Makrotalous

PTT: Suomen metsäteollisuus painii tuplaongelman kanssa

Metsäteollisuuden tilanne on jo johtanut tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemiseen, ja lisää voi olla edessä loppuvuonna ja ensi vuonna.

Stora Enson Uimaharjun tehdas.

Suomen metsäteollisuus joutuu tänä ja ensi vuonna sopeutumaan hiipuvaan kysyntään ja kohonneisiin tuotantokustannuksiin. Tuotanto ja vienti vähenevät, ja edessä voi olla lisää tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemisia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste.

Erityisesti sahatavaran kysyntä laskee rajusti, kun rakentaminen hyytyy sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

”Ensi vuonna kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä palautuu hieman, mutta puutuoteteollisuudella on edessä toinen heikon kysynnän vuosi”, summaa metsäekonomisti Matti Valonen.

PTT:n mukaan vähentyneen kysynnän vuoksi metsäteollisuuden lopputuotteiden hinnat ovat laskeneet, mikä on heikentänyt yhtiöiden kannattavuutta. Tuotantokustannuksia ovat lisänneet puun hintojen ja palkkojen nousu. Sähkön hinta on laskenut, mutta samalla se vähentää metsäyhtiöiden sähkönmyyntituloja.

Venäjään kohdistuvat talouspakotteet ovat osaltaan nostaneet puun hintoja.

Taulukko: PTT.

Lisää tehtaiden ja tuotantolinjojen alasajoja edessä

Lisäksi venäläisten metsäteollisuustuotteiden tuonti Euroopan markkinoille on päättynyt. Samalla venäläisyritykset ovat lisänneet vientiään muille markkina-alueille ja kiristäneet kilpailua niillä.

Metsäteollisuuden viennin yhteenlaskettu nimellinen arvo laskee tänä vuonna 16 prosenttia viime vuodesta. Suurin lasku nähdään puutuotteissa ja kartongissa, vähimmällä selviää sellu.

”Tilanne on jo johtanut tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemiseen, ja lisää voi olla edessä loppuvuonna ja ensi vuonna. Myös lomautuksia nähdään sahoilla ja mahdollisesti vaneriteollisuudessa”, arvioi Valonen.

Metsäteollisuuden kiristynyt tilanne näkyy kotimaisten pörssinoteerattujen pörssiyhtiöidemme kurssikehityksessä. UPM:n ja Stora Enson osakkeet ovat laskeneet tänä vuonna 10,6 prosenttia, ja Metsä Boardin osake on tippunut 11,2 prosenttia.

Paperimarkkinoilla odotellaan positiivista käännettä

Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa on laskenut vuoden alkupuoliskolla jopa neljänneksen viime vuodesta, ja huonoimmin menee päällystetyllä hienopaperilla. Suomen viennistä yli puolet on nimenomaan päällystettyjä aikakauslehti- ja hienopapereita.

”Tunnelmat paperimarkkinoilla ovat tällä hetkellä odottavat: paperivarastot ovat pienentyneet ja kysynnän laskun odotetaan tasaantuvan. Suomessa kokonaisvienti jää viime vuotta alemmaksi, mutta ensi vuodelle on odotettavissa pientä kysynnän virkistymistä”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Kartonkien kysyntä on puolestaan kääntynyt selvään laskuun ensi kertaa sitten koronarajoitusten aiheuttaman nousun. PTT:n mukaan korkea inflaatio ja talouden epävarmuus pienentävät kotitalouksien kulutusta ja verkkokaupan myynti takkuaa.

Kysyntä kääntyy hienoiseen kasvuun vasta 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Keskimääräinen vientihinta laskee vielä loppuvuonna, mutta ensi vuodelle voidaan odottaa jo pientä nousua.

Suomen sellusta aiempaa suurempi osuus vientiin

Markkinasellun kysyntä on laskenut samaa tahtia lopputuotemarkkinoiden kanssa, ja samalla lyhytkuituisen lehtisellun tarjonta on kasvanut uuden tuotantokapasiteetin myötä.

Sekä pitkä- että lyhytkuituisen sellun markkinahinnat Euroopassa ovat laskeneet selvästi, mutta lyhytkuituisen lasku on ollut pitkäkuituista suurempaa. Kahden sellulaadun hintaero onkin venähtänyt poikkeuksellisen isoksi.

Aiempaa suurempi osuus Suomen sellun tuotannosta ohjautuu nyt vientiin, PTT ennustaa.

Tärkeimpänä syynä tähän on kotimaisten paperi- ja kartonkikoneiden matalat käyttöasteet. Sellun vientihinta pysyy melko tasaisena loppuvuoden ajan, mutta pitkäkuituisen havusellun hintakäänne ylöspäin on näkyvissä.

Venäläinen sahatavara kiristää kilpailua

Rakentamisen vähentyminen on laskenut sahatavaran kysyntää, minkä seurauksena suomalaisen sahatavaran vienti ja tuotanto vähenevät tänä vuonna noin kymmenyksen. Heikon kysynnän takia merkittävä osa Suomen sahoista joutuu turvautumaan lomautuksiin tänä syksynä ja talvena.

PTT:n mukaan Suomessa on tehty viime vuosina runsaasti sahainvestointeja, ja kapasiteetti kasvaa lisää tänä ja ensi vuonna. Yritykset keskittävät tuotantoaan uusille tuotantolinjoilleen, eivätkä vanhempien sahojen alasajot ole poissuljettuja.

Venäläisten puutuotteiden poissaolo tasapainottaa markkinatilannetta jonkin verran Suomessa ja Euroopassa. Sen sijaan venäläisen sahatavaran vienti kiristää kilpailua suomalaisille tärkeillä Aasian, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän markkinoilla.

Kommentoi
Ylös
>