Käänneyhtiöt

Maltillisesti hinnoiteltu Terveystalo tekee tuloskäännettä

Terveystalo tarjoaa nykyarvostuksella erittäin houkuttelevan tuotto-odotuksen, uskoo analyytikko.

Terveystalo osake osakekurssi sijoittaminen
Terveystalon osakekurssin kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Yksityisiin terveysmarkkinoihin kohdistuu Suomessa kasvava kysyntä julkisen terveydenhuollon riittämättömän tarjonnan ja ikääntyvän väestön vuoksi. Siitä huolimatta terveyspalveluyritys Terveystalon osake ei ole päässyt lentoon, vaan viimeisen viiden vuoden aikana osakkeen arvosta on sulanut yli viidennes.  

Terveystalolle vuosi 2022 oli vaikea.

Yhtiön oikaistu liikevoitto laski 34 miljoonaan euroon edellisvuoden 110 miljoonasta eurosta. Myynnin jakauma painottui ydinliiketoiminnassa edelleen vastaanottoihin ja matalampikatteisiin hoitoketjuihin, mikä painoi sekä liikevaihtoa että kannattavuutta koronatestauksen Omikron-huippuun ajoittuneeseen vertailukauteen nähden.

Viime vuonna liikevoitto painui pakkaselle -14,7 miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät Portfoliotoiminnot-segmentissä tehdyt liikearvoa ja julkisrahoitteisia ulkoistusliiketoiminnan asiakassuhteita koskeneet yhteensä 84,6 miljoonan euron suuruiset arvonalentumiskirjaukset.

Oikaistu liikevoitto sen sijaan nousi viime vuonna 126 miljoonaan euroon edellisvuoden 105 miljoonasta eurosta. Liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia 1,29 miljardiin euroon. Myös viimeisellä vuosineljänneksellä sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto nousivat vertailukaudesta.

Kannattavuusohjelma tehnyt tehtävänsä

Viime vuonna Terveystalon terveydenhuollon palveluiden liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta pääasiassa vahvistuneen myynnin jakauman ja onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden ansiosta. Laboratoriopalveluiden käynnit sen sijaan laskivat selvästi vertailukaudesta merkittävästi vähentyneen koronatestauksen vuoksi.

Yhtiön kannattavuus vahvistui Terveystalon käynnissä olleen tulosparannusohjelman etenemisen, tehokkaamman operatiivisen toiminnan sekä kasvaneen liikevaihdon ansiosta.

Toimitusjohtaja Ville Iho kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että yhtiön ydinliiketoimintaan keskittyvä tulosparannusohjelma ja selkeä organisaatiorakenne ovat tuoneet erinomaisia tuloksia ja luovat vahvan pohjan tulevaisuudelle.

”Ohjelma ylitti etuajassa sille asetetun tavoitteen, ja saavutimme vuonna 2023 noin 60 miljoonan euron vuositason tulosparannuksen. Oikaistu EBITA-vaikutus vuodelle 2023 oli noin 37 miljoonaa euroa”, hän kertoi.

Terveydenhuollon palveluiden kasvun edellytykset ovat edelleen suotuisat, ja kysyntä on vahvaa epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Ihon mukaan julkisen terveydenhuollon heikko hoitoon pääsy kasvattaa yksityisesti tuotettujen palveluiden kysyntää erityisesti lisääntyvien terveysvakuutusten kautta.

Positiivista yhtiön kannalta on se, että vuoden 2024 alussa tapahtuva Kelan korvauksien merkittävän noston odotetaan tukevan yleis- ja erikoislääkärin vastaanottojen, psykiatrian sekä suunterveyden peruspalveluiden kuluttajakysyntää, ja vähentävän painetta pahoin ruuhkautuneesta julkisesta perusterveydenhuollosta. Myös vakuutusrahoitteinen markkina jatkaa kasvuaan.

Terveystalo ennustaa kasvun jatkuvan vuonna 2024

Yhtiö odottaa tuloskasvulle jatkoa tänä vuonna.

Terveystalo arvioi koko vuoden 2024 liikevaihdon kasvavan viime vuoden 1,29 miljoonasta eurosta. Oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) yhtiö arvioi olevan 10,1 –11,5 prosenttia liikevaihdosta, kun viime vuonna se oli 9,8 prosenttia.

Terveystalon arviot perustuvat vuoden 2023 lopun ennusteeseen inflaatiosta, kuluttajakysynnästä ja työllisyydestä, normaaliin sairastavuuteen sekä ennustettaviin työmarkkinoihin Suomessa. Arviot sisältävät tulosparannusohjelman onnistuneen loppuunsaattamisen vaikutuksen ja noin 10 miljoonan euron liikevaihdon vuositason vähentymisen Portfolioliiketoiminnot-segmentin ulkoistusliiketoiminnassa.

Ruotsi-segmentin liikevaihdon yhtiö odottaa laskevan markkinan heikkouden vuoksi ja valuuttakurssin säilyvän vakaana.

Terveystalon tavoitteena on vähintään viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu orgaanisen kasvun ja yritysostojen avulla sekä vähintään 12 prosentin oikaistu EBITA-marginaali vuonna 2025.

Kuva: Terveystalo Oyj.
Kuva: Terveystalo Oyj.

Osakkeen houkutteleva arvostustaso

Inderesin analyytikko Roni Peuranheimo uskoo, että yhtiön tavoitetaso liikevaihdossa ja kannattavuudessa on saavutettavissa, mutta se vaatii yhtiön omien toimien lisäksi jossain määrin tukea myös ulkoisista tekijöistä.

”Muuttujia tämän osalta on muun muassa kevään palkkaneuvottelut (TPTES) ja kysyntätilanteen kehitys, sillä volyymikasvu heijastuu hyvin kannattavuuteen yhtiön kannattavuusohjelman myötä parantuneen operatiivisen vivun myötä”, Peuranheimo toteaa katsauksessaan.

Peuranheimon mukaan Terveystalon defensiivinen profiili, vahva markkina-asema ja tuloskasvunäkymät huomioiden osakkeen riski-tuotto-suhde on nykyarvostuksella erittäin houkutteleva.

 ”Pidämme vuoden 2022 kannattavuusromahdusta poikkeuksena ja yhtiön pääasiassa vakaaseen suorittamiseen sekä matalaan riskiprofiiliin peilattuna näemme osakkeen tuotto-odotuksen nykyarvostuksella erittäin houkuttelevana”, Peuranheimo toteaa.

Inderesin ennusteilla Terveystalon kuluvan vuoden oikaistu EV/Ebit-kerroin on 11,7x. Se on selvästi alhaisempi kuin vuosien 2020-2023 keskimääräinen kyseisen arvostuskertoimen taso, mikä on 16x.

Inderes antaa Terveystalon osakkeelle ostosuosituksen 8,7 euron tavoitehinnalla. Tämän hetken kurssinoteeraus on 7,5 euroa.

Kommentoi
Ylös
>