Yritysuutiset

Nurminen Logistics odotetusti väkevässä kasvussa – tulos ennätyksellinen

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics takoo kovaa tulosta sijoitetulle pääomalle. Myös näkymät ovat valoisat.

Logistiikkayhtiöltä osattiin odottaa vahvaa suorittamista viime vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella. Yhtiö antoi toukokuussa positiivisen tulosvaroituksen. Nurmisen mukaan hyvä kustannusten hallinta ja kansainväliseen liikenteeseen tehdyt panostukset alkoivat näkyä kasvavina volyymeina uusilla rautatiereiteillä. Lisäksi helmikuussa 2023 ostetun rautatieliiketoiminnan haltuunotto ja sen liiketoiminnan kasvattaminen on onnistunut odotuksia paremmin.

Vuoden 2023 haastavasta toimintaympäristöstä ja geopoliittisista epävarmuuksista huolimatta Nurminen Logistics jatkoi kannattavaa kasvua. Konsernin heinä-joulukuun liikevaihto kasvoi peräti 40 prosenttia edellisvuodesta 71,2 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vertailukaudesta yli viisinkertaisesti ja oli 12,3 miljoonaa euroa. Tulosparannus ei ollut yllätys, sillä analyysitalo Inderes odotti 11,1 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

”Konsernin toiminnan arvonluontia kuvaa hyvin, kasvaneesta taseesta huolimatta, korkea oman pääoman tuottoprosentti joka oli 66,5 prosenttia sekä sijoitetun pääoman tuotto 42,8 prosenttia”, Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta kertoo.

Yrityskaupalla iso merkitys

Koko viime vuonna konserni teki vuonna 2023 historiansa parhaan vertailukelpoisen liikevoiton, 21,5 miljoonaa euroa. Tulosennätyksen tärkein syy on helppo nimetä.

”Kotimaan uuden rautatieliiketoiminnan käynnistys yhdessä North Rail Oy:n hankinnan kanssa oli keskeinen tekijä liikevoiton kasvussa”, Pohjanvirta kertoo.

North Railin oston ja Nurmisen rautatieliiketoiminnan uusien asiakkuuksien myötä konsernista tuli Suomen suurin yksityinen rautatieoperaattori.

Pohjanvirran mukaan merkittävimpiä kohokohtia vuonna 2023 ovat olleet myös Baltian liiketoimintojen hyvänä jatkunut kehitys ja kasvaneet projektitoimitukset sekä Keski-Aasian ja Euroopan välisen liikenteen vakiinnuttaminen Trans-Kaspian reitillä. Kasvua on tulossa lisää Pohjoismaiden markkinoilta.

”Panostuksemme rautatieliiketoimintaan jatkuivat Suomen ulkopuolella Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa, joista haemme kasvua alkaneena vuotena. H1 2024 aikana tulemme avaamaan uuden tärkeän rautatiereitin Pohjoismaissa, joka palvelee muun muassa suomalaisia teollisuuden ja kaupan alan asiakkaita.”

Toimitusjohtajan mukaan loppuvuonna Punaisenmeren tilanteen eskaloituminen ja siten merirahdin hankaluudet näkyivät heti rautatierahdin kysynnän kasvuna, mihin yhtiön Kiinan toimisto on pystynyt vastaamaan hyvin.

Tulevaisuuden näkymät valoisat

Rautatielogistiikassa Nurminen tulee jatkamaan kasvua Suomessa, Pohjoismaissa ja Keski-Aasiassa.

”Vaikka geopoliittiset epävarmuudet heikentävät globaalin talouskasvun näkymiä, lisäävät ne tarvetta entistä toimivammalle logistiikalle ja vaihtoehtoisille kuljetusmuodoille kriisi- ja häiriötilanteissa. Myös kasvavat logistiikan päästöjen raportointivaateet lisäävät yritysten tarvetta siirtää rahtia vähäpäästöisempiin rautatiekuljetuksiin”, Pohjanvirta kertoo.

Nurminen Logistics arvioi, että yhtiölle tärkeän logistiikkamarkkinan kehitys vahvistuu vuoden 2024 toisella puoliskolla ja yhtiön tekemät toimet vuoden 2023 aikana mahdollistavat liiketoiminnan positiivisen kehityksen kuluvana vuonna.

Yhtiön mukaan junarahdin kysyntä lisääntyy konsernin kohdemarkkinoilla, mitä tukee ympäristöarvojen merkityksen kasvu päätöksenteossa. Edelleen korkealla pysyvä korkotaso ja rahoituksen niukkuus tukevat asiakkaiden tarvetta nopeampaan käyttöpääoman kiertoon ja toimituserien tarkempaan suunnitteluun, mikä tukee osaltaan Nurminen Logisticsin palveluiden kysyntää.

Nurminen Logisticsilla on vahva asema Keski-Aasian ja Euroopan välisessä Trans-Kaspian reitin liikenteessä, koska Nurminen on yksi harvoista kansainvälisesti tunnetuista reitillä toimivista yhtiöistä. Yhtiö on myös valmis aloittamaan nopeasti suorat Kiinan ja Suomen väliset rautatiekuljetukset palvelemaan Pohjoismaista markkinaa. Markkinalla on selkeitä merkkejä palvelun kasvavalle tarpeelle, johtuen sen tarjoamasta merkittävästä kilpailuedusta.

Konserni arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2023. Liikevaihdon ja liikevoiton ennustettu kasvu perustuu kasvavaan rautatieoperointiin yhtiön markkina-alueilla, energiaraaka-aineen laivauksiin sekä Cargo -liiketoiminnan kannattavuuden parantumiseen.

Nurmisen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään pääomanpalautuksen maksuajankohdan ja lopullisen määrän.

Osinkotuotto on siten nykyisellä 1,22 euron kurssinoteerauksella 4,9 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>