Rahastotietoa

Finanssivalvonta: Kiinteistörahastojen maksuvalmiuden riskiarvioissa puutteita

Kiinteistörahastojen stressitesteissä edelleen kehitettävää, arvioi Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta toteutti alkuvuonna 2023 teema-arvion liittyen kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen likviditeettistressitesteihin. Teema-arvion tavoitteena oli varmistaa, että kiinteistörahastojen maksuvalmiusriskiä arvioidaan sääntelyn mukaisesti, säännöllisesti suoritettavien kattavien stressitestien avulla sekä normaalissa että poikkeuksellisessa markkinatilanteessa.

Rahastojen stressitesteillä selvitetään, miten hyvin rahasto selviytyy, jos sen talous- tai rahoitustilanne heikkenisi tuntuvasti. Testauksen avulla selvitetään myös, millaisia ongelmia voisi aiheutua, jotta niihin voidaan varautua hyvissä ajoin osana jatkuvaa valvontaa.

Rahastojen likviditeettistressitestien tarkoitus on auttaa varmistamaan, että rahasto on riittävän likvidi rahaston lunastusehtoihin nähden ja vahvistaa rahaston hoitajan kykyä hallinnoida rahaston maksuvalmiutta sijoittajien edun mukaisesti.

Finanssivalvonta tarkasteli yhdeksän vaihtoehtorahastojen hoitajan hoitaman 12 kiinteistörahaston stressitestejä, yhtiöiden stressitestejä koskevia kirjallisia politiikkoja ja stressitestien tulosten raportointia yhtiöiden johdolle ja hallitukselle.

Finanssivalvonta teki useita havaintoja kiinteistörahastojen likviditeettistressitesteissä teema-arvion yhteydessä. Puutteiden määrä ja laatu vaihtelivat yhtiöittäin.

Osa yhtiöistä ei riittävästi huomioinut stressitestiskenaarioissa esimerkiksi rahaston varojen likvidointiaikaa normaalissa ja poikkeuksellisessa markkinatilanteessa, kiinteistöihin liittyviä markkinariskejä, rahaston sijoittajaprofiilia, lainojen korkoherkkyyden vaikutusta maksuvalmiuteen tulevia investointeja sekä varojen ja velkojen yhdistämistä stressitesteissä.

Osalla yhtiöistä oli edelleen kehitettävää stressitestien tulosten raportoinnissa hallitukselle. Osalla yhtiöistä oli kehitettävää yhtiön likviditeettistressitestejä käsittelevässä sisäisessä ohjeistuksessa.

Finanssivalvonta katsoo, että kiinteistörahastoilla on perusteltua olla tietty osuus rahaston sijoituksista sijoitettuna varoihin, joiden likvidointiaika on lyhyempi kuin rahasto-osuuksien lunastusten ilmoitusaika.

Likvidien varojen osuus riippuu luonnollisesti rahaston varojen luonteesta, markkinatilanteesta ja mahdollisesti muista tekijöistä, mutta Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan alle kymmenen prosentin osuus rahaston kokonaisvaroista voi johtaa jo helposti ongelmiin.

Teema-arvioon kohteena oleville yhtiöille on lähetetty kirjeet sisältäen Finanssivalvonnan havainnot ja kehotus ryhtyä toimenpiteisiin rahastojen stressitesteissä havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Finanssivalvonta on myös edellyttänyt, että yhtiöiden hallitukset käsittelevät Finanssivalvonnan havainnot ja hyväksyvät yhtiön toimenpidesuunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Finanssivalvonta arvioi yhtiöiden toimenpiteitä ja seuraa niiden edistymistä.

Kommentoi
Ylös
>