuitenkin vaikeasti arvioitavana. Siksi se kehottaa hajauttamaan sijoituksia aiempaa monipuolisemmin.

T. Rowe Price nosti hiljattain amerikkalaisten osakkeiden allokaation neutraalille tasolle. Se johtui positiivisista tulosyllätyksistä. Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauskausi on osoittautunut odotettua vahvemmaksi Yhdysvalloissa. Factsetin keräämän aineiston mukaan raportoineista yhtiöistä 79 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden keskimääräisen osakekohtaisen tulosennusteen, ja 65 prosentin liikevaihto on ollut ennakoitua korkeampi. 

T. Rowe Pricen analyytikot huomauttavat, että kasvuosakkeet ja erityisesti teknologiasektori on yltänyt vahvoihin tuloksiin ja tekoälyn kehitys on ruokkinut näkymiä. Lisäksi teollisuuden alan yhtiöt sekä tietyt muut sykliset toimijat ovat ylittäneet odotukset. Niiden liiketoimintaa on tukenut muun muassa kysynnän kasvu muutaman suuren Yhdysvaltain valtion menohankkeen ansiosta.

Yhdysvaltojen vahva työmarkkina ja pandemia-aikana kertyneet säästöt ovat tukeneet kysyntää Yhdysvalloissa. Toisaalta inflaatio-odotukset ovat olleet jälleen noususuunnassa vahvistuneiden talousnäkymien myötä. T. Rowe Price arvioi, että inflaatio saattaa jäädä tilapäisesti 3-4 prosentin tasolle, joka on korkeampi kuin Yhdysvaltain keskuspankin inflaatiotavoite. 

Pienyhtiöindeksi on houkuttelevasti hinnoiteltu

T. Rowe Price pitää monien muiden tavoin tekoälyä hyödyntävien yhtiöiden osakkeita houkuttelevina sijoituskohteina. Se arvioi, että tekoälyn kehityksen myötä investointeja allokoituu muun muassa puolijohdevalmistajiin ja pilvitallennuspalveluihin. Yhtiön analyytikot odottavat, että vahvoista teknologiayhtiöistä tulee entistä vahvempia, koska tekoälyohjelmistojen korkeat kustannukset antavat kilpailuetua suurille toimijoille.

Varainhoitaja suosii indeksitasolla markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä. Suurten amerikkalaisosakkeiden kehitystä kuvaavan S&P 500 -indeksin arvostustasoa, P/E-lukua, se pitää haastavana. Sitä vastoin markkina-arvoltaan pienten osakkeiden kehitystä kuvaava S&P 600 -indeksi on edullisesti arvostettu suhteessa historiaan. 

Markkina-arvoltaan suurten ja pienten osakkeiden arvostustasoero on tällä hetkellä niin suuri, että se on vaikea jättää huomioimatta epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. S&P 500 -indeksin P/E -luku analyytikoiden tulosennusteilla on 19,3. S&P 600 -indeksin P/E-luku on 14,3. 

Markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeet ovat herkempiä suhdannevaihteluille, mutta viimeaikaisten makrotilastojen perusteella mainittu arvostustasoero ei ole perusteltu.

Euroopan talousnäkymä aiempaa heikompi

T. Rowe Price suosii myös reaaliomaisuuteen liittyviä sijoituskohteita. Niistä se pitää houkuttelevimpina luonnonvara-alan yhtiöitä, REIT-yhtiöitä sekä metalli- ja kaivosalan yrityksiä.

Se arvioi, että kansainvälisistä osakemarkkinoista erityisesti Japani on hyvä sijoituskohde. Japanilaisten yhtiöiden tuloskasvu on ollut vahvaa. Myös pidemmän aikavälin faktorit kuten yritysten hallintoon ja pääomien allokointiin liittyvät tekijät näyttävät aiempaa paremmilta sijoittajan näkökulmasta. Lisäksi Japanin osakemarkkinoiden arvostustaso on matala.

T. Rowe Price on aiempaa varovaisempi Euroopan osakemarkkinoiden kehityksen suhteen, vaikka eurooppalaisten yhtiöiden tuloskasvu on ollut viime aikoina S&P 500 -indeksin yhtiöiden tasolla. Sijoitustalon mukaan öljyn hinnan kallistuminen heinäkuussa sekä helleaallot aiheuttavat lisäkustannuksia energian suhteen, mikä heikentää talouskasvunäkymiä.

Yhtiö on myös varovainen Kiinan osakemarkkinoiden osalta. Tietyt Kiinan makrotilastot ovat olleet pettymyksiä lähiaikoina. 

Kommentoi
Ylös
>