Osakeanalyysit

Analyysi: Panostaja tähtää yritysostoihin entistä ketterämpänä

Sijoitusyhtiö Panostaja irtautui oikea-aikaisesti tytäryhtiönsä Granon SokoPro -liiketoiminnosta. Tällä hetkellä työn alla ovat uudet yritysostot.

Panostaja käynnisti vuoden 2022 alussa uudenlaisen Advisory Network -asiantuntijaverkoston, joka kokoaa yhteen ohjelmisto- ja palvelualan ammattilaisia tukemaan yhtiön sijoitustoimintaa. Kuvassa keskellä toimitusjohtaja Tapio Tommila. Kuva: Panostaja Oyj

Kun sijoittaja arvioi Panostajaa, esiin nousee perinteinen sijoitusyhtiöalennus. Sijoitusyhtiön arvo ei heijasta omistusten arvoa tai arvopotentiaalia täysimääräisesti.

Tämä näkyy siinä, että emoyhtiön nettokassa oli huhtikuussa 27 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Panostajan osakekannan markkina-arvo 0,61 euron osakekurssilla on 32,1 miljoonaa euroa.

Toki tytäryhtiöissä on myös nettovelkaa, mutta joka tapauksessa Panostaja Oyj:n nettokassa vastaa 84 prosenttia yhtiön markkina-arvosta. Tytäryhtiöiden osakkeiden arvoksi ei tästä näkökulmasta jää paljoa, vaikkakin omistusosuudet vaihtelevat 55-80 prosentin välillä.

Emon taseesta varsinaisten likvidien varojen osuus on 14,6 miljoonaa ja loppu nettokassasta 12,4 miljoonaa on pitkäaikaisia lainasaamisia. Korollista velkaa emoyhtiöllä ei ole.

Haastattelimme talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppilaa, jonka mukaan emon tase on tarkoituskin säilyttää velattomana. Väliaikaisesti yhtiö hyväksyy velkaantumisen yritysostojen vuoksi. Emoyhtiöllä on lisäksi käytössään 15 miljoonan euron lainalimiitti yritysostoja varten.

Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Kauppila. Kuva: Panostaja Oyj

Yritysostot luupin alla

Panostaja on ottanut uuden lähestymistavan uudistetun strategian mukaisten yritysostojen toteuttamiseen. Yhtiö perusti alkuvuonna neuvonantajaverkoston, joka tukee yhtiön toimialaosaamista ohjelmisto- ja palvelualoilla. Nämä ovat samalla toimialoja, joille Panostaja on rajannut uudet yritysostonsa.

Kirjoitimme yhtiön uudesta strategiasta 4.2.2022.

Verkostossa on tällä hetkellä kuusi neuvonantajaa, josta kokoontuvat säännöllisesti. Heiltä konsernin ydintiimi saa osaamista ja näkemyksiä useilta alueilta, kuten ohjelmistot, SaaS, IT-palveluliiketoiminta, kansainvälinen kasvu ja liiketoiminta, palveluiden digitalisaatio, palvelumuotoilu ja palvelutoimialan integraatiot.

Samalla kohdeyritykset saavat osaamista käyttöönsä tullessaan Panostajan sijoituskohteiksi.

Panostaja etsii strategian mukaan 5-50 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä ohjelmisto- ja palvelualoilta. Kauppilan mukaan tarkasteltavat kohteet ovat tyypillisesti noin 10 miljoonan euron liikevaihtoluokassa. Ohjelmistoyrityksissä liikevaihto voi olla hieman pienempi ja palveluyrityksissä suurempi.

Panostajan tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen portfolio kohdetoimialoille. Myös nykyiset sijoituskohteet osuvat näille aloille, lukuun ottamatta Granon teollista painoliiketoimintaa.

Tytäryhtiöiden kehitys – Granossa valoa

On todella hyvä, että Panostaja raportoi tytäryhtiöitään myös konserninäkökulmasta. Näin sijoittaja saa kuvan kokonaisuudesta ilman yrityskauppoja.

Kuten osavuosipresentaation kuvasta näkyy, tytäryhtiöiden tuloskehitys helmi-huhtikuussa oli nollan tuntumassa. Valtaosa liikevaihdosta tulee paino- ja markkinointipalvelujen Granosta.

Panostajan Osavuosipresentaatio 2.6.2022

Toimitusjohtaja Tapio Tommila kommentoi kehitystä osavuosikatsauksessa 2.6.2022:

Tuloksellisesti toinen vuosineljännes oli kokonaisuutena meille haastava ja jäimme tavoitteestamme selvästi; Granon liikevaihto jäi matalaksi, kun Ukrainan kriisi aiheutti kysyntätilanteeseen hetkellisesti varovaisuutta ja rakentamisen klusterin aktiviteetti laski selvästi. Heikko liikevaihto painoi Granon kannattavuutta, mutta kysyntätilanteen piristyminen vuosineljänneksen lopussa ja UPM:n lakon päättymisen vaikutus materiaalien saatavuustilanteen helpottumisena antavat positiivisempaa virettä tilikaudella eteenpäin.

Oscar Softwaressa tarjouskantamme on edelleen kehittynyt hyvin, mutta työmme kauppojen kotiutumisen nopeuden parantamiseen jatkuu. Hyggan kehitystä painoi edelleen haastava tilanne kliinisen henkilöstön saatavuudessa. CoreHW:n kehitys jatkui odotetun positiivisesti asiakasprojektiaktiviteetin parantuessa.

On oletettavaa, että Granon kehitys paranee tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Tätä tukee myös yleisötapahtumien vilkastuminen. Grano teki toisella kvartaalilla liikevaihtoa 26,1 miljoonaa euroa eli suunnilleen vuoden takaista tahtia. Vertailukelpoinen liiketulos ilman myytyä SokoPro -liiketoimintaa oli -0,7 miljoonaa euroa, vuosi sitten -0,1 miljoonaa.

Granon kehitys on ollut hyvää digipaino- ja suurkuvaliiketoiminnoissa sekä digitaalisessa aineistonhallinnassa. Sen sijaan rakentamisen painopalvelujen kysyntä on laskenut selvästi.

Granon kehitystä tukevat täyteen tuotantoon toukokuussa saatu Vantaan uusi painotehdas sekä kustannussäästötoimien loppuun saattaminen niin ikään keväällä.

Hyggassa, CoreHW:ssä ja Oscarissa kahtiajakoa

Hammaslääkäripalvelujen Hygga eteni Helsingin yksityisklinikallaan hyvin, mutta ostopalvelujen tuottaminen Helsingin kaupungille kärsi henkilöstöpulasta. Ostopalvelut on volyymiliiketoimintaa, jossa kriittisen volyymin aikaansaaminen on tärkeää.

Yhtiön investointikohteena on ohjelmistoliiketoiminnan ylösajo, josta yhtenä merkkipaaluna on Ruotsin Örebron läänin kanssa toteutettu pilottihanke, joka saatiin päätökseen. Hygga teki katsauskaudella 2,0 (2,1) miljoonan euron liikevaihdon ja -0,1 (-0,1) miljoonan liiketuloksen.

Radiopaikannusteknologiaa kehittävä CoreHW eteni alkuvuonna hyvin. Liikevaihto kasvoi kakkoskvartaalilla 1,4 miljoonasta 2,1 miljoonaan euroon. Liiketulos nousi nollille oltuaan vuosi sitten -0,6 miljoonan euroa. Suunnittelupalvelujen kysyntä nähdään hyvänä ja oman Rabbit -tuoteperheen kehitys- ja kaupallistamistyö jatkuu.

Toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoava Oscar Software kehittyi liikevaihdoltaan stabiilisti 2,9 miljoonan euron tasolla, mutta tulos heikkeni 0,1:stä -0,2 miljoonaan euroon kasvaneiden kustannusten vuoksi. Markkinanäkymissä Panostaja näkee kuitenkin Oscarin näkymät hyvinä ja Granon, CoreHW:n ja Hyggan tyydyttävinä, eli tässä ei ole muutosta.

Viides kiinnostava omistus on osakkuusyhtiö Gugguu, josta Panostaja omistaa 43 prosenttia. Kyseessä on lastenvaatebrändi, joka tähtää kasvuun, mutta jonka kasvu kokonaisuutena on jäänyt viime tilikausina vähäiseksi. Tähän on vaikuttanut osaltaan korona.

Myynti kasvoi maaliskuussa päättyneellä tilikaudella kaksi prosenttia 4,8 miljoonaan euroon ja liiketulos laski 0,4 miljoonasta 0,1 miljoonaan. Kauppilan mukaan erityisesti ensimmäinen vuosipuolisko sujui hyvin, mutta tilikauden jälkipuoliskolla Gugguu kärsi osaksi itsestään riippumattomista tekijöistä.

Gugguussa kansainvälisten markkinoiden avaamisessa edettiin, vaikkakin jonkin verran tavoitteitamme hitaammin. – Tapio Tommila, Panostajan ovk

Lue lisää Gugguusta ja katso videohaastattelu tästä.

Hygga sai hyviä tuloksia Hygga Flow -toiminnanohjausjärjestelmänsä pilotista Ruotsista, Örebron läänistä. Suun terveydenhuollon ajanvaraukseen kehitettyä toimintamallia testattiin laajasti Lindesbergin kunnassa syksystä 2020 helmikuuhun 2022. Kuva: Panostaja.fi

Arvopotentiaali ja sen realisointi

Tällä hetkellä Panostajan osakekannan arvo ei heijastele merkittävää arvopotentiaalia millekään tytäryhtiölle, ei edes myydylle SokoPro-liiketoiminnalle, vaikka sen myyntihinta oli 45,5 miljoonaa euroa ja voitto Panostaja-konsernille 9,4 miljoonaa.

Transaktio oli todella onnistunut ja Grano on jo maksanut helmikuisen myynnin jälkeen omistajilleen 20 miljoonan euron osingot, josta Panostajan osuus oli 11 miljoonaa euroa. Samoin Grano on lyhentänyt noin 20 miljoonaa euroa pitkäaikaista velkaansa ja sillä on enää 15 miljoonaa euroa rahalaitoslainaa.

Toisin sanoen Granon riskiprofiili on muuttunut terveemmäksi. Panostajan konsernitaseen liikearvo supistui kaupan myötä lokakuun 80,1 miljoonasta 47,5 miljoonaan euroon huhtikuussa 2022.

Panostaja pystyisi maksamaan lisäosinkoa ottaen huomioon, että Grano maksoi Panostajalle osinkoa helmikuisen SokoPro-kaupan jälkeen 11 miljoonaa. Panostaja maksoi tätä ennen omistajilleen 0,03 euron osakekohtaisen vuosiosingon, yhteensä 1,58 miljoonaa euroa.

Yhtiö tähtää useisiin uuden strategian mukaisiin yritysostoihin strategiakaudella 2022-2024. Tilanne on muuttunut hieman otollisemmaksi, sillä listaamattomassakin markkinassa korkeimmat arvostukset ovat jonkin verran laskeneet viime vuodesta.

Talousjohtaja Antti Kauppila näkee Panostajan merkittävimpinä arvonluontipotentiaaleina Granon hyvän onnistumisen jatkossa, Oscar Softwaren hyvän kehityksen peilaten kiinnostavaan toimialaansa sekä uudet, vastaisuudessa tehtävät sijoitukset.

On huomattava, että Grano on ollut Panostajan sijoituskohteena jo vuodesta 2008, eli se on nykyisistä sijoituksista selvästi pitkäaikaisin. Grano todennäköisesti tullaan myymään lähivuosina. Tästä Granoon kuuluneen, rakennusalan digitaaliseen projektinhallintaan erikoistuneen, SokoPro -liiketoiminnan myynti oli esimerkki. Johdon työpöydällä prioriteettina ovat tällä hetkellä todennäköisesti uudet sijoitukset ja neuvonantajaverkoston vakiinnuttaminen osaksi sijoitusprosessia.

Keskeisiä riskejä ovat nähdäkseni koronatilanteen mahdollinen heikentyminen kotimaassa. Koronapandemia heijastui selvästi konsernin liiketoimintaan keväästä 2020 lukien. Samoin Venäjän hyökkäyssodan mahdollinen laajentuminen ja yleisen talouskehityksen huomattava heikkeneminen ovat riskejä, jotka sijoittajan pitää ottaa huomioon.

Panostajan osavuosikatsausmateriaaleihin pääset tästä.

Kirjoittaja omistaa Panostajan osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös