Oma talous

Aluehallintovirasto kielsi laskurahoitusyhtiötä harjoittamasta perintätoimintaa

Laskurahoitukseen ja saatavakantoon erikoistuneesta Kasboro Oy:stä on tullut runsaasti yhteydentottoja eri viranomaisiin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Kasbono Oy:tä harjoittamasta rekisteröinnin varaista perintätoimintaa ja asettanut 10 000 euron uhkasakon kiellon tehosteeksi.

Aluehallintoviraston mukaan Kasbono Oy on lähettänyt perintäkirjeitä saatavista, joiden periminen edellyttää rekisteröitymistä aluehallintoviraston rekisteriin. Päätös on lainvoimainen, eli siihen ei voi enää hakea muutosta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai syksyn aikana runsaasti yhteydenottoja Kasbono Oy:n lähettämistä perintäkirjeistä. Kasbono Oy oli lähettänyt perintäkirjeitä saatavista, joiden periminen edellyttää rekisteröitymistä aluehallintoviraston pitämään rekisteriin. Myös Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja Kasbono Oy:n lähettämistä perintäkirjeistä. Monet kirjeiden saajista ovat pitäneet kirjeen vaatimuksia perusteettomina tai epäselvinä.

Kasbono Oy voi kiellosta huolimatta harjoittaa perintätoimintaa, joka ei edellytä rekisteröintiä. Yhtiö voi siis harjoittaa oikeudellista perintää eli periä saatavia tuomioistuimessa ja ulosotossa. Rekisteröinnin varaista perintää Kasbono Oy ei saa harjoittaa.

Yhtiö ilmoittaa nettisivuillaan, että se ei ole perintätoimisto, vaan se tarjoaa laskurahoitusta ja ostaa saatavia.

Perintätoiminta edellyttää rekisteröitymistä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista ja valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi. Perintätoiminta ilman rekisteröintiä on lainvastaista.

Perintätoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa. Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava (vapaaehtoinen perintä).

Tuomioistuimessa tapahtuva perintämenettely ei ole perintälaissa tarkoitettua perintää, eikä perintäoikeudenkäyntien hoitaminen siten edellytä rekisteröintiä.

Toimintaohjeet perintäkirjeen saaneelle

Mitä kuluttaja voi tehdä, jos hän on saanut epäselvän tai aiheettoman perintäkirjeen?

Jos perintäkirjeessä vaaditun velan aiheellisuudesta, vanhentumisesta tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuudesta on epäselvyyttä, voi velallinen pyytää selvityksen näistä asioista. Selvitys pyydetään yhtiöltä, joka perii velkaa.

Aluehallintoviraston mukaan velallisella on oikeus saada selvityksessä muun muassa seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  • velkakirja, tilaussopimus tai muu velan perusteena oleva asiakirja
  • tieto velan vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen
  • erittely vaadituista perintäkuluista
  • selvitys velan lyhennyksistä.

Mikäli vaadittu velka on velallisen mielestä kokonaan tai osittain aiheeton, voi velallinen riitauttaa sen kokonaan tai osittain aiheettomana. Riitauttaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia. Riitauttaminen tehdään velkaa perivälle taholle, ja riitauttaminen tulee perustella. Se on hyvä tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Kun velka on riitautettu, velkojan täytyy luopua velasta tai viedä asia tuomioistuimeen. Tuomioistuin ratkaisee viimekädessä pitääkö velallisen maksaa kyseinen velka. 

Jos kuluttaja on saanut Kasbono Oy:ltä perintäkirjeitä ja hän tarvitsee siihen ohjausta ja neuvontaa, voi kuluttaja olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, Kuluttajaneuvonta auttaa kuluttajavelkojen perintään liittyvissä ongelmatilanteissa. Tarvittaessa asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttaja-asiamies on lisäksi toimivaltainen viranomainen kuluttajasaatavien perintää koskevissa asioissa. Tarvittaessa asiasta voi tehdä toimenpidepyynnön.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös