Purmon IR-sivut

Analyysi: Purmo puolustaa kannattavuuttaan vaikeassa suhdanteessa

Purmon ja sen kilpailijoiden volyymit ovat laskeneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Aktiivinen sopeuttaminen tukee kannattavuutta.

Purmon sijoitustarinaa on viime vuosineljännekset hallinnut rakentamisen suhdannekehitys. Lähes 60 prosenttia sen liikevaihdosta tulee uudisrakentamisesta ja asuinrakentamisen osuus liikevaihdosta on noin 80 prosenttia. Purmo ja sen eurooppalaiset kilpailijat ovat kärsineet voimakkaasti laskevista volyymeistä. 

Vaikeassa markkinaympäristössä Purmon kokenut johto on kuitenkin onnistunut hyvin tasapainoilemaan myynnin ja kannattavuuden välillä.

Yhtiön päämarkkinoilla asuntorakentamisen näkymät eivät ole tällä hetkellä ruusuiset. 

Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa asuntoaloitukset ovat noin puolittuneet. Saksassa rakennuslupien määrä väheni lähes 30 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

Suomessa rakennuslupia myönnettiin maalis-toukokuussa 4 033 asunnolle, joka oli peräti 70 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myönnettyjen rakennuslupien määrän vähentyminen kiihtyi edellisestä tarkastelujaksosta ja rakennuslupien volyymi laski alle aloitettujen rakennushankkeiden.

Suomen rakennusmarkkinoilla on nähty jyrkkä käänne heikompaan.

Rakennusyhtiö YIT:n mukaan asuntorakentamisen kysyntä alkaa vähitellen elpyä vuoden jälkipuoliskolla. Purmolle tärkeiden Itä-Euroopan asuntomarkkinoiden YIT näkee elpyvän ja elpymisen jatkuvan vuoden jälkipuoliskon aikana.

Suunnittelutoimisto Sitowise, joka toimii pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa, näkee asuntorakentamisen heikkouden olevan pitkäkestoisempi kuin on aikaisemmin odottanut. 

Suhteellinen kannattavuus piti toisella vuosineljänneksellä

Purmo julkisti toisen vuosineljänneksen tuloksen 19.7. Yhtiön liikevaihto laski neljänneksen. Purmon strategisen kasvualueen Climate Solutions-divisioonan myynti laski 32 prosenttia osin Italiassa supistuneiden tukiohjelmien seurauksena. Paneeliradiaattoreiden volyymit heikentyivät 34 prosenttia toisella vuosineljänneksellä eli lasku kiihtyi ensimmäisen vuosineljänneksen 23 prosentista.

Purmon toimitusjohtajan, John Peter Leesin, mukaan tukkuliikkeiden ylisuuret varastot ovat pääosin normalisoituneet, joten miinusmerkkiset numerot voidaan nähdä kysynnän ja yhtiön tekemien valintojen yhteistuloksena. 

Myönteistä vuosineljänneksellä olivat suhteellisen kannattavuuden säilyminen hyvällä tasolla ja niin kutsutun Accelerate PG -ohjelman (APG) edistyminen suunniteltua ripeämmin. Ohjelma pitää sisällään niin kasvuhankkeisiin, hinnoitteluun, hankintaan kuin tuotantoon liittyviä toimenpiteitä. Purmo tavoittelee toimilla noin 20 miljoonan euron käyttökatevaikutusta tämän vuoden aikana. 

Yhtiö piti ennallaan kuluvan vuoden ohjeistuksen, jossa se odottaa saavuttavansa noin 93 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen viiden prosentin vaihteluvälillä suuntaan taikka toiseen.

Purmon liikevaihdon ja oikaistun käyttökatteen kehitys vuosineljänneksittäin.

Tehostamisen tuloksena Purmon työntekijämäärä on viimeisen vuoden aikana laskenut noin 14 prosenttia. Purmo on lisäksi käynnistänyt konsultaatioprosessin paneeliradiaattoritehtaan tulevaisuudesta Belgiassa tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi uuteen kysyntäympäristöön.

Vuosineljänneksen lopussa Purmolla oli kassassa käteistä lähes 100 miljoonan euron edestä. Purmo nosti helmikuussa 60 miljoonan hybridilainan ja sen jälkeen yhtiön kassa on ollut noin kaksinkertainen tavanomaiseen tasoon verrattuna. Vaikeassa suhdannetilanteessa likviditeetti tuo turvaa ja voi tarjota mahdollisuuden tehdä pieniä yritysostoja. 

Toisella vuosineljänneksellä Purmon korkokulut kasvoivat viidestä miljoonasta seitsemään miljoonaan euroon. Kolmen miljoonan euron nettotulokseen nähden tämä on merkittävä kuluerä ja käyttökate antaa aiempaa heikomman kuvan yhtiön tuloksentekokyvystä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön osakekohtainen tulos oli noin 40 prosenttia edellisvuotta matalampi.

Eurooppalaisilla talotekniikkayhtiöillä vaikeaa

Purmon yksi pääkilpailijoista, englantilainen Stelrad, julkisti ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen elokuun puolivälissä. Yhtiön myynti laski 6,2 prosenttia, mutta yritysostot poislukien lasku oli lähes 13 prosenttia. Yhtiön myynti kotimarkkinalla, mikä oli noin 45 prosenttia myynnistä, säilyi vertailukauden tasolla. Stelradin volyymit laskivat 3,2 prosenttia, mutta vertailukelpoinen volyymipudotus oli 15,7 prosenttia.

Yhtiö odottaa myyntivolyymien pysyvän vaimeana vuoden loppuun saakka, mutta uskoo myyntikatteen paranevan alhaisemman teräksen hinnan ja energiakustannusten takia. Viime vuoden puolivälissä tehdyn yritysoston ansiosta Stelrad kertoo nousseensa paneeliradiaattoreiden markkinajohtajaksi Euroopassa, noin kaksi prosenttiyksikköä Purmon edelle. Purmon liikevaihdosta hieman alle puolet on paneeliradiaattoreita.

Sveitsiläisen Zehnderin radiaattoriliikevaihto laski kymmenen prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja volyymin lasku oli yhtiön mukaan merkittävä. Toisen sveitsiläisen kilpailijan, Arbonian, LVI-divisioonan liikevaihto laski 16 prosenttia, mutta liikevaihtoa ylläpiti muiden tuotteiden kuin radiaattoreiden hyvä kehitys. Molemmat yhtiöt ovat Purmon tapaan ryhtyneet toimenpiteisiin tuotantokapasiteetin pienentämiseksi.

Purmon kilpailijoita voimakkaampi volyymilasku kielii yhtiön pyrkimyksestä pitää kiinni aiempaa korkeammasta hintatasosta. Vaarana on, että kilpailun, jakelijoiden ja volyymilaskun aiheuttama paine johtaa lopulta myöhästyneeseen reagointiin hinnoittelussa markkinaosuuksien kustannuksella.

Amerikkalaiset talotekniikka-alan jätit, kuten Carrier, Lennox International, A.O. Smith, Pentair ja Masco, ylittivät analyytikoiden odotukset toisella vuosineljänneksellä. Osin odotuksiin päästiin laskevalla liikevaihdolla, mutta tulokset kehittyvät pääsääntöisesti myönteisesti. Suuri osa edellä mainituista yhtiöistä nosti ohjeistustaan kuluvalle vuodelle.

Lämpöpumppujen kysyntä on säilynyt korkeana. Purmo myy hankkimiaan lämpöpumppuja pääasiassa Emmeti-brändillä.

Tuoteportfolioltaan lähimmäksi Purmoa sijoittuvan Watts Water Technolgiesin myynti nousi toisella vuosineljänneksellä hieman yli prosentin. Osakekohtainen tulos kasvoi lähes kymmenen prosenttia. Ensimmäisen vuosipuoliskon myynti oli kuitenkin kolmen prosentin laskussa ja osakekohtainen tulos seitsemän prosenttia edellisvuotta pienempi.

Radiaattorimyynnistä eniten riippuvaisten Purmon ja Stelradin osakekurssit ovat viimeisen vuoden ajan kehittyneet heikoiten. Zehnderin ja Arbonian osakekursseja voinee kannatella muiden tuoteryhmien kohtuullinen kehitys. Lähimmistä verrokeista ainoana, pääasiassa Yhdysvaltain markkinoilla toimivan Wattsin kurssikehitys on vuodentakaista ylempänä.

Purmon ja sen lähimpien verrokkien kehitys viimeisen vuoden aikana.

Kokeneen johdon kannustimet ohjaavat kassavirtaan

Purmon operatiivisella johdolla on pitkä kokemus talotekniikka-alalta. Toimitusjohtaja John Peter Leesi on työskennellyt ennen Purmoa ilmankäsittelylaitteita valmistavalla Muntersilla ja kuparituotteita valmistavalla Luvatalla

Mike Conlonin, joka johtaa Climate Solutions -divisioonaa, aiempi työkokemus on Purmon kilpailijalta Stelradilta sekä niin ikään alkujaan suomalaiselta kylpyhuoneposliineja valmistneelta Sanitecilta. Climate Products and Systems -divisioonaa johtavalla Barry Lynchillä on takanaan pitkä ura Purmolla eri tehtävissä aina tuotekehityksestä myyntiin. Kattava toimialakokemus auttaa luovimaan suhdanteiden ja alan erityispiirteiden aallokossa.

Purmon lyhyen aikavälin kannustinohjelmat ohjaavat johtoa optimoimaan oikaistua käyttökatetta ja kassavirtaa. Palkkio-ohjelmassa käyttökate on kaksi kertaa suuremmalla painoarvolla kuin kassavirta. Velkaantuneille yhtiölle käyttökate on yleinen mittari. Purmon rahoitusrakenne ei ole täysin toimivan johdon käsissä, vaan se on paljolti perittyä yhtiön historiasta.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma perustuu osakkeen kokonaistuottoon. Ohjelma on kaksijaksoinen. Jos osakekurssi yltää vuoteen 2025 mennessä 16 euroon, palkkio-ohjelma laukeaa ja enimmäispalkkio saavutetaan 24 eurossa. Toinen tarkastelujakso on vuodet 2026-2027, jolla kriteerit ovat yhtäläiset. Maksetut osingot ynnätään palkkio-ohjelman tarkasteluhetken osakekurssiin.

Osakekurssi mittarina voi ohjata johtoa toimiin, jotka muutaman vuoden aikajaksolla siivittävät osakekurssia, mutta eivät palvele arvonluontia pitkällä aikavälillä. Kannustinohjelman taustalla voi kuitenkin olla pääomistajien halu keventää omistustaan parempaan hintaan, ja palkkio-ohjelma voi näin kuvastaa pääomistajien näkemystä yhtiön arvosta. 

Saavuttaakseen 16 euron osakekurssin Purmon tulisi pääpiirteissään yltää lähes vuoden 2022 liikevaihtotasoon, tavoittelemaansa 15 prosentin käyttökatteeseen ja osakkeen arvostuksen tulisi olla P/E-kertoimella mitattuna 10-11. 

Yksi myönteisen epätavallinen elementti johdon kannustinohjelmassa on yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet. Mittareihin kuuluvat hiilidioksidipäästöjen suhde liikevaihtoon, asiakkaiden tietoisuus Purmon vastuullisuudesta sekä henkilöstön sitoutuneisuus. Purmon johtoryhmän jäsenillä on palkkioiden lisäksi vastuu eri vastuullisuusalueiden toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Vastuullisuusstrategia osana kilpailuetua

Säästöpankin tekemässä selvityksessä suomalaisista sijoittajista enemmistö pitää vastuullisuutta ja tuottoa yhtä tärkeinä tekijöinä. Yksi keskeinen elementti Purmon sijoitustarinassa on vastuullisuusnäkökulma. 

Vaikka Purmo tuoreena pörssiyhtiönä on vastuullisuusmatkallaan vielä alussa, sillä on hengästyttävän kattava vastuullisuusohjelma, jonka askeleita Purmo on esitellyt muun muassa aina osavuosikatsausten yhteydessä. 

Purmon kokonaisvaltaisen vastuullisuusohjelman osa-alueet.

Vastuullisuuden arviointiin on olemassa runsaasti erilaisia palveluntarjoajia ja pisteytysjärjestelmiä. Purmon vastuullisuusjohtaja Sam Hodlinin mukaan EcoVadis on yksi yleinen markkinoilla olevavaihtoehto. Palvelu mainostaa itseään markkinoiden luotetuimpana arvioitsijana. 

Purmon eri tuotantolaitokset ovat saaneet EcoVadis-arvioinneissa kulta- (yksi tuotantolaitos), hopea- (4) ja pronssiluokituksia (5). Kultaluokituksen saa vain viisi prosenttia parhaista yhtiöistä ja hopeaa parhaimpaan neljännekseen lukeutuvat.

EcoVadis-arvioinnissa yrityksen valmistamien tuotteiden käyttötarkoituksella on vain pieni rooli osana kokonaisvaltaista vastuullisuusarviointia. Tämän vuoksi Purmo pyrkii tuomaan esiin tapausesimerkkejä, joissa sen tuotteet ja ratkaisut auttava sen asiakkaita olemaan vastuullisempia. 

EcoVadis-arviointi on toimialakohtaista, sen laajuus perustuu yrityksen kokoon ja yhtiön itsensä antamiin lähtötietoihin. Näiden syiden vuoksi arvioinnit ovat vain vaivoin vertailukelpoinen eri yritysten välillä. Ensi vuonna voimaan tulevan CSR-direktiivin yksi päätavoitteista onkin tehdä vastuullisuuden vertailusta juuri sijoittajille aiempaa helpompaa.

“Useista eri tavoitteistamme hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, henkilökunnan sitoutuneisuus sekä asiakkaiden ja eri sidosryhmien käsitys Purmon vastuullisuudesta ovat mielestäni kolme tärkeintä mittaria, joilla arvioida vastuullisuutemme kehittymistä tällä hetkellä”, Sam Hodlin sanoo Salkunrakentajalle.

Edellä mainitun vihreän hybridilainan yksi käyttötarkoituksista on vastuullisuuden edistäminen. Valtaosa esimerkiksi veden ja energiansäästöön tähtäävistä investoinneista ovat liiketaloudellisesti kannattavia, ja niitä Purmo on tehnyt lukuisia eri tuotantolaitoksillaan. Hodlinin mukaan vastuullisuutyössä on paljolti kyse tietoisuuden kasvattamisesta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta yrityksen sisällä. 

Toteutettuja hankkeita ja niiden tuloksia Purmo esittelee vastuullisuusraportissaan. Esimerkiksi henkilökunnan tekemällä vapaaehtoistyöllä on useita myönteisiä vaikutuksia. Vuonna 2022 Purmon työntekijät tekivät lähes 6700 tuntia vapaaehtoistyötä.

“Vapaaehtoistyö kehittää sekä ympäröivää yhteisöä että henkilökunnan sitoutumista ja parantaa työnantajamielikuvaa”, Hodlin sanoo. 

Vaikka uudisrakentamisen volyymit vähenevät, Purmo uskoo korjausrakentamisen ylläpitävän niin radiaattoreiden kuin ratkaisumyynnin volyymejä. Vastuullisuus luo kysyntää erityisesti valtioiden ailahtelevien tukiohjelmien vauhdittamana.

Lisäksi asiakkaat vaativat käyttämiltään tuotteilta korkeampaa suorituskykyä aina pakkausten ympäristöystävällisyydestä energiatehokkuuteen. Pienempiin toimijoihin nähden Purmolla on tässä etulyöntiasema.

Kirjoittaja omistaa Purmon osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>