Makrotalous

Suomalaisten kulutusrakenne muuttunut vuosien saatossa

verkkokauppa kuluttaminen kulutusrakenne kuluttaja talous

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Talouden hyvä hallinta vaatii usein jonkinlaisen budjetin laatimista. Tulojen ja menojen tasapainottaminen on taitolaji; jokaisen elämässä on monia menoeriä, jotka täytyisi kuitata esimerkiksi kuukausittaisen palkan avulla.

Tällaisia kuukausittaisia menoja ovat esimerkiksi asumismenot, liikennöintikulut sekä elintarvikemenot.

Miten me suomalaiset käytämme rahaa? On hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten Suomessa kuluerät jakautuvat, ja ehkäpä sitä kautta miettiä omaa henkilökohtaista kulutusta.

Miten suomalaisten kulurakenne on muuttunut?

Tilastokeskus on kerännyt vuosien ajan tietoa suomalaisten rahankäytöstä. Viimeksi vuonna 2016 tehty tutkimus käsitti yli 8000 kotitaloutta, joita Tilastokeskus haastatteli; kotitaloudet valittiin sattumanvaraisesti ja niiltä pyydettiin esimerkiksi ostokuitteja arkikulutuksesta. Tulokset olivat jälleen mielenkiintoisia.

Selkein muutos suomalaisten rahankäytössä liittyy elintarvikkeisiin. Vuonna 1980 suomalaisen kotitalouden menoista noin viidennes sisältyi ruokakuluihin, mutta vuoden 2016 tutkimuksessa lukema oli jo vain 12%. Tämä kuluerä on laskenut selkeästi 2000-luvulle tultaessa, mikä kertoo ehkäpä eniten elintarvikkeiden hinnan laskuna.

Samalla asumiskustannukset ovat nousseet. Asumisen ja energian kulut ovat keskimääräisesti nousseet 10 prosenttiyksikköä vuoteen 1980 verrattuna, mikä kertoo myös paljon asuntomarkkinoiden kehityksestä vuosien aikana.

Esimerkiksi vuokramenot ovat nousseet vuosien aikana selkeästi, kun yhä useammat muuttavat maamme suurimpiin kaupunkeihin, joissa asuntojen vuokrat ovat luonnollisesti kasvussa. Vuonna 2016 asumis- ja energiamenot käsittivät noin 28,5% suomalaisten kulueristä.

Tilastokeskuksen tekemistä tutkimuksista voi huomata, ettei muissa menoerissä ole nähty paljoakaan muutoksia. Liikennöintikulut, kulttuuriin ja vapaa-aikaan käytetty rahamäärä sekä muihin tavaroihin ja palveluihin käytetty raha on pysynyt lähes samana prosenttimääräisesti, kuin aiempina vuosina.

Liikennöintikulujen pieni lasku vuosikymmenten aikana voi tulla pienenä yllätyksenä. Esimerkiksi polttoainekulut ovat nousseet entisaikoihin verrattuna, eikä yksityisautoilu ole menettänyt suosiotaan; autoilun kustannuksiin liittyy myös paljon muita menoja.

Toisaalta julkinen liikennöinti varsinkin Suomen väkirikkaimmissa kaupungeissa on parantunut huomattavasti vuosien aikana, mikä varmasti näkyy myös kulurakenteen muutoksessa.

Viime vuosiin verrattuna suomalaisten kulutusmenot ovat yleisesti ottaen kasvaneet ja monipuolistuneet. Tilastokeskuksen tekemien tutkimuksien mukaan eri väestöryhmien kulutustavat ovat myös samankaltaistuneet, joskin kulutusmenojen erot ovat kasvaneet – luonnollisesti, kun tuloerotkin kasvavat.

Suomi voidaan jakaa kolmeen ryhmään kulutusmenojen mukaan

Vaikka kulutuksen rakenne onkin muuttunut samankaltaiseksi kaikilla suomalaisilla, kulutusmenojen erot ovat kasvaneet. Täten suomalaiset on voitu karkeasti ottaen jaotella kolmeen eri ryhmään kulutuksen mukaan.

Ensimmäiseen ryhmään – korkean kulutuksen ryhmään – kuuluvat esimerkiksi ylempiä toimihenkilöitä sekä yrittäjiä ja lapsettomia pariskuntia. Myös kahden huoltajan lapsiperheet kuuluvat tähän ryhmään. Kun tuloja on keskimääräistä enemmän tai kotitalouden yhteiset tulot ovat suuret, eikä ylimääräisiä menoja ole paljoa, kulutukseen riittää enemmän rahaa.

Niin sanottuun kulutuksen keskiluokkaan on jaoteltu alempien toimihenkilöiden, työntekijöiden ja yksinasuvien taloudet. Kulutusmenojen luokat on pystytty selkeästi jaottelemaan keskimääräisten tulojen mukaan, sillä kolmanteen, eli matalan kulutuksen ryhmään, kuuluvat työttömät, opiskelijat, eläkeläiset sekä yksinhuoltajat.

Suomalaisten kulutus samanlaista kuin muuallakin Euroopassa

Varsinkin muihin Euroopan maihin verrattuna suomalaisten rahankäyttö ei paljoakaan eroa tärkeimmissä kuluerissä. On kuitenkin mielenkiintoista huomata, kuinka eri tavalla menoerät jakautuvat tietyissä muissa maissa.

Esimerkiksi itänaapurissamme Venäjällä kulutus jakautuu hyvinkin paljon erilaisemmalla tavalla kuin Suomessa. Kun suomalaiset käyttävät asumiseen ja energiaan hieman alle kolmanneksen kaikista menoistaan, naapurissamme tämä kuluerä käsittää ainoastaan 10% menoista. Suurimmat erot suomalaisiin verrattuna nähdään kuitenkin ruoka- ja vaatemenoissa; Venäjällä ruokaan kuluu keskimäärin 30,7% ja vaatteisiin lähes 10% kaikista kulueristä. Lisäksi eroja Suomeen syntyy alkoholiin ja tupakkaan uppoutuvilla kuluilla.

Yhdysvalloissa sen sijaan terveyteen ja sen edistämiseen liittyvät kulut ovat pääosassa. Hieman yli viidenneksen kaikista kotitalouden kuluista käsittävä osa-alue vie huomattavasti enemmän rahaa rapakon takana kuin Suomessa, mikä selittyy julkisen terveydenhoidon eroilla.

Pientä Suomea ja suuria maailmanvaltoja on tietysti hieman väärin vertailla keskenään, sillä valtiot eroavat toisistaan suuresti. Yleisesti ottaen The Economistin tekemä yhteenveto antaa kuitenkin selkeän kuvan muiden maiden kulutusrakenteesta, mikä voi olla hyvä tietää jo yleistiedon kartuttamisenkin vuoksi – ja esimerkiksi matkoja suunnitellessa.

Kun tarkastellaan maiden kestävää kehitystä mittaavia yksityiskohtia, Suomi on ollut jo pitkään aivan kärkikastissa muiden Pohjoismaiden kanssa. Kestävän yhteiskunnan indekseinä käytetyt yksilön hyvinvointi, terveellinen ympäristö, tasapainoinen yhteiskunta sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja maapallon kestävyys ovat olleet niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessakin korkealla tasolla.

Suomalaiset käyttävät hyvin rahaa heikosta taloustilanteesta huolimatta

Talouskriisin aikana suomalaiset käyttivät rahaa verraten paljon, mikä omalta osaltaan auttoi myös talouden kohenemista. Esimerkiksi vuonna 2012 tehdyn kyselyn mukaan ainoastaan yksi neljästä arvioi oman tai perheensä kulutuksen vähenevän heikon maailmantalouden tilanteen vuoksi.

Viimeisenä parina vuotena yleinen taloustilanne on kohentunut, mikä on näkynyt edelleen aktivoituneempana rahankäyttönä. Suomalaiset ovat uskaltaneet entistä enemmän käyttää rahaa entistä valoisempien talousnäkymien vuoksi, mikä on vauhdittanut talouden kasvua aina vain enemmän. Tästä kertoo myös lainojen ottamisen kasvu; esimerkiksi kulutusluotto on kasvattanut jälleen suosiotaan suomalaisten keskuudessa.

Rahankäyttöä voidaan tarkastella myös ikäluokkien mukaan. Aiemmin viitatussa kyselyssä vanhempi ikäluokka vastasi olevansa varovaisempi rahankäytössään talouskriisin aikana, kuin nuoremmat yksilöt. Tämä selittyy varmasti suurilta osin historian muilla maailmaa järkyttäneillä talouskriiseillä, jotka vaikuttivat monien elämään vahvasti.

Vaikka varsinkin vanhemman ikäluokan halu säästää rahaa onkin joissain tapauksissa erittäin viisasta, heikon taloustilanteen aikana rahan käyttäminen voi edesauttaa kokonaistilanteen palautumista entiselleen. Säästämiseen kuitenkin tarjotaan usein erilaisia hyviä vinkkejä, jotka voivat auttaa oman taloudenhoidon kanssa.

Omaa kulutusrakennetta kannattaa tarkastella

Aiemmin käsitellyt Suomen ja muiden maiden kulutusrakenteet ovat keskimääräisiä kotitalouksilta kerättyjä tietoja. Vaikka näistä tiedoista saakin hyvää yleiskäsitystä rahankäytön jakautumisesta Suomessa, monien elämäntilanteet eroavat toisistaan niin, että oman budjetin suunnittelu on viisasta.

Omaa budjettia voi verrata Tilastokeskuksen tekemiin jaotteluihin. Asumis-, elintarvike-, liikennöinti- ja vapaa-ajan kulut vievät keskimääräisesti eniten rahaa suomalaisissa kotitalouksissa, ja omassa tulojen ja menojen taulukossa nämä kuluerät voi olla hyvä ottaa tarkasti huomioon. Tällä tavoin saa tärkeää tietoa omista kulutustottumuksista, ja samalla voi verrata omia kulujaan muihin suomalaisiin – kulutanko samalla tavoin kuin keskiverto suomalainen?

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös